Etusivu / III luku Vanhuuden tulot ja eläkkeet

Periaate 15

Vanhuuden tulot ja eläkkeet

Ikääntyvän väestön tarpeet olisi ymmärrettävä paremmin ja löydettävä ratkaisuja ikääntyneiden avun, riittävien eläkkeiden, hyvän terveyden ja sosiaalisen hoidon sekä turvaverkkojen varmistamiseksi.. Kattavia sosiaalisen suojelun järjestelmiä ei voida rakentaa pelkästään lainsäädännön avulla. He tarvitsevat taloudellisia resursseja ja jäsenvaltioilta sitoumuksen varata tarvittavat varat eteenpäin EPSR: n täytäntöönpanossa. Tässä yhteydessä EU: n roolilla on ratkaiseva merkitys sen varmistamiseksi, että ihmiset pääsevät ammatilliseen uraansa terveinä ja riittävillä resursseilla - ensisijaisesti vahvojen lakisääteisten eläkejärjestelmien takaamina - saadakseen arvokkaan eläkkeen. Vaikeissa tehtävissä työskentelevät työntekijät tarvitsevat erityissääntöjä eläkejärjestelmien laajalla alueella, jotta voidaan varmistaa hyvä terveys eläkkeellä ja riittävät tulot eläkeiässä.

EU-lukukaudessa eläkkeitä pidetään edelleen puhtaasti finanssipolitiikan kestävyyteen liittyvinä kysymyksinä eikä demografisiin haasteisiin liittyvinä sosiaalisina vaatimuksina. Kattavuus, laatu ja saatavuus ovat kärsineet julkisten menojen leikkauksista, kollektiivisen riskinjaon purkamisesta ja markkinoinnista usein maakohtaisissa suosituksissa (CSR).

Lakisääteisillä julkisilla ja kollektiivisilla järjestelmillä on taattava sosiaaliturvaetuuksien riittävyys kaikille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille. Julkisen talouden tavoitteiden tulisi olla yhteensopivia vanhusten ihmisarvoisten elinolojen kanssa. Sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevaa neuvoston suositusta olisi tuettava ja pantava täytäntöön. Työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien edistymistä on seurattava. Jäsenvaltioiden tiiviimmän yhteistyön puitteissa olisi otettava käyttöön joukko indikaattoreita, jotta voidaan löytää vaihtoehtoja eläkeiän nostamiselle ja tehdä pitkäaikainen ura toimivaksi. Olisi pyrittävä luomaan enemmän ja parempia työpaikkoja kaikenikäisille, vahvistamaan ensimmäisen pilarin eläkkeitä, varmistamaan yleinen kattavuus ja riittävyys kaikissa jäsenvaltioissa ja tukemaan Euroopan ja kansallisen tason koordinointia työeläkkeiden kehittämiseksi työehtosopimusten ja vapaaehtoisena täydennyksenä vahvempaan julkiseen eläkejärjestelmään.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

  1. Sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevan suosituksen täytäntöönpano

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

  1. Otetaan käyttöön riittävyysindikaattori, joka asettaa keskipitkän aikavälin budjettitavoitteet jäsenvaltioille ja seuraa ikääntyneiden ihmisten elämänlaatua.
  2. Yhdistetään julkisen talouden kestävyys ja eläkkeiden riittävyys työmarkkinoiden suorituskykyyn, työllisyysriippuvuussuhteeseen, työn laatuun ja palkkaukseen, työnantajien ja työntekijöiden maksuosuusvelvoitteiden oikeudenmukaisuuteen, sukupuolten palkka- ja eläkeeroihin.
  3. Seurataan näyttöä väestörakenteen, muuttoliikkeen ja eläkkeelle siirtymisen suuntauksista eri työntekijäryhmille, myös työläille.
  4. Köyhyyden vastainen toimintaohjelma kuten periaatteessa 11.