Hem / Kapitel II / Säker och anpassningsbar anställning

Princip 5

Säker och anpassningsbar anställning

Arbetsmarknaden i Europa genomgick en enorm försämring under första halvåret 2020, detta initierades av Covid-19-pandemin och de åtgärder som vidtogs för att förhindra smitta. Arbetstagare med instabila, låglönade och / eller deltidsjobb (inklusive papperslösa och odeklarerade arbetare) var de första som drabbades av de sociala konsekvenserna av pandemin.

Den dramatiska expansionen av icke-standardiserat och osäkert arbete under de senaste decennierna är ett direkt resultat av en affärsmodell som flyttar riskerna från arbetsgivaren till arbetstagaren. Övergångar mot öppna kontrakt är begränsade eftersom beskattning och lagstiftning skapar en negativ ekonomisk bias mot vanliga anställningsformer. Faktum är att indikatorer inte visar konvergens eller förbättringar på EU-nivå vad gäller kvaliteten på arbetet. Det är dags att införa en uppsättning indikatorer som mäter jobbens kvalitet som en del av den sociala resultattavlan. När man mäter jobbkvaliteten kan en instrumentpanel kontrollera om följande delar är: anständiga löner; arbetssäkerhet via standardanställning och tillgång till socialt skydd; möjligheter till livslångt lärande; anständiga arbetsförhållanden på säkra och hälsosamma arbetsplatser; rimlig arbetstid med en bra balans mellan arbete och privatliv; och facklig representation och förhandlingsrättigheter (se även P4). Inom ramen för Covid-19-krisen bör en avvägning mellan att öka den ekonomiska aktiviteten å ena sidan och skapa kvalitetsarbeten å andra sidan alltid undvikas.

Plattformsarbetare har levererat mat och varor hem till dem i karantän eller smittade av viruset. Den globala pandemin har visat behovet av att icke-standardiserade arbetstagare har samma rättsliga skydd som de som arbetar med regelbundna lagliga avtal, med tillgång till förebyggande hälsa och säkerhet, socialt skydd och alla andra arbetsrättigheter. Med full respekt för nationella arbetsmarknadsmodeller och autonomi för nationella arbetsmarknadsparter och deras rätt att ingå kollektivavtal kommer detta att ske genom initiativ som syftar till att upprätta och säkerställa en omfattande uppsättning rättigheter för alla arbetstagare, inklusive odokumenterade, odeklarerade, icke-standardiserade och egenföretagare, så att osäkra arbetstagare får större makt att förhandla om arbetsförhållanden som tillgodoser deras behov.

Lagstiftningsramen bör förbättras och säkerställa ett samordnat införlivande av programmet Transparent och förutsägbart arbetsvillkor (TPWCD). En sådan samordnad insats bör minska den tid som krävs för införlivande genom användning av interprofessionella avtal mellan nationella arbetsmarknadsparter.

Steg mot Att minska fragmenteringen av arbetsmarknaden kommer från genomförandet och övervakningen av genomförandet av EU: s rekommendation om tillgång till socialt skydd (se även P13). I synnerhet kommer den sociala resultattavlan att övervaka diskriminering på grund av anställningsstatus (för närvarande identifieras diskriminering baserat på ålder, kön och utbildningsnivå).

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

  1. Inför rätten till rättvis och lika tillgång till utbildning för alla arbetstagare oavsett deras anställning, invandringsstatus och kvalifikationsnivåer, i initiativet om tillgång till utbildning (som i princip 1).
  2. Övervaka genomförandet av rekommendationen om tillgång till socialt skydd och inom fyra år besluta om ett direktiv skulle vara mer effektivt.
  3. Säkerställa ett effektivt genomförande av de transparenta och förutsägbara arbetsförhållandena (TPWCD).
  4. Kommande EU-förordning om icke-standardarbetare och arbetstagare i plattformsföretag.
  5. Kommande europeisk handlingsplan för integration och integration
  6. Säkerställa ett effektivt genomförande av direktivet om arbetsgivarsanktioner

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. EU: s program för kvalitetsarbete: övervaka effekterna av segmentering på arbetsmarknaden och mäta framstegen mot säker och anpassningsbar sysselsättning, aktiveringsåtgärder och ta bort luckor baserat på yrkesstatus.
  2. Bedömning av det nationella regelverket och EU: s regelverk mot bakgrund av nya arbetsformer och förberedelser inför arbetets framtid: arbetsgaranti, skydd mot orättvis uppsägning, rätt till heltidsanställning, arbetstagarnas suveränitet över arbetstid.