Hem / Kapitel II / Balans i arbetslivet

Princip 9

Balans i arbetslivet

Som en del av den större kampen mot könsbaserad diskriminering är balans mellan arbete och privatliv en av århundradets utmaningar. Medan kvinnornas ställning på arbetsmarknaden försämras, håller populistiska krafter på att blunda för de svårigheter som kvinnor möter på arbetsmarknaden och i samhället. Innovativa lösningar inom och utan anställningsförhållandet kan stödja hushållen och öka lika möjligheter bland familjens arbetande medlemmar. SDG-övervakning är särskilt effektiv för att identifiera dessa könsbaserade nackdelar.

Det är viktigt att övervaka genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv, ge vägledning till arbetsmarknadens parter och uppmuntra interprofessionella avtal som minskar den tid som krävs för att införliva direktivet. ”ETUC Toolkit om genomförande och införlivande av direktivet om balans mellan arbetsliv och privatliv”- riktlinjer för ETUC-dotterbolag - kan vara användbara i denna fas.

Upplevelsen av Covid19-pandemin bör uppmuntra investeringar i offentlig vård och sociala tjänster för att göra det möjligt för kvinnor att delta mer aktivt på arbetsmarknaden. Dessutom bör arbetsmarknadens parter övervaka att nationella lagstiftningar föreskriver flexibla arbetsarrangemang och bör bemyndigas att förhandla för att säkerställa att dessa genomförs utan någon skadlig konsekvens för kvinnors karriär eller lönenivåer.

EU-terminen skulle kunna undersöka EU-metoder som finansierar instrument för balans mellan arbete och privatliv (t.ex. offentliga medel och kollektiva förhandlingsåtgärder) för att utlösa konvergens uppåt. Denna princip kommer att vara kopplad till innovation i arbetslagar såsom arbetstidssuveränitet, barnomsorgsgarantier och rättvisa övergångar till öppna och heltidsarbetskontrakt.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

  1. Övervaka tidigt genomförande av arbetsbalansdirektivet, inklusive fokus på ledighetslön.
  2. Utveckling av ETUC-paneuropeisk ram för övervakning av kollektivavtalens inverkan på balans mellan arbete och privatliv på alla nivåer.
  3. Bedöma om moderskapsdirektivet är tillräckligt och effektivt.

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. Utbyte av EU-metoder för att finansiera instrument för balans mellan arbete och privatliv (offentliga medel och kollektiva förhandlingar)
  2. EU-terminen bör övervaka: (i) kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och ge en uppdelning för heltids- / deltidsanställning; (ii) kvinnor och män som inte arbetar på grund av vårdansvar.
  3. Att utveckla och övervaka kopplingar mellan offentliga investeringar i utbildning, aktiveringspolitik och tjänster och kvinnors sysselsättning; använda jämställdhetsindex.
  4. Stöd och uppmuntra arbetsmarknadens parter att förhandla / ingå avtal som implementerar WLB-direktivet. Utveckla verktyg och utbildning för kollektivavtal om åtgärder relaterade till balans mellan arbete och privatliv.