Domov / Poglavje II / Ravnovesje dela in zasebnega življenja

Načelo 9

Ravnovesje dela in zasebnega življenja

Kot del večjega boja proti diskriminaciji na podlagi spola je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem eden od izzivov stoletja. Medtem ko se položaj žensk na trgu dela poslabšuje, si populistične sile zatiskajo oči pred težavami žensk na trgu dela in v družbi. Inovativne rešitve znotraj delovnega razmerja in brez njega lahko podprejo gospodinjstva in povečajo enake možnosti med zaposlenimi družinskimi člani. Spremljanje SDG je še posebej učinkovito pri ugotavljanju teh pomanjkljivosti na podlagi spola.

Pomembno je spremljati izvajanje direktive o ravnovesju poklicnega in zasebnega življenja, usmerjajo socialne partnerje in spodbujajo medpoklicne sporazume, ki skrajšajo čas za prenos direktive. „Priročnik ETUC o izvajanju in prenosu direktive o ravnovesju poklicnega življenja”- smernice za podružnice ETUC - bi lahko bile koristne v tej fazi.

Izkušnje s pandemijo Covid19 bi morale spodbujati naložbe v javno oskrbo in socialne storitve, da se ženskam omogoči aktivnejše sodelovanje na trgu dela. Poleg tega bi morali socialni partnerji spremljati, da nacionalna zakonodaja predvideva prožne delovne dogovore, in bi morali biti pooblaščeni za pogajanja, da se zagotovi njihovo izvajanje brez kakršnih koli škodljivih posledic za kariero ali višino plač žensk.

EU semester bi lahko preučil prakse EU, ki financirajo instrumente za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (npr. Javna sredstva in kolektivna pogajanja), da bi spodbudili konvergenco navzgor. To načelo bo povezano z novostmi na področju delovne zakonodaje, kot so suverenost delovnega časa, jamstva za varstvo otrok in pravičen prehod na pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas in polni delovni čas.

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

  1. Spremljajte zgodnje izvajanje direktive o ravnovesju poklicnega in zasebnega življenja, vključno s poudarkom na plačah na dopustu.
  2. Razvoj vseevropskega okvira ETUC za spremljanje vpliva kolektivnih pogodb na ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem na vseh ravneh.
  3. Ocenite ustreznost in učinkovitost direktive o materinstvu.

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

  1. Izmenjava praks EU za financiranje instrumentov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (javna sredstva in ukrepi kolektivnih pogajanj)
  2. EU semester bi moral spremljati: (i) udeležbo žensk na trgu dela in zagotoviti razčlenitev za polni / krajši delovni čas; (ii) ženske in moški, ki zaradi nege niso zaposleni.
  3. Razviti in spremljati povezave med javnimi naložbami v izobraževanje in usposabljanje, aktivacijskimi politikami in storitvami ter zaposlovanjem žensk; uporabite indeks enakosti spolov.
  4. Podpirati in spodbujati socialne partnerje, da se pogajajo / sklepajo sporazume o izvajanju direktive WLB. Razviti orodja in usposabljanje za kolektivno pogodbo o ukrepih, povezanih z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja.