GENOMFÖRANDE AV DEN EUROPEISKA PILAREN AV SOCIALA RÄTTIGHETER: ETUC-FÖRSLAG

Kapitel I

LIKA MÖJLIGHETER OCH TILLGÅNG TILL ARBETSMARKNADEN

Kapitel II

RÄTTSLIGA ARBETSVILLKOR

Kapitel III

SOCIALT SKYDD OCH INKLUSION

Handlingsplanen för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter ("EPSR") bör fungera som ett verktyg för medlemsstaterna att ta itu med de välkända utmaningarna för Europa (t.ex. digitalisering, grön övergång, migration och demografisk förändring). Det ger vägledning och föreslår också gemensam lagstiftning som ska antas baserat på gemensamma mål inom ramen för förstärkt samarbete, samordning och solidaritet. Detta är ännu mer nödvändigt nu, eftersom vi står inför de negativa effekterna av COVID-19-pandemin på hälsa, sysselsättning, sociala och ekonomiska aspekter.

En ”rättvis och rättvis övergång” skulle göra det möjligt för oss att kombinera miljö- och hälsoskydd med social rättvisa och heltidsanställning av hög kvalitet.  Detta börjar med att bevara sysselsättningen. För att stödja förändringen (digital och grön) och för att anpassa sig i en krisstid måste arbetarna försäkra sig om att de fortsätter att ha ett stabilt jobb eller en inkomst som är tillräcklig för att bevara en god levnadsstandard för dem och deras familjer.