KAPITEL III (24 – 29)

SOCIALT SKYDD OCH INKLUSION

 • säkerställa fullständigt socialt skydd och tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet till överkomliga priser. Att bygga vidare på rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd i nästa EU-lagstiftande församling, för att förbättra täckningen av icke-standardiserad arbetskraft av sociala trygghetssystem. Vidta åtgärder för att förbättra övervakningen av 2019 års rekommendation, inklusive ett europeiskt nätverk av nationella socialförsäkringsinstitutioner.
 • Förbättra robusta sociala trygghetssystem, universell, effektiv och adekvat, som kan ge en anständig levnadsstandard för människor som möter sociala risker såsom ålderdom, sjukdom, arbetslöshet etc. som en nyckelkomponent i den europeiska sociala marknadsekonomin och den europeiska sociala välfärdsstaten.
 • Stödja rekommendationerna i högnivågruppens rapport om framtiden för socialt skydd och välfärdsstaterna i EU i enlighet med åtagandet i handlingsplanen för genomförandet av EPSR: stimulera debatten om politisk översyn i överensstämmelse med rapportens rekommendationer bland medlemsstaterna, identifiera områden för möjliga konkreta åtgärder på nationell nivå; stärka EU:s roll för uppåtriktad konvergens på målområden som föreslås i rapporten.
 • Utveckla högeffektiva, tillförlitliga och övervakade sociala trygghetssystem, som bör garantera arbetstagares rättigheter enligt EPSR inom en given medlemsstat såväl som i en gränsöverskridande dimension; förbättra digitaliseringen av de sociala trygghetssystemen för att förbättra transparens, säkerhet, övervakning och laglighet av socialförsäkringsverksamhet både internt och gränsöverskridande.
 • Bygger vidare på rådets rekommendation från 2019 om Tillgång till socialt skydd i en nästa EU-lagstiftande församling: uppmanar medlemsstaterna att engagera sig i betydande reformer för att säkerställa både formell och effektiv täckning av arbetstagare och egenföretagare genom lämpliga och öppna sociala trygghetssystem; förbättra tillgången, effektiviteten och lämpligheten av socialt skydd för icke-standardiserad arbetskraft genom att fylla systemens luckor; ta itu med de befintliga svagheterna i den formella täckningen för egenföretagare genom att främja utvecklingen av det frivilliga tillvägagångssättet mot ett obligatoriskt, som skulle ta itu med mer omfattande konsekvenser av deras bristande tillgång till system för att arbetsmarknaderna ska fungera, välfärdssystemens stabiliseringskapacitet och deras finansiering.
 • Bygger på minimiinkomstrekommendationen: bedöma dess effektivitet och dess samhälleliga inverkan inom medlemsstaterna; införa ett direktiv för att definiera gemensamma EU-standarder för minimiinkomstsystem och öka deras lämplighet, effektivitet, utnyttjandegrad och täckning, med specifika, att klara av strategin mot fattigdom, med tanke på att uppnå Porto rubrikmål on Fattigdomsreducering.
 • Förbättra den effektiva och uppåtriktade konvergensen i genomförandet av rekommendationen om prisvärd långtidsvård av hög kvalitet.
 • Vidta åtgärder för att förbättra övervakningen av rekommendationerna, inklusive ett europeiskt nätverk av nationella socialförsäkringsinstitutioner; vidareutveckla kvalitativa och kvantitativa indikatorer som verifierar att rekommendationen genomförs effektivt, både inom ramen för övervakningsramen och genom att lägga fram nya initiativ.
 • Förbättra fackföreningarnas roll i övervakningen av rekommendationerna och policyutvecklingen inom området socialt skydd: planera en treårig flaggskeppsrapport, baserad på bidrag från medlemsstaternas sociala trygghetsinstitutioner och arbetsmarknadens parter, skriven av kommittén för socialt skydd och Europeiska kommissionen, för att synliggöra trender i sociala trygghetssystem i hela EU, inklusive framstegen i genomförandet av rekommendationerna i HLG-rapporten om välfärdens framtid;
 • Garantera universell rättighetsbaserad tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet, inklusive barnomsorg och transporter. Vidta åtgärder för att säkerställa full respekt för rätten till adekvat, anständigt och prisvärt boende. Garanterar tjänster av hög kvalitet och en rätt för arbetare att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet.
 • Främja en rättighetsbaserad strategi och offentliga investeringar i universella, solidaritetsbaserade och genusanpassade sociala skyddssystem på internationell, europeisk och nationell nivå. Sträva efter konvergensmål uppåt och anslagstilldelning inom barn-, hälso-, äldre-, långtids-, handikapp- och beroendevård för att garantera universell täckning och vård av hög kvalitet.
 • Bygger på den positiva erfarenheten av SÄKER, introducerar en initiativ för att utveckla ett EU-instrument med fokus på system för att behålla jobb, med ett gemensamt förhållningssätt till aktiv arbetsmarknadspolitik, och utforma permanenta EU-stabilisatorer/återförsäkringar av statens utgifter för sysselsättning och socialt skydd. SUREs räckvidd bör utökas till hjälpa arbetstagare och företag att vidta rättvisa övergångsåtgärder, och täckningen av sådana åtgärder utvidgades till alla kategorier av icke-standardiserade, egenföretagare, otrygga arbetstagare.
 • Starkt förankrar målet att minska könspensionsgapet till jämställdhetsstrategin efter 2025.
 • Bygger på minimiinkomstrekommendationen och introducerar en direktiv för att definiera gemensamma EU-standarder för minimiinkomstsystem, för att klara av strategin mot fattigdom, i syfte att uppnå Portos överordnade mål om fattigdomsminskning.