Hem / Kapitel III / Minsta inkomst

Princip 14

Minimilöne

EU uppvisar endast förbättringar för att bekämpa absolut fattigdom (materiell brist). Ansträngningar görs dock inte för att hålla människor utanför fattigdom eller social utestängning: fattigdom i arbetet ökar. Majoriteten av system med minimiinkomster i EU är långt ifrån tillräckligt med täckning, varaktighet och tillräcklighet för förmånerna. Detta resulterar i växande sociala splittringar och arbetsstörningar och ekonomiska störningar.

ETUC tror på det Europeiska medborgare bör också ha rätt att få en garanterad minimiinkomst i alla åldrar. Detta kan uppnås genom en kombination av verktyg för socialt skydd och offentliga investeringar i utbildning för arbetslösa med offentliga arbetsförmedlingar och aktiveringspolitiken som hjälper varje enskild person i EU som riskerar fattigdom eller social utslagning. EU: s normer för en lägsta inkomst kan inte ses som ett avskräckande arbete.

System med minimiinkomster måste garantera tillräckliga inkomster för att tillgodose de grundläggande behoven hos människor och deras anhöriga och vara mycket inkluderande och tillgängliga; För dem som kan arbeta måste de kombineras med en rad tjänster och inbäddas i ett bredare EU- och nationellt politiskt svar på aktiv inkludering. De nyligen antagna slutsatserna från rådet om system med minimiinkomster ger EU möjlighet att stärka EU: s ramverk för att bekämpa fattigdom och social utslagning.  Ett lagstiftningsförslag på detta område bör säkerställa motsvarande prestanda för nationella system utan att ändra deras egenskaper, förutsatt att systemet säkerställer resultat som är anpassade till europeiska standarder. ETUC kräver att ett bindande initiativ som ett europeiskt ramdirektivet fastställer gemensamma principer, definitioner och minimistandarder för att bevilja denna rättighet i hela EU. I många länder är fackföreningar viktiga aktörer i ledningen av socialförsäkringsorgan, ofta med gemensamma organ, och genom kollektivt förhandlade verktyg för social integration och skydd av utsatta kategorier. Detta är en tillgång som alla EU-initiativ bör bygga på och accentuera och inte hota med oönskade harmoniserande rättsliga ramar.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

  1. Att definiera egenskaperna hos ett europeiskt ramdirektiv om en adekvat minimiinkomst för att bekämpa fattigdom och social utestängning i EU.
  2. Ett instrument för att definiera och utforma funktionerna för en lägsta inkomst, inklusive en varukorg som en parameter för att ställa in levande inkomstnivåer.

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. Skapa förbindelser med SDG 1 och handlingsplan mot fattigdom enligt princip 11.
  2. Utarbeta en ram för social dialog för arbetsmarknadens parter och regeringar för att bedöma täckning, tillräcklighet och effektivitet för minimiavgiftssystem i kombination med sociala förmåner och aktiveringspolicyer.