Domov / I. poglavje / Enake priložnosti

Načelo 3

enake možnosti

Dostop do priložnosti je pogosteje odvisen od posebne skupine, ki ji delavec pripada. Cilj je vključiti politiko za odpravo diskriminacije (naknadno) skupaj s proaktivnimi politikami, ki zagotavljajo enake možnosti (predhodne). Zmanjšanje zaščite na delovnem mestu povečuje diskriminacijo pri delu. Ukrepi, ki blažijo sankcije proti nepoštenim odpuščanjem, zmanjšujejo moč sindikatov (ali svetov delavcev) na delovnem mestu ali širijo nestandardne pogodbe o delu, slabijo sedanji protidiskriminacijski pravni red, ki predvideva stroge sankcijske sisteme.

Izključenost trga dela ali premajhna uspešnost določenih skupin ogroža ekonomsko in socialno stabilnost. Diskriminacija zato ga je treba spremljati in poročati, zlasti LGBTQI *, za katere obstajajo vrzeli glede zaščite v nacionalni zakonodaji. Spodbujati je treba enake možnosti z uporabo kazalnikov gospodarske uspešnosti. Pravna sredstva bi morala izhajati iz okrepljenega pravnega okvira. Odpraviti bi morali diskriminatorne prakse na delovnih platformah. Takšne prakse se lahko odvrnejo zaradi nadzora sindikatov. Sindikati so take tendence že obsojali, predvsem v okviru diskriminacije delavcev glede njihovega dostopa do "koncertov", potem ko so sprejeli kakršne koli kolektivne ukrepe. Kolektivna pogajanja kažejo naprej za boljšo zaščito LGBTQI * na delovnem mestu.

Morda bi bila primernejša horizontalna direktiva o nediskriminaciji, čeprav Svet do danes ni soglasja. Enake možnosti je treba zagotoviti tudi prosilcem za azil, ki so trenutno izključeni s področja uporabe protidiskriminacijskih direktiv. Posebej pomembna je uporaba materialnih in nematerialnih virov za krepitev javnega diskurza proti ksenofobiji in rasizmu.

Socialni partnerji lahko skupaj ali enostransko razvijejo orodja za prepoznavanje, preprečevanje in sankcioniranje diskriminacije, pri čemer se osredotočajo na aktivne ukrepe za prikrajšane skupine. Lahko vzpostavijo tesnejše sodelovanje z nacionalnimi organi za enakost in gradijo na razvoju Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA).

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

  1. Horizontalna direktiva o nediskriminaciji, ki priznava, preprečuje in sankcionira diskriminacijo.
  2. Odstraniti odstopanja od veljavne direktive o diskriminaciji za državljane tretjih držav, ki iščejo zaščito.
  3. Prihajajoče priporočilo Sveta o enakosti, vključenosti in udeležbi Romov.
  4. Prihajajoča nova strategija EU o invalidnosti.

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

  1. Sindikalno orodje za prepoznavanje, preprečevanje in sankcioniranje diskriminacije; podpirati organe za enakost in graditi na raziskavah in rezultatih FRA.
  2. Inovativna komunikacijska strategija in kampanje proti ksenofobiji
  3. Poudarjanje povezav med sindikalnimi pravicami, delovno zakonodajo ter enakostjo in nediskriminacijo, začenši s praksami kolektivnih pogajanj.