KAPITEL I (24-29)

LIKA MÖJLIGHETER OCH TILLGÅNG TILL ARBETSMARKNADEN

  • Se till att EU vidtar åtgärder för att garantera allas rätt till hög kvalitet och inkluderande livslång utbildning utan kostnader för arbetarna och under arbetstid, som en individuell, verkställbar rätt till utbildning gentemot arbetsgivaren. Det är också nyckeln till att säkerställa betald utbildningsledighet för alla arbetstagare och rätten till tillgång till fullständiga kvalifikationer, validering av icke-formellt och informellt lärande och arbetslivserfarenhet samt kostnadsfri och kvalitativ karriärvägledning och -rådgivning. Det är nödvändigt att bidra till att stärka den sociala dialogen, som syftar till att främja om- och kompetensutveckling som drivs av social dialog och att arbetsmarknadens parter har en mer strategisk roll i europeisk och nationell politik och i finansieringsmekanismer för utbildning, särskilt för att identifiera kompetensbehov för framtid, definiera kvalifikationer och kompetensramar, anpassa utbildningsplaner och dess utformning till arbetstagarens behov.
  • Vidta kraftfullare åtgärder på EU-nivå att eliminera löneskillnaderna mellan könen. Garantera ett snabbt och ambitiöst införlivande och genomförande av direktivet om insyn i löner mellan könen på nationell nivå, vilket leder till en omvärdering av det arbete som huvudsakligen utförs av kvinnor, och till ett starkare stöd till kollektiva förhandlingar för att minska löneskillnaderna mellan könen och främja yrkesmässig tillväxt.
  • Ta nödvändiga initiativ för att stoppa alla former av könsbaserat våld i arbetslivet, inklusive online. När det gäller kampen mot könsbaserat våld behövs en övergripande strategi som tar hänsyn till våld i hemmet, nätvåld, psykiskt våld och ekonomiskt våld. Förespråka ett starkt direktiv som bekämpar våld mot kvinnor och våld i hemmet som förutser en stark roll för fackföreningar.
  • Att säkerställa en snabb ratificering av ILO-konvention 190, eliminera våld och trakasserier i arbetslivet i alla europeiska länder.
  • Utveckla en ny och ambitiös jämställdhetsstrategi efter 2025, som bör erkänna och stödja den nyckelroll som fackföreningar, social dialog, kollektiva förhandlingar och jämställdhetsförhandlingar spelar.
  • Främja kollektiva förhandlingar och kollektivavtal för att aktivt främja mångfald, tolerans och inkludering på alla nivåer och motsätta sig alla möjliga grunder för diskriminering och arbetsrelaterat våld. Genomförandet av EU:s handlingsplan mot rasism, EU:s strategi för att bekämpa antisemitism och EU:s strategiska ram för romer för jämlikhet, inkludering och deltagande bör innefatta en meningsfull roll för arbetsmarknadens parter och fackföreningar.
  • Jobbar mot starkare offentliga arbetsförmedlingar, effektiv arbetsmarknadspolitik och insatser för att skapa sysselsättning, med sociala villkor i termer
    av kvalitetsjobb för offentliga anställningsstöd.