Hem / Kapitel II / Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägningar

Princip 7

Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägningar

Den europeiska terminen har främjat reformer som lindrar eller minskar arbetstagarskyddet samt lagarna om individuella uppsägningar på nationell nivå (till exempel begränsning av avgångsvederlag i händelse av orättvist uppsägning eller eliminering av återinförande av en arbetstagare i sitt jobb i händelse av olagligt avskedande etc.). Det finns ett positivt samband mellan dessa reformer och minskad tillgång till kollektiva förhandlingar.

Konsekvensbedömningen av förslaget till en TPWCD ger bevis för alla större utmaningar som rör denna princip.

Som nämnts ovan, Covid-19-pandemin har ännu mer visat att nya arbetsformer måste täckas lagligt så att arbetarna får tillgång till det skydd de behöver, och att plattformsarbetare erkänns som arbetare. Vissa åtgärder ingår redan i denna handlingsplan, till exempel det tillkännagivna rättsliga instrumentet om minimilön och kollektiva förhandlingar, tillgång till socialt skydd, minska löneskillnader mellan könen eller genomföra Rekommendation om tillgång till socialt skydd. Dessutom har Europeiska kommissionen tillkännagett en kommande förordning om icke-standardarbetare och arbetstagare i plattformsföretag.

Tekniska, gröna och demografiska övergångar förändrar EU: s produktiva struktur, men arbetstagare skyddas sällan mot de negativa effekter som dessa förändringar kan ha på deras individuella positioner.. Majoriteten av medlemsstaterna registrerar inte framsteg. effektivare åtgärder som säkerställer rättvisare övergångar behövs för att stärka de kollektiva och individuella rättigheterna för arbetstagare som deltar i tekniska eller gröna övergångar. Dessa kan inkludera:

  • rätten att få yrkesutbildning, eller validering av färdigheter, för anställda;
  • rätten att ta emot ett ALMP-paket under professionella övergångar;
  • an arbetsgivarens skyldighet att förhandla om övergångsplaner för att förutse förändringar och definiera strategier som skyddar sysselsättningsnivån och begränsar externa effekter och negativa effekter på försörjningskedjan.
  • fackföreningarnas rätt att informeras och rådfrågas vid beslut som berör mer än fem personer, i ett eller flera länder, samt skyldigheten att inleda förhandlingar med representativa fackföreningar vid beslut i samband med tekniska eller miljöövergångar som påverkar arbetspositionen för mer än 5 personer.
  • SME-övergångsplaner på lokal nivå som täcker ett territorium eller en grupp av företag.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

  1. För att säkerställa ett tidigt och effektivt genomförande av det transparenta och förutsägbara arbetsförhållandedirektivet (inklusive stöd till ETUC-medlemmar)
  2. Stärka kollektiva och individuella rättigheter för arbetstagare som deltar i tekniska eller gröna övergångar.
  3. Ratificering av ILO: s konvention om uppsägning av anställning 1982 (nr 158) + godkännande av ESC-artiklar om skydd mot oskäligt uppsägning och om skriftlig information från alla medlemsstater
  4. Beslut nr 573/2014 / EU om utökat samarbete mellan offentlig arbetsförmedling (PES), som kommer att ändras officiellt genom ett rådsbeslut i början av 2021.

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. Bedömning av nationell lagstiftning och EU: s regelverk mot bakgrund av nya arbetsformer och förberedelser inför arbetets framtid, som i princip 5.