Hem / Kapitel I / Lika möjligheter

Princip 3

Lika möjligheter

Tillgång till möjligheter beror oftare än inte på vilken grupp en arbetare tillhör. Målet är att införliva en politik som syftar till att avlägsna diskriminering (ex post) tillsammans med proaktiv politik som ger lika möjligheter (ex-ante). Att minska skyddet på arbetsplatsen ökar diskriminering på jobbet. Åtgärder som mildrar sanktionerna mot orättvisa uppsägningar, minskar fackföreningarnas (eller företagsråd) makt på arbetsplatsen eller sprider icke-standardiserade arbetsavtal, försvagar det nuvarande antidiskrimineringsregelverket som innehåller strikta sanktionssystem.

Utestängning av arbetsmarknaden eller underprestanda hos specifika grupper äventyrar ekonomisk och social stabilitet. diskriminering måste därför övervakas och rapporteras, särskilt HBTQI *, för vilka det finns kryphål när det gäller skydd i nationell lagstiftning. Lika möjligheter bör främjas med hjälp av ekonomiska resultatindikatorer. Rättsmedel bör komma från en förstärkt rättslig ram. De bör ta bort diskriminerande metoder på arbetsplattformar. Sådana metoder kan avskräckas som ett resultat av facklig övervakning. Fackföreningar har redan fördömt sådana tendenser, främst inom ramen för diskriminering av arbetare i förhållande till deras tillgång till ”spelningar” efter att de har vidtagit någon form av kollektiv åtgärd. Kollektiva förhandlingar visar vägen framåt för bättre LGBTQI * -skydd på arbetsplatsen.

Ett övergripande direktiv om icke-diskriminering kan vara mer lämpligt, även om det hittills inte varit något samförstånd från rådet. Lika möjligheter bör också ges till asylsökande, som för närvarande undantas från tillämpningsområdet för antidiskrimineringsdirektiv. Av särskild vikt är användningen av materiella och immateriella resurser för att stärka den offentliga diskursen mot främlingsfientlighet och rasism.

Arbetsmarknadens parter kan gemensamt eller ensidigt utveckla verktyg för att erkänna, förebygga och sanktionera diskriminering samtidigt som de fokuserar på aktiva åtgärder för missgynnade grupper. De kan etablera ett närmare samarbete med nationella jämställdhetsorgan och bygga vidare på utvecklingen av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

  1. Horisontellt direktiv om icke-diskriminering som erkänner, förhindrar och sanktionerar diskriminering.
  2. Ta bort undantagen i det befintliga antidiskrimineringsdirektivet för tredjelandsmedborgare som söker skydd.
  3. Kommande rådsrekommendation om romers jämställdhet, inkludering och deltagande.
  4. Kommande ny EU-strategi för funktionshinder.

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. Fackföreningens verktygslåda för att erkänna, förebygga och sanktionera diskriminering; stödja jämställdhetsorgan och bygga vidare på FRA: s forskning och resultat.
  2. Innovativ kommunikationsstrategi och kampanjer mot främlingsfientlighet
  3. Markera kopplingar mellan fackliga rättigheter, arbetslagstiftning och jämlikhet och icke-diskriminering, med utgångspunkt från kollektiva förhandlingsmetoder.