Hem / Kapitel I / Aktivt stöd till anställning

Princip 4

Aktivt stöd till anställning

Säkerställa att kvalitet och inkluderande utbildning, utbildning och livslångt lärande är en rättighet och jämställdhet tillgänglig för alla elever och arbetstagare  är avgörande. 52 miljoner vuxna i Europa är lågkvalificerade och flera länder en tredjedel av arbetarna har mycket låg nivå av grundläggande färdigheter och läsfärdigheter. Uppskolning och omskolning av vuxna i Europa är därför ett socialt ansvar och de arbetslösa och arbetarna behöver effektivt stöd på arbetsmarknaden.  för rättvisare tekniska och gröna övergångar.

Gemensamma projekt som drivs av arbetsmarknadens parter i EU och a Gemensam förklaring tillhandahålla bevis för att tillgängligheten till anställdas utbildning varierar kraftigt över den inre marknaden beroende på avtalsstatus, kön och socioekonomisk bakgrund för arbetstagarna, och utbildningsrättigheterna varierar beroende på olika storlekar på företag, branscher och tjänster, offentliga och privata företag, och de geografiska områdena i Europa.  Antagandet av denna princip bör också se på avlägsnande av diskriminering på grund av sysselsättningsstatus och ta hänsyn till vilken effekt den har för att bekämpa ojämlikhet och främja inkludering av kvinnor på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att stödja genomförandet av den första principen i pelaren med hållbara offentliga investeringar i utbildningförbättras genom processen för den europeiska terminen och tydliga mål inom den sociala resultattavlan,  och av företag som tar ekonomiskt ansvar för arbetarnas utbildning,  Länken mellan ESF + och implementeringen av EPSR är tydlig. Det är dock inte tillräckligt med ett ekonomiskt åtagande. I förhandlingarna för nästa fleråriga budgetram (2021-2027) finns det ett förslag som potentiellt skulle kunna leda till en dubbel minskning av utgifterna från Europeiska socialfonden + (ESF +), som ett resultat av att den befintliga andelen av sammanhållningspolitiken på 23.1% minskas som måste spenderas av medlemsstaterna i ESF + -projekt. ESF + bör användas på ett sätt som alla arbetstagare, på alla nivåer, kan dra nytta av högkvalitativ, inkluderande anställdas utbildning och betald utbildningsperiod som leder till kvalifikationer.

Varje EU-land bör garantera tillgång till och rätt till utbildningsbestämmelser för alla ålderselever och länder där sådan rättighet inte ges bör göra åtgärder inom en effektiv social dialog med arbetsmarknadens parter för att genomföra den första principen. Medlemsstaternas åtgärder bör syfta till att öka arbetstagarnas förmåga att få tillgång till kvalitetsutbildning och inkluderande utbildning relaterad till professionella och grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser, inklusive digitala färdigheter, under hela deras arbetsliv.. Bästa praxis visar mervärdet av fackföreningar när de utformar ett rättbaserat tillvägagångssätt för utbildning och vidareutbildning av arbetstagare, oavsett anställningsstatus och med hänsyn till könsperspektiv.

Ett EU-initiativ för att inrätta ”Individuella lärandekonton” för personer i arbetsför ålder kan vara ett av verktygen som kan hjälpa till att garantera dessa rättigheter och kan ge en bra lösning på portabilitet av utbildningsrättigheter. Eftersom ämnet påverkar arbetsförhållanden och kollektiva förhandlingar i många medlemsstater, bör dock Europeiska kommissionen inte fortsätta med att utarbeta ett förslag utan att ha involverat arbetsmarknadens parter i processen. Alla initiativ bör kombinera individuell tillgång till utbildning med kollektiva rättigheter för att säkerställa att individuella utbildningskonton faller under det gemensamma ansvaret för arbetsgivare och myndigheter, i enlighet med nationell praxis. Ett initiativ på EU-nivå bör fastställa minimistandarder med full respekt för de nationella utbildningssystemen och arbetsmarknadsparternas roll och måste till fullo respektera befintliga kollektivavtal och nationella metoder inom sektorn. Socialt skydd kan ingripa för att etablera finansiering för princip 1, men det bör gå hand i hand med mer skydd på jobbet, inklusive större skydd mot (kollektiv) uppsägning. Annars skulle arbetsgivare uppmuntras att välja uppsägningar istället för att investera i egen arbetskraft för att komma igenom övergången tillsammans.

Åtgärder som sätter ett minimum av rättigheter

  1. 1. EU-initiativ om inrättande av individuella lärandekonton för personer i arbetsför ålder
  2. Rekommendation om att skapa rätt till utbildning som leder till kvalifikationer och validering / erkännande av färdigheter och kompetenser.
  3. Uppföljning av genomförandet av rådets rekommendation om en europeisk ram för kvalitet och effektiva lärlingsplatser
  4. Praktikåtgärder för att tvinga arbetsgivare att skriva ett praktikavtal i början av praktiken.
  5. Främja kollektiva förhandlingar för att fastställa arbetsgivarnas ekonomiska bidrag till arbetstagarnas rätt att få utbildning och betald utbildningsledighet.

Åtgärder som skapar konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. Övervaka och mäta anställdas tillgång till utbildning för att uppnå ett minimum antal dagar per arbetstagare och investering av arbetsgivarna i deras arbetares utbildning.
  2. Tillräckliga EU-medel för att stödja kompetensutveckling och livslångt lärande.
  3. Övervakningsindikatorer: företagens investeringar per anställd jämfört med lönaggregat för yrkesutbildning som är anställda tillgängliga.
  4. Ge statligt stöd till fackföreningar för att informera arbetstagare på företagsnivå om utbildningsmöjligheter
  5. Ge effektivt stöd till lågutbildade arbetstagare för att få tillgång till utbildning om nyckelkompetenser, grundläggande färdigheter och yrkeskunskaper.