Hem / Kapitel III / Bostäder och hjälp för hemlösa

Princip 19

Bostäder och hjälp för hemlösa

Liberalisering och privatisering av offentliga tjänster, inklusive en överdriven och icke-ansvarsskyldig användning av offentlig-privata partnerskap (därmed sätta vinst över människors intressen) beröva samhället och de flesta av befolkningen viktiga verktyg för att tillgodose deras behov. Ouppfyllda behov, brist på överkomliga offentliga strukturer och alltför dyra privata bestämmelser finns i viktiga sektorer som påverkar européernas livskvalitet, såsom hälsa och vård, utbildning, barnomsorg och bostäder.

Offentliga tjänster - allt från hälso-, barn- och äldrevård, utbildning och sysselsättning, transport, vatten, avfall, energi, sociala bostäder, informations- och socialtjänster till rättssystem samt infrastruktur som helhet - utgör ryggraden i europeisk tillhandahållande av tjänster och gemensamma varor till medborgare och invånare. Högkvalitativa och tillgängliga offentliga tjänster och tillhandahållande av gemensamma varor är en grundläggande rättighet. De är väsentliga för att bekämpa ojämlikhet och social utslagning, för att garantera lika behandling och för att ta itu med de sociala, ekonomiska demografiska och miljömässiga utmaningar som Europa står inför.

Sociala bostäder och anständiga bostäder för alla hushåll är en pelare i många sociala modeller i hela Europa. I detta avseende och i samband med bara övergångar och införandet av UN2030-agendan bör det läggas större vikt vid att bekämpa hushållens energifattigdom.

Medlemsstaterna skulle kunna vidta åtgärder (även under terminen) för att ingripa mer aktivt för att kontrollera och utforma programmet privat bostadsmarknadt.ex. genom bygglov, hyreskontroller, skatt på andra fastigheter etc. och för att förhindra spekulation.

I allmänhet bör principerna 19 och 20 tolkas som en bro mellan UN2030-agendan och EPSR för att förhindra fattigdom, förvisa hunger och deprivation, främja god hälsa, säkerställa lika möjligheter och hållbara städer och jordbruk. Den mänskliga rätten till vatten och sanitet, som erkänns av FN i de sociala utvecklingsmålen, måste stödjas av konkreta förslag för att vara tillgänglig för alla.

Lokala arbetstagare, mobila arbetstagare och migrerande arbetstagare, oavsett deras invandringsstatus eller nationalitet, måste ha samma rättigheter och bör dra nytta av lika behandling, kvalitetsjobb och anständiga arbetsförhållanden, medan alla ska ha lika rätt till adekvat, säkert och prisvärt boende och socialt skydd.

Några prioriteringar som också kan främjas genom ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna och vid behov leda till EU-lagstiftning:

 • Främja samhällsomfattande samhällstjänster som offentliga tjänster, organiserade kollektivt på grundval av principer för allmännyttiga tjänster och underbyggda av tydliga rättsliga ramar.
 • Kämpa mot budgetnedskärningar i socialtjänster och för adekvat finansiering och personal för sociala tjänster. Stöd tillträde till utbildning och kvalifikationer, högre nivåer av professionalisering, representation och försvar av arbetstagarnas rättigheter av fackföreningar. och utveckla effektiva rekryterings- och retentionspolicyer på alla nivåer.
 • Fortsätt professionaliseringen av dessa jobb för bättre kollektiva garantier. Öka kollektivförhandlingstäckningen.
 • Förbättra arbetsförhållandena inom vården för människor, särskilt fylla klyftorna mellan invandrare och lokala arbetstagare.
 • Förespråka utveckling, genomförande och övervakning av standarder för kvaliteten på tjänster och jobb, och bygger på EU: s frivilliga kvalitetsram för sociala tjänster av allmänt intresse (SSGI), som erkänner behovet av tjänster och sysselsättning av hög kvalitet.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

 1. Utforska livskraften för EU: s rättsliga instrument på offentliga tjänster, baserat på artikel 14 i fördraget för att utveckla regelverk för offentliga tjänsteleverantörer.
 2. Vanlig princip 19 i EU-direktiven om tredjelandsmedborgares tillgång till och arbetsvillkor av anställningsskäl. .

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

 1. Se även handlingsplanen mot fattigdom. Det kan innehålla mål för offentliga investeringar i sociala bostäder.
 2. Utveckla riktmärken för statliga utgifter inom stabilitets- och tillväxtpakten för att säkerställa nödvändig finansiering för universella, överkomliga och högkvalitativa offentliga tjänster (t.ex. genom den "gyllene regeln").
 3. Tillgång till anständiga bostäder måste säkerställas.
 4. Stöd initiativ för att integrera public service-element och grundläggande rättigheter i relevanta EU-sektorsinitiativ.