Home / Hoofdstuk III / Minimum inkomen

Principe 14

Minimum inkomen

De EU vertoont alleen verbeteringen bij het bestrijden van absolute armoede (materiële deprivatie​ Er worden echter geen inspanningen geleverd om mensen uit armoede of sociale uitsluiting te houden: de armoede onder werkenden neemt toe. De meeste minimuminkomensregelingen in de EU bieden verre van voldoende dekking, duur en toereikendheid van de uitkeringen. Dit leidt tot groeiende sociale verdeeldheid en arbeidsmarkt- en economische verstoringen.

ETUC gelooft dat Europese burgers moeten ook recht hebben op een gegarandeerd minimuminkomen voor alle leeftijden. Dit kan worden bereikt door een combinatie van instrumenten voor sociale bescherming en overheidsinvesteringen in opleiding voor werklozen met openbare diensten voor arbeidsvoorziening en activeringsbeleid dat iedereen in de EU helpt die risico loopt op armoede of sociale uitsluiting. EU-normen voor een minimuminkomen mogen niet worden gezien als een belemmering om te werken.

Minimuminkomensregelingen moeten voldoende inkomen garanderen om in de essentiële behoeften van mensen en hun gezinsleden te voorzien en moeten zeer inclusief en toegankelijk zijn​ voor degenen die in staat zijn om te werken, moeten ze worden gecombineerd met een reeks diensten en ingebed in een bredere EU- en nationale beleidsreactie op actieve inclusie. De onlangs aangenomen conclusies van de Raad over minimuminkomensregelingen stellen de EG in staat het EU-kader ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te versterken.  Een wetgevingsvoorstel op dit gebied moet gelijkwaardige prestaties van nationale systemen garanderen zonder hun kenmerken te wijzigen, op voorwaarde dat het systeem resultaten garandeert die zijn afgestemd op Europese normen. Het EVV eist dat een bindend initiatief zoals een Europees kaderrichtlijn stelt gemeenschappelijke beginselen, definities en minimumnormen vast om dit recht in de hele EU te verlenen. In veel landen spelen vakbonden een sleutelrol bij het beheer van socialezekerheidsinstanties, vaak met entiteiten met gezamenlijke organen, en via collectief onderhandelde instrumenten voor sociale inclusie en bescherming van kwetsbare categorieën. Dit is een troef waarop elk EU-initiatief zou moeten voortbouwen en het zou moeten accentueren en niet bedreigen met ongewenste harmoniserende wettelijke kaders.

Maatregelen om een ​​minimum aan rechten in de EU vast te stellen, een gelijk speelveld op de eengemaakte markt

  1. De kenmerken definiëren van een Europese kaderrichtlijn over een toereikend minimuminkomen om armoede en sociale uitsluiting in de EU te bestrijden.
  2. Een instrument om de functies van een minimuminkomen te definiëren en vorm te geven, inclusief een mand met goederen als parameter voor het bepalen van een leefbaar inkomen.

Acties gericht op het bewerkstelligen van opwaartse convergentie in levens- en arbeidsomstandigheden

  1. Verbanden leggen met SDG 1 en Actieplan Armoedebestrijding zoals in Principe 11.
  2. Een kader voor sociale dialoog uitwerken voor sociale partners en regeringen om de dekking, toereikendheid en doeltreffendheid van minimuminkomensregelingen in combinatie met sociale uitkerings- en activeringsbeleid te beoordelen.