Domů / Kapitola III / Minimální příjem

Zásada 14

Minimální příjem

EU vykazuje pouze vylepšení v boji proti absolutní chudobě (materiální deprivace)). Snahy však nejsou vyvíjeny zabránit lidem v chudobě nebo sociálním vyloučení: chudoba pracujících se zvyšuje. Většina systémů minimálního příjmu v celé EU zdaleka neposkytuje dostatečné pokrytí, dobu trvání a přiměřenost dávek. To má za následek rostoucí sociální rozdělení a narušení trhu práce a ekonomiky.

EOK tomu věří Evropští občané by také měli mít právo na zaručený minimální příjem všech věkových skupin. Toho lze dosáhnout kombinací nástrojů sociální ochrany a veřejných investic do vzdělávání nezaměstnaných s veřejnými službami zaměstnanosti a aktivačními politikami, které pomáhají každému jednotlivci v EU, kterému hrozí chudoba nebo sociální vyloučení. Normy EU týkající se minimálního příjmu nelze považovat za překážku v práci.

Systémy minimálního příjmu musí zaručovat dostatečný příjem k uspokojení základních potřeb lidí a jejich rodinných příslušníků a musí být vysoce inkluzivní a přístupné; pro ty, kteří jsou schopni pracovat, je nutné je kombinovat s řadou služeb a začlenit je do širší reakce EU a vnitrostátních politik na aktivní začleňování. Nedávno přijaté závěry Rady o systémech minimálního příjmu zmocňují ES posílit rámec EU pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.  Legislativní návrh v této oblasti by měl zajistit rovnocenný výkon vnitrostátních systémů beze změny jejich vlastností za předpokladu, že systém zajišťuje výsledky sladěné s evropskými normami. EOK požaduje závaznou iniciativu, jako je evropská rámcová směrnice stanoví společné zásady, definice a minimální standardy pro udělení tohoto práva v celé EU. V mnoha zemích jsou odbory klíčovými hráči v řízení orgánů sociálního zabezpečení, často se subjekty společného orgánu, a prostřednictvím kolektivně vyjednávaných nástrojů sociálního začlenění a ochrany zranitelných kategorií. To je výhoda, na které by každá iniciativa EU měla stavět, zdůrazňovat ji a neohrožovat nežádoucími harmonizujícími právními rámci.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Definovat vlastnosti evropské rámcové směrnice o přiměřeném minimálním příjmu v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení v EU.
  2. Nástroj pro definování a návrh funkcí minimálního příjmu, včetně koše zboží jako parametru pro stanovení úrovní živého příjmu.

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Vytváření spojení s SDG 1 a akčním plánem boje proti chudobě jako v zásadě 11.
  2. Vypracovat rámec sociálního dialogu pro sociální partnery a vlády k posouzení pokrytí, přiměřenosti a účinnosti systémů minimálního příjmu v kombinaci se sociálními dávkami a aktivačními politikami.