Strona główna / Rozdział III / Dochody i emerytury w podeszłym wieku

Zasada 15

Dochody i emerytury

Należy lepiej zrozumieć potrzeby starzejącego się społeczeństwa i znaleźć rozwiązania zapewniające pomoc osobom starszym, odpowiednie emerytury, dobrą opiekę zdrowotną i społeczną oraz sieci bezpieczeństwa. Kompleksowych systemów ochrony socjalnej nie da się zbudować za pomocą samych przepisów. Potrzebują środków finansowych i zobowiązania ze strony państw członkowskich, aby udostępnić niezbędne fundusze, aby kontynuować wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych. W tym kontekście rola UE jest kluczowa dla zapewnienia, aby ludzie kończyli karierę zawodową w dobrym zdrowiu i dysponowali wystarczającymi środkami - gwarantowanymi przede wszystkim przez silne ustawowe systemy emerytalne - aby cieszyć się godną emeryturą. Pracownicy zatrudnieni do uciążliwych zajęć potrzebują szczególnych zasad w szerokim zakresie systemów emerytalnych, aby zapewnić dobry stan zdrowia na emeryturze i odpowiedni dochód w wieku emerytalnym.

W semestrze UE emerytury są nadal traktowane jako kwestie związane wyłącznie ze stabilnością budżetową, a nie żądania społeczne związane z wyzwaniami demograficznymi. Zakres, jakość i dostęp ucierpiały w wyniku cięć w wydatkach publicznych, likwidacji zbiorowego podziału ryzyka i wprowadzania do obrotu często określone w zaleceniach dla poszczególnych krajów (CSR).

Adekwatność świadczeń z tytułu ochrony socjalnej musi być zapewniona przez ustawowe systemy publiczne i zbiorowe dla wszystkich pracowników i osób samozatrudnionych. Cele fiskalne powinny być zgodne z godnymi warunkami życia osób starszych. Należy poprzeć i wdrożyć zalecenie Rady w sprawie dostępu do ochrony socjalnej. Postęp należy monitorować w przypadku pracowników i osób samozatrudnionych. W ramach ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi należy wprowadzić zestaw wskaźników w celu znalezienia alternatyw dla podwyższenia wieku emerytalnego i umożliwienia przedłużenia kariery zawodowej. Należy dołożyć starań, aby stworzyć liczniejsze i lepsze miejsca pracy w każdym wieku, wzmocnić emerytury pierwszego filaru, zapewnić powszechny zakres i adekwatność we wszystkich państwach członkowskich oraz wspierać koordynację na szczeblu europejskim i krajowym w celu rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w oparciu o układy zbiorowe i jako dobrowolne uzupełnienie silniejszego publicznego systemu emerytalnego.

Działania mające na celu ustalenie minimalnego progu praw w UE, równych szans na jednolitym rynku

  1. Wdrożenie zalecenia w sprawie dostępu do ochrony socjalnej

Działania zmierzające do uzyskania pozytywnej konwergencji warunków życia i pracy

  1. Wprowadzenie wskaźnika „adekwatności”, który określa średniookresowe cele budżetowe dla państw członkowskich i monitoruje jakość życia osób w podeszłym wieku.
  2. Powiązanie stabilności budżetowej i adekwatności emerytur z wynikami na rynku pracy, wskaźnikiem obciążenia pracą, jakością pracy i wynagrodzeń, sprawiedliwym obowiązkiem składkowym między pracodawcami a pracownikami, zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na płeć i emerytury.
  3. Monitorowanie danych dotyczących trendów demograficznych, migracyjnych i emerytalnych dla różnych kategorii pracowników, w tym wykonujących uciążliwe prace.
  4. Program działań przeciw ubóstwu zgodnie z zasadą 11.