Etusivu / III luku / Minimitulot

Periaate 14

Vähimmäistulot

EU: lla on vain parannuksia absoluuttisen köyhyyden torjunnassa (aineellinen puute). Ponnisteluja ei kuitenkaan tehdä pitää ihmiset köyhyydestä tai sosiaalisesta syrjäytymisestä: työntekijöiden köyhyys lisääntyy. Suurin osa vähimmäistoimeentulojärjestelmistä eri puolilla EU: ta ei ole kaukana riittävästä kattavuudesta, kestosta ja riittävyydestä. Tämä johtaa kasvavaan sosiaaliseen jakautumiseen sekä työmarkkinoiden ja talouden häiriöihin.

EAY uskoo sen Euroopan kansalaisilla pitäisi myös olla oikeus saada taattu vähimmäistulo kaiken ikäisille. Tämä voidaan saavuttaa yhdistämällä sosiaalisen suojelun välineet ja julkiset investoinnit työttömien koulutukseen julkisten työvoimapalvelujen ja aktivointipolitiikkojen avulla, jotka auttavat jokaista yksittäistä ihmistä EU: ssa, jota uhkaa köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen. EU: n vähimmäistoimeentulovaatimuksia ei voida pitää työnteon estävänä tekijänä.

Vähimmäistoimeentulojärjestelmien on taattava riittävät tulot ihmisten ja heidän huollettaviensa tarpeiden tyydyttämiseksi, ja niiden on oltava erittäin osallistavia ja helposti saatavilla; Työkykyisten on yhdistettävä joukko palveluja ja sisällytettävä laajempaan EU: n ja kansalliseen politiikkaan aktiivisen osallisuuden edistämiseksi. Hiljattain hyväksytyt vähimmäistoimeentulojärjestelmiä koskevat neuvoston päätelmät antavat EY: lle valtuudet vahvistaa EU: n kehystä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi.  Tämän alan lainsäädäntöehdotuksella olisi varmistettava kansallisten järjestelmien vastaava suorituskyky muuttamatta niiden ominaisuuksia edellyttäen, että järjestelmä varmistaa, että tulokset ovat yhdenmukaisia ​​eurooppalaisten standardien kanssa. EAY vaatii sitovaa aloitetta, kuten eurooppalaista puitedirektiivissä vahvistetaan yhteiset periaatteet, määritelmät ja vähimmäisvaatimukset tämän oikeuden myöntämiseksi koko EU: ssa. Monissa maissa ammattiyhdistykset ovat keskeisiä toimijoita sosiaaliturvalaitosten hallinnossa, usein yhdessä yhteiselinten kanssa, ja sosiaalisesti osallistuvien ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelemiseksi yhdessä sovittujen välineiden avulla. Tämä on voimavara, jonka kaikkien EU: n aloitteiden tulisi rakentaa ja korostaa, eikä niitä saa uhata ei-toivotulla yhdenmukaistamisella.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

  1. Määritellään riittävän vähimmäistulon eurooppalaisen puitedirektiivin ominaisuudet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi EU: ssa.
  2. Väline, jolla määritellään ja suunnitellaan vähimmäistulon toiminnot, mukaan lukien tavarakori parametrina elintason asettamiseksi.

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

  1. Yhteyksien luominen kestävän kehityksen tavoitteeseen 1 ja köyhyyden torjuntaa koskevaan toimintasuunnitelmaan periaatteen 11 mukaisesti.
  2. Laaditaan työmarkkinaosapuolten ja hallitusten sosiaalisen vuoropuhelun kehys vähimmäistoimeentulojärjestelmien kattavuuden, riittävyyden ja tehokkuuden arvioimiseksi yhdessä sosiaalietuus- ja aktivointipolitiikkojen kanssa.