Domov / Poglavje II / Varna in prilagodljiva zaposlitev

Načelo 5

Varna in prilagodljiva zaposlitev

Trg dela v Evropi se je v prvi polovici leta 2020 močno poslabšal, kar je sprožila pandemija Covid-19 in ukrepi za preprečevanje okužbe. Delavci z nestabilnimi, slabo plačanimi in / ali s krajšim delovnim časom (vključno z nedokumentiranimi in neprijavljenimi delavci) so bili prvi trpeli zaradi socialnih posledic pandemije.

Dramatična širitev nestandardnega in negotovega dela v zadnjih desetletjih je neposredna posledica poslovnega modela, ki prenaša tveganja z delodajalca na delavca. Prehodi k pogodbam za nedoločen čas so omejeni, ker obdavčitev in zakonodaja ustvarjata negativno gospodarsko pristranskost do standardnih oblik zaposlitve. Dejansko kazalniki ne kažejo niti približevanja niti izboljšanja kakovosti dela na ravni EU. Čas je, da uvedemo a sklop kazalnikov, ki meri kakovost delovnih mest kot pododdelek socialne preglednice. Pri merjenju kakovosti dela lahko armaturna plošča preveri naslednje elemente: spodobne plače; varnost dela prek običajne zaposlitve in dostopa do socialne zaščite; možnosti vseživljenjskega učenja; dostojni delovni pogoji na varnih in zdravih delovnih mestih; razumen delovni čas z dobrim razmerjem med poklicnim in zasebnim življenjem; ter sindikalne pravice in pravice do pogajanj (glej tudi P4). V kontekstu krize Covid-19 se je treba ves čas izogibati kompromisu med spodbujanjem gospodarske dejavnosti na eni strani in ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest na drugi.

Delavci platforme dostavljajo hrano in blago po domovih tistih, ki so v karanteni ali so okuženi z virusom. Globalna pandemija je pokazala, da morajo imeti nestandardni delavci enako pravno zaščito, podobno kot delavci z rednimi pravnimi pogodbami, z dostopom do preventivnega zdravja in varnosti, socialne zaščite in vseh drugih delovnih pravic. Ob polnem spoštovanju nacionalnih modelov trga dela in avtonomiji nacionalnih socialnih partnerjev ter njihovi pravici do sklepanja kolektivnih pogodb bo to izvedeno s pobudami, namenjenimi vzpostavitev in zagotavljanje celovitega sklopa pravic za vse delavce, vključno z nedokumentiranimi, neprijavljenimi, nestandardnimi in samozaposlenimi delavci, tako da bodo imeli negotovi delavci večjo moč pogajanj o delovnih pogojih, ki ustrezajo njihovim potrebam.

Zakonodajni okvir bi bilo treba izboljšati in zagotoviti usklajen prenos direktive Direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih (TPWCD). Tako usklajeno prizadevanje bi moralo zmanjšati čas, potreben za prenos, z uporabo medprofesionalnih sporazumov nacionalnih socialnih partnerjev.

Koraki proti zmanjšanje razdrobljenosti trga dela bo posledica izvajanja in spremljanja izvajanja priporočila EU o dostopu do socialne zaščite (glej tudi P13). Socialni pregled stanja bo zlasti spremljal diskriminacijo na podlagi zaposlitvenega statusa (trenutno se diskriminacija ugotavlja na podlagi starosti, spola in izobrazbe).

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

  1. V pobudo o dostopu do usposabljanja (kot v 1. načelu) uvesti pravico do poštenega in enakega dostopa do usposabljanja za vse delavce, ne glede na njihovo zaposlitev, priseljenski status in stopnjo usposobljenosti.
  2. Spremljajte izvajanje Priporočila o dostopu do socialne zaščite in se čez štiri leta odločite, ali bi bila direktiva učinkovitejša.
  3. Zagotoviti učinkovito izvajanje preglednih in predvidljivih delovnih pogojev (TPWCD).
  4. Prihajajoča uredba EU o nestandardnih delavcih in delavcih v platformah.
  5. Prihajajoči evropski akcijski načrt za vključevanje in vključevanje
  6. Zagotoviti učinkovito izvajanje direktive o sankcijah delodajalcev

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

  1. Program EU za kakovostno zaposlovanje: spremljati učinke segmentacije trga dela in meriti napredek v smeri varne in prilagodljive zaposlitve, aktivacijske ukrepe in odpraviti vrzeli glede na poklicni status.
  2. Ocena nacionalnega pravnega reda in pravnega reda EU v luči novih oblik dela in priprava na prihodnost dela: jamstvo za delo, zaščita pred nepravično odpovedjo, pravica do zaposlitve za polni delovni čas, suverenost delavcev nad delovnim časom.