Domov / III. Poglavje Minimalni dohodek

Načelo 14

Minimalni dohodek

EU kaže samo izboljšave v boju proti absolutni revščini (materialna pomanjkljivost). Vendar si prizadevanja ne prizadevajo preprečiti revščino ali socialno izključenost: revščina zaposlenih se povečuje. Večina shem minimalnega dohodka po vsej EU še zdaleč ne zagotavlja zadostnega kritja, trajanja in ustreznosti dajatev. Posledica tega so naraščajoče družbene delitve in motnje na trgu dela ter gospodarske motnje.

ETUC verjame v to Evropski državljani bi morali imeti tudi pravico do zajamčenega minimalnega dohodka za vse starosti. To je mogoče doseči s kombinacijo orodij socialne zaščite in javnih naložb v usposabljanje brezposelnih z javnimi zavodi za zaposlovanje in aktivacijskimi politikami, ki pomagajo vsakemu posamezniku v EU, ki ogroža revščino ali socialno izključenost. Na standarde EU za minimalni dohodek ni mogoče odvračati od dela.

Sheme minimalnega dohodka morajo zagotavljati zadosten dohodek za zadovoljevanje bistvenih potreb ljudi in njihovih vzdrževanih družin ter biti visoko vključujoče in dostopne; za tiste, ki so sposobni za delo, jih je treba kombinirati z vrsto storitev in jih vključiti v širši odziv EU in nacionalne politike na aktivno vključevanje. Nedavno sprejeti sklepi Sveta o sistemih minimalnega dohodka pooblaščajo ES, da okrepi okvir EU za boj proti revščini in socialni izključenosti.  Zakonodajni predlog na tem področju bi moral zagotavljati enakovredno delovanje nacionalnih sistemov, ne da bi spreminjal njihove značilnosti, pod pogojem, da sistem zagotavlja rezultate, usklajene z evropskimi standardi. ETUC zahteva zavezujočo pobudo, kot je evropska okvirna direktiva določa skupna načela, opredelitve in minimalne standarde za podelitev te pravice po vsej EU. V mnogih državah so sindikati ključni akterji pri upravljanju organov socialne varnosti, pogosto s skupnimi organi, in s kolektivno dogovorjenimi orodji za socialno vključenost in zaščito ranljivih kategorij. To je prednost, na kateri bi morala graditi in poudarjati katera koli pobuda EU in ne sme ogrožati neželenega usklajevanja pravnih okvirov.

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

  1. Opredeliti značilnosti evropske okvirne direktive o ustreznem minimalnem dohodku za boj proti revščini in socialni izključenosti v EU.
  2. Instrument za določanje in oblikovanje funkcij minimalnega dohodka, vključno s košarico blaga kot parametrom za določanje ravni dohodka.

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

  1. Ustvarjanje povezav s SDG 1 in Akcijskim načrtom za boj proti revščini, kot v 11. načelu.
  2. Izdelati okvir socialnega dialoga za socialne partnerje in vlade, da bi ocenili pokritost, ustreznost in učinkovitost shem minimalnega dohodka v kombinaciji s politikami socialnih prejemkov in aktivacije.