Home / Rozdział III / Minimalny dochód

Zasada 14

Minimalny dochód

UE wykazuje tylko ulepszenia w zwalczaniu absolutnego ubóstwa (deprywacji materialnej). Jednak wysiłki nie są podejmowane aby uchronić ludzi przed ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: ubóstwo pracujących rośnie. Większość systemów dochodów minimalnych w UE jest daleka od zapewnienia wystarczającego zakresu, czasu trwania i adekwatności świadczeń. Skutkuje to rosnącymi podziałami społecznymi oraz zakłóceniami na rynku pracy i gospodarką.

ETUC uważa, że Obywatele europejscy powinni również mieć prawo do gwarantowanego dochodu minimalnego w każdym wieku. Można to osiągnąć poprzez połączenie narzędzi ochrony socjalnej i inwestycji publicznych w szkolenia dla bezrobotnych wraz z publicznymi służbami zatrudnienia i polityką aktywizacji, która pomaga każdej osobie w UE zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Unijnych standardów dotyczących dochodu minimalnego nie można postrzegać jako środka zniechęcającego do pracy.

Systemy dochodów minimalnych muszą gwarantować dochód wystarczający do zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzi i osób na ich utrzymaniu, a także muszą być wysoce integracyjne i dostępne; osoby zdolne do pracy muszą być połączone z szeregiem usług i osadzone w szerszej odpowiedzi politycznej UE i krajowej na rzecz aktywnej integracji. Niedawno przyjęte konkluzje Rady w sprawie systemów dochodów minimalnych upoważniają KE do wzmocnienia unijnych ram walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  Wniosek ustawodawczy w tej dziedzinie powinien zapewnić równoważne działanie systemów krajowych bez zmiany ich cech, pod warunkiem że system zapewnia wyniki zgodne z normami europejskimi. EKZZ domaga się wiążącej inicjatywy, takiej jak europejska Dyrektywa ramowa ustanawia wspólne zasady, definicje i minimalne normy w celu przyznania tego prawa w całej UE. W wielu krajach związki zawodowe odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu organami zabezpieczenia społecznego, często z podmiotami połączonymi, a także za pośrednictwem zbiorowych narzędzi integracji społecznej i ochrony osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Jest to atut, na którym każda inicjatywa UE powinna opierać się i podkreślać, a nie zagrażać niepożądaną harmonizacją ram prawnych.

Działania mające na celu ustalenie minimalnego progu praw w UE, równych szans na jednolitym rynku

  1. Zdefiniowanie cech europejskiej dyrektywy ramowej w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego w celu zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego w UE.
  2. Instrument służący do definiowania i projektowania funkcji dochodu minimalnego, w tym koszyka dóbr jako parametru ustalania poziomów dochodów na życie.

Działania zmierzające do uzyskania pozytywnej konwergencji warunków życia i pracy

  1. Tworzenie powiązań z celem 1 i planem działania na rzecz zwalczania ubóstwa zgodnie z zasadą 11.
  2. Opracowanie ram dialogu społecznego dla partnerów społecznych i rządów w celu oceny zakresu, adekwatności i skuteczności systemów dochodu minimalnego w połączeniu z polityką świadczeń społecznych i aktywizacją.