Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙΙ / Εισόδημα και συντάξεις γήρατος

Αρχή 15

Εισόδημα και συντάξεις γήρατος

Οι ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού θα πρέπει να γίνουν καλύτερα κατανοητές και να βρεθούν λύσεις για την εξασφάλιση βοήθειας για τους ηλικιωμένους, επαρκείς συντάξεις, καλή υγεία και κοινωνική φροντίδα και δίχτυα ασφαλείας. Τα ολοκληρωμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας δεν μπορούν να οικοδομηθούν μόνο μέσω της νομοθεσίας. Χρειάζονται οικονομικούς πόρους και δέσμευση από τα κράτη μέλη να διαθέσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να προχωρήσουν στην εφαρμογή της EPSR. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι φτάνουν στο τέλος της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας με καλή υγεία και με επαρκείς πόρους - εγγυημένοι κυρίως από ισχυρά νομικά συνταξιοδοτικά συστήματα - για να απολαμβάνουν αξιοπρεπή συνταξιοδότηση. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δύσκολες δραστηριότητες χρειάζονται ειδικούς κανόνες στο ευρύ πεδίο των συνταξιοδοτικών συστημάτων προκειμένου να διασφαλιστεί καλή υγεία κατά τη συνταξιοδότηση και επαρκές εισόδημα σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Στην ΕΕ το εξάμηνο οι συντάξεις αντιμετωπίζονται ακόμη ως καθαρά δημοσιονομικά ζητήματα βιωσιμότητας και όχι ως κοινωνικές απαιτήσεις που συνδέονται με δημογραφικές προκλήσεις. Η κάλυψη, η ποιότητα και η πρόσβαση έχουν υποστεί ως αποτέλεσμα περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, της διάλυσης της συλλογικής κατανομής κινδύνων και της εμπορίας συχνά συνταγογραφείται από ειδικές συστάσεις ανά χώρα (ΕΚΕ).

Η επάρκεια των παροχών κοινωνικής προστασίας πρέπει να διασφαλίζεται από νόμιμα δημόσια και συλλογικά συστήματα για όλους τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Οι δημοσιονομικοί στόχοι πρέπει να είναι συμβατοί με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για ηλικιωμένους. Η σύσταση του Συμβουλίου για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία πρέπει να υποστηριχθεί και να εφαρμοστεί. Η πρόοδος πρέπει να παρακολουθείται για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Πρέπει να εισαχθεί μια σειρά δεικτών, στο πλαίσιο στενότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και για να καταστεί εφαρμόσιμη η παρατεταμένη σταδιοδρομία. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλες τις ηλικίες, για την ενίσχυση των συντάξεων του πρώτου πυλώνα, τη διασφάλιση της καθολικής κάλυψης και της επάρκειας σε όλα τα κράτη μέλη, και για την υποστήριξη συντονισμού σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη επαγγελματικών συντάξεων βάσει συλλογικών συμβάσεων και ως εθελοντικό συμπλήρωμα σε ένα ισχυρότερο σύστημα δημοσίων συντάξεων.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

  1. Εφαρμογή της σύστασης για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

  1. Εισαγωγή δείκτη «επάρκειας» που καθορίζει μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους για τα κράτη μέλη και παρακολούθηση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.
  2. Σύνδεση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και επάρκειας των συντάξεων με τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας, την αναλογία εξάρτησης από την απασχόληση, την ποιότητα της εργασίας και τις αμοιβές, τη δίκαιη υποχρέωση εισφοράς μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, το μισθό των φύλων και το χάσμα συντάξεων
  3. Παρακολούθηση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις δημογραφικές τάσεις, τις τάσεις μετανάστευσης και συνταξιοδότησης για διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτελούν επίπονες θέσεις εργασίας.
  4. Πρόγραμμα δράσης κατά της φτώχειας όπως στην αρχή 11.