Hem / Kapitel II / Löner

Princip 6

Löner

Uppgifter om löner och kollektiva förhandlingar visar att löneutvecklingen förblir dämpad och att det inte finns någon konvergens uppåt. Detta beror främst på:

 • Ett misslyckande med att säkerställa respekten för rätten till kollektiva förhandlingar och en tillväxt i fackliga brottande metoder har lett till en minskad täckning av kollektivavtal.
 • Lagstadgade minimilöner som - där de finns - är i majoriteten av medlemsstaterna satta under en anständighetsgräns och garanterar inte en anständig levnadsstandard för arbetstagare och deras familjer och föreskriver inte deltagande från arbetsmarknadens parter.
 • Regler om stabilitets- och tillväxtpakten (SGP) som ålägger överdrivet tryck på nationella system och trojka-program som förstörde kollektiva förhandlingar.
 • För många arbetare som inte omfattas av kollektivavtal utan bara av personliga avtal

Stora skillnader i lönenivåer och kollektiva förhandlingar kvarstår mellan och inom medlemsstaterna. Detta ger upphov till en situation med social dumpning som övervägande har negativa effekter på det lägsta arbetsmarknadssegmentet. Dessutom har olämplig och orättvis lönesättning i samband med bristande respekt för kollektiva förhandlingsrättigheter också en negativa effekter på löner högre upp i löneskalan vilket leder till en minskning av den interna efterfrågan som den främsta drivkraften för ekonomisk tillväxt i EU - särskilt i en situation med ekonomisk kris som för närvarande orsakas av COVID 19-pandemin.

Det är därför viktigt för att säkerställa att arbetstagarnas rätt till kollektiva förhandlingar och rättvis ersättning respekteras fullt ut i alla medlemsstater. Det är nödvändigt att skapa lika villkor på den inre marknaden och utlösa en konvergens uppåt i lönerna. Det europeiska direktivet om adekvata minimilöner spelar en nyckelroll i detta. Detta direktiv måste säkerställa att lagstadgade minimilöner inte kan falla under en anständighetströskel och är adekvata och definieras med fullt deltagande av arbetsmarknadens parter. Det måste dessutom öka fackföreningarnas förmåga att förhandla om rättvisa löner och arbetsförhållanden och ta itu med fackliga brottande metoder och det måste skydda väl fungerande kollektiva förhandlings- och arbetsmarknadssystem.

Uppåtgående lönekonvergens i Europa skulle överbrygga löneskillnaderna mellan och inom länder (särskilt mellan öst och väst) och förbättra lönedelen i ekonomin, minska ojämlikheter och öka den interna efterfrågan och produktiviteten. Detta kan uppnås genom:

 • Det europeiska direktivet om föreskrivna minimilöner måste ändras för att säkerställa respekten för fackföreningarnas rätt till kollektiva förhandlingar, ett upphörande av fackföreningsbrott och en garanti för att lagstadgade minimilöner ökar;
 • Säkerställer det Endast arbetsgivare som respekterar arbetstagarnas rätt att förhandla kollektivt och genomföra relevanta kollektivavtal kan tilldelas offentliga kontrakt, bidrag, medel, CAP-betalning, SÄKER, återhämtningsplanen osv.
 • Åtgärder och åtgärder som främjar kollektiva förhandlingsrättigheter och kapacitet, inklusive inom ramen för verktyg för ekonomisk och social styrning, såsom den europeiska terminen, sysselsättningsriktlinjerna, EPSR och den sociala resultattavlan.

Ett EU - direktiv för att ta itu med löneskillnader mellan könen och bindande löneöppenhetsåtgärder, inbegripet förtydligande av principen om lika lön för arbete av lika värde som gör det möjligt för arbetstagare och fackföreningar att få tillgång till information om kriterier som bestämmer lönenivåer och förhandla för arbete av lika värde, behövs också för att garantera lika lön mellan kvinnor och män.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

 1. Ett ramdirektiv för att säkerställa att lagstadgade minimilöner inte sätts under anständighetsgränsen och definieras med deltagande av arbetsmarknadens parter
 2. Ett EU-direktiv för att ta itu med löneskillnaderna mellan könen och bindande löneöppenhetsåtgärder. inklusive förtydligande av principen om lika lön för lika arbete som gör det möjligt för arbetstagare och fackföreningar att få tillgång till information om kriterier som bestämmer lönenivåer och förhandla för arbete av lika värde.

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

 1. 1. Nationella handlingsplaner, utvecklade av medlemsstaterna i samråd med arbetsmarknadens parter, för att främja kollektiva förhandlingar, som en del av ramdirektivet om kollektiva förhandlingar och rättvisa minimilöner.
 2. I processen för EU-terminen: program för åtgärder för löneförhållanden.