Avaleht / III peatükk Minimaalne sissetulek

Põhimõte 14

Alampalk

ELil on ainult parandusi absoluutse vaesuse (materiaalne puudus). Siiski ei tehta jõupingutusi hoida inimesi vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse eest: töötajate vaesus suureneb. Enamik miinimumsissetulekukavadest kogu ELis ei paku kaugeltki hüvitiste piisavat ulatust, kestust ja piisavust. Selle tulemuseks on sotsiaalse lõhenemise suurenemine ning tööturu ja majandushäired.

ETUC usub seda Samuti peaks Euroopa kodanikel olema õigus saada igas vanuses garanteeritud minimaalset sissetulekut. Seda on võimalik saavutada sotsiaalkaitsevahendite ja riiklike investeeringute kombinatsiooniga töötute koolitamiseks koos riiklike tööhõivetalituste ja aktiveerimispoliitikaga, mis aitavad kõiki üksikuid inimesi ELis, keda ähvardab vaesus või sotsiaalne tõrjutus. ELi miinimumsissetuleku standardeid ei saa pidada töötegemist takistavaks.

Miinimumsissetuleku skeemid peavad tagama piisava sissetuleku inimeste ja nende ülalpeetavate oluliste vajaduste rahuldamiseks ning olema väga kaasavad ja kättesaadavad; töövõimeliste jaoks tuleb neid kombineerida mitmete teenustega ja integreerida aktiivsesse kaasamisse laiemasse ELi ja riiklikku poliitikasse. Hiljuti vastu võetud nõukogu järeldused miinimumsissetulekukavade kohta annavad EÜ-le õiguse tugevdada vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks mõeldud ELi raamistikku.  Selle valdkonna seadusandlik ettepanek peaks tagama riiklike süsteemide samaväärse toimimise ilma nende omadusi muutmata, tingimusel et süsteem tagab Euroopa standarditega kooskõlas olevad tulemused. ETUC nõuab siduvat algatust nagu eurooplane raamdirektiiviga kehtestatakse selle õiguse andmiseks kogu ELis ühised põhimõtted, mõisted ja miinimumstandardid. Paljudes riikides on ametiühingud sotsiaalkindlustusasutuste juhtimises võtmetähtsusega osalejad, sageli koos ühisorganite üksustega, ning ühiselt pakutavate vahendite kaudu sotsiaalse kaasatuse ja haavatavate kategooriate kaitsmiseks. See on vara, millele iga ELi algatus peaks tuginema ja seda rõhutama ning mida ei tohiks ohustada soovimatu ühtlustamise õigusraamistik.

Meetmed, mille eesmärk on kehtestada ELis õiguste miinimummäär, võrdsed võimalused ühtsel turul

  1. Määratleda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks ELis piisavat miinimumsissetulekut käsitleva Euroopa raamdirektiivi tunnused.
  2. Vahend minimaalse sissetuleku funktsioonide määratlemiseks ja kujundamiseks, sealhulgas kaubakorv kui elatise taseme määramise parameeter.

Meetmed, mille eesmärk on elu- ja töötingimuste ülespoole lähenemine

  1. Ühenduse loomine 1. säästva arengu eesmärgi ja vaesusevastase tegevuskavaga nagu 11. põhimõttes.
  2. Töötada välja sotsiaaldialoogi raamistik sotsiaalpartnerite ja valitsuste jaoks, et hinnata miinimumsissetulekukavade ulatust, piisavust ja tõhusust koos sotsiaaltoetuste ja aktiveerimispoliitikaga.