Hem / Kapitel III / Åldersinkomst och pensioner

Princip 15

Åldersinkomster och pensioner

Behovet hos en åldrande befolkning bör förstås bättre och lösningar finns för att säkerställa stöd till äldre människor, adekvata pensioner, god hälsa och social vård och skyddsnät. Omfattande sociala skyddssystem kan inte byggas genom lagstiftning ensam. De behöver ekonomiska resurser och ett åtagande från medlemsstaterna att ställa nödvändiga medel för att gå vidare i genomförandet av EPSR. Inom detta sammanhang är EU: s roll avgörande för att säkerställa att människor når slutet av sin yrkeskarriär med god hälsa och med tillräckliga resurser - främst garanterade av starka lagstadgade pensionssystem - för att få en värdig pension. Arbetstagare som är anställda i svåra aktiviteter behöver särskilda regler inom det breda området för pensionssystem för att säkerställa god hälsa vid pension och tillräcklig inkomst vid pensionsåldern.

Under EU-terminen behandlas pensionerna fortfarande som rent finanspolitiska hållbarhetsfrågor snarare än sociala krav kopplade till demografiska utmaningar. Täckning, kvalitet och tillgång har drabbats av nedskärningar av offentliga utgifter, avveckling av kollektiv riskdelning och marknadsföring ofta föreskrivs av landsspecifika rekommendationer (CSR).

Tillräckligheten av sociala förmåner måste säkerställas genom lagstadgade offentliga och kollektiva system för alla arbetstagare och egenföretagare. Skattemål bör vara förenliga med anständiga levnadsvillkor för äldre. Rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd bör stödjas och genomföras. Framstegen bör övervakas för arbetstagare och egenföretagare. En rad indikatorer bör införas inom ramen för ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna för att hitta alternativ för att höja pensionsåldern och för att göra långa karriärer användbara. Ansträngningar bör göras för att skapa fler och bättre arbetstillfällen i alla åldrar, stärka pensioner i första pelaren, säkerställa universell täckning och tillräcklighet i alla medlemsstater och stödja samordning på europeisk och nationell nivå för utveckling av tjänstepensioner baserade på kollektivavtal och som ett frivilligt tillägg till ett starkare offentligt pensionssystem.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

  1. Genomförande av rekommendationen om tillgång till socialt skydd

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. Inför en "adekvat" -indikator som fastställer budgetmål på medellång sikt för medlemsstaterna och övervakar livskvaliteten för åldersmänniskor.
  2. Länka finanspolitisk hållbarhet och pensionernas tillräcklighet med arbetsmarknadsprestanda, sysselsättningsberoende, arbetskvalitet och ersättning, rättvisa avgiftsskyldighet mellan arbetsgivare och arbetstagare, lön mellan könen och pensionsklyftan.
  3. Övervakning av bevis avseende demografiska, migrations- och pensionstrender för olika kategorier av arbetstagare, inklusive de som utför svåra jobb.
  4. Handlingsprogram mot fattigdom enligt princip 11.