IZVAJANJE EVROPSKEGA STEBRA SOCIALNIH PRAVIC: PREDLOGI ETUC

I. poglavje

ENAKE MOŽNOSTI IN DOSTOP DO TRGA DELA

Poglavje II

PRAVILNI DELOVNI POGOJI

III. Poglavje

SOCIALNA ZAŠČITA IN VKLJUČEVANJE

Akcijski načrt za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic (EPSR) bi moral služiti državam članicam kot orodje za reševanje znanih izzivov, s katerimi se sooča Evropa (npr. Digitalizacija, zelena tranzicija, migracije in demografske spremembe). Zagotavlja smernice in predlaga tudi sprejetje skupne zakonodaje, ki temelji na skupnih ciljih v okviru okrepljenega sodelovanja, usklajevanja in solidarnosti. Zdaj je to še bolj potrebno, saj se soočamo z negativnimi učinki pandemije COVID-19 na zdravje, zaposlovanje, socialne in ekonomske vidike.

»Pošten in pravičen prehod« bi nam omogočil, da zaščito okolja in zdravja združimo s socialno pravičnostjo in kakovostno zaposlitvijo za polni delovni čas.  To se začne z ohranjanjem zaposlitve. Da bi podprli spremembo (digitalno in zeleno) ter se prilagodili v času krize, je treba delavce prepričati, da bodo še naprej imeli stabilno službo ali dohodek, ki zadostuje za ohranitev dobrega življenjskega standarda zanje in njihovega družine.