POGLAVJE III (24 – 29)

SOCIALNA ZAŠČITA IN VKLJUČEVANJE

 • Zagotavljanje popolno socialno zaščito in dostop do cenovno dostopnih in kakovostnih javnih storitev. Nadaljevanje na podlagi Priporočila Sveta o dostopu do socialne zaščite v naslednjem zakonodajnem obdobju EU, da bi izboljšali pokritost nestandardne delovne sile s sistemi socialne zaščite. Sprejemanje ukrepov za izboljšanje spremljanja Priporočila iz leta 2019, vključno z evropsko mrežo nacionalnih institucij socialne varnosti.
 • Krepitev trdnih sistemov socialne zaščite, univerzalna, učinkovita in ustrezna, sposobna zagotoviti dostojen življenjski standard ljudem, ki se soočajo s socialnimi tveganji, kot so starost, bolezen, brezposelnost itd., kot ključni sestavni del evropskega socialnega tržnega gospodarstva in evropske države socialne blaginje.
 • Potrditev priporočil iz poročila skupine na visoki ravni o prihodnosti socialne zaščite in držav blaginje v EU v skladu z zavezo, prevzeto z akcijskim načrtom za izvajanje EPSR: spodbujanje razprave za revizijo politike v skladu s priporočili poročila med držav članic, pri čemer opredeli področja za možne konkretne ukrepe na nacionalni ravni; Poročilo predlaga krepitev vloge EU za konvergenco navzgor na ciljnih področjih.
 • Razvoj zelo učinkovitih, zanesljivih in nadzorovanih sistemov socialne zaščite, ki naj bi zagotavljali pravice delavcev v skladu z EPSR v posamezni državi članici kot tudi v čezmejni razsežnosti; krepitev digitalizacije sistemov socialne varnosti za izboljšanje preglednosti, varnosti, spremljanja in zakonitosti delovanja socialne varnosti tako znotraj kot čezmejno.
 • Nadaljevanje priporočila Sveta iz leta 2019 o Dostop do socialne zaščite v naslednjem zakonodajnem obdobju EU: pozvati države članice, naj izvajajo bistvene reforme, da bi zagotovile formalno in učinkovito pokritost delavcev in samozaposlenih z ustreznimi in preglednimi shemami socialne zaščite; izboljšanje dostopa, učinkovitosti in ustreznosti socialne zaščite nestandardne delovne sile z zapolnjevanjem sistemskih vrzeli; obravnavanje obstoječih pomanjkljivosti v formalni pokritosti za samozaposlene s spodbujanjem razvoja prostovoljnega pristopa k obveznemu pristopu, ki bi obravnaval širše posledice njihovega pomanjkanja dostopa do shem za delovanje trgov dela, stabilizacijska zmogljivost sistemov socialnega varstva in njihovo financiranje.
 • Na podlagi priporočila o minimalnem dohodku: ocenjevanje njegove učinkovitosti in njegovega družbenega vpliva v državah članicah; uvedba direktive za opredelitev skupnih standardov EU za sheme minimalnega dohodka in povečanje njihove ustreznosti, učinkovitosti, stopnje uporabe in pokritosti, s specifičnim, za spopadanje s strategijo proti revščini, z namenom doseganja Porto Headline Target on Zmanjševanje revščine.
 • Krepitev učinkovite in navzgor konvergence pri izvajanju priporočila o cenovno dostopni visokokakovostni dolgotrajni oskrbi.
 • Sprejemanje ukrepov za izboljšanje spremljanja priporočil, vključno z evropsko mrežo nacionalnih institucij socialne varnosti; nadaljnji razvoj kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov, ki potrjujejo učinkovito izvajanje priporočila, tako v okviru okvira spremljanja kot s predlaganjem novih pobud;
 • Krepitev vloge sindikatov pri spremljanju priporočil in razvoja politik na področju socialne zaščite: predvidevanje triletnega vodilnega poročila, ki temelji na prispevku institucij socialne zaščite držav članic in socialnih partnerjev, ki ga napiše Odbor za socialno zaščito in Evropsko komisijo, da bi zagotovili prepoznavnost trendov v sistemih socialne zaščite po vsej EU, vključno z napredkom pri izvajanju priporočil iz poročila skupine na visoki ravni o prihodnosti socialnega varstva;
 • Zagotavljanje univerzalnega dostopa do visokokakovostnih javnih storitev, ki temelji na pravicah, vključno z varstvom otrok in prevozom. Sprejemanje ukrepov za zagotovitev polnega spoštovanja pravice do ustreznega, dostojnega in cenovno dostopnega stanovanja. Zagotavljanje kakovosti storitev in pravice delavcev do zagotavljanja kakovosti storitev.
 • Spodbujanje pristopa, ki temelji na pravicah, in javnih naložb v univerzalne, na solidarnosti temelječe in na spolu prilagojene sisteme socialne zaščite na mednarodni, evropski in nacionalni ravni. Prizadevanje za navzgor konvergenčne cilje in dodelitev sredstev za oskrbo otrok, zdravja, starejših, dolgotrajne oskrbe, invalidnosti in vzdrževanih oseb, da se zagotovi univerzalna pokritost in visokokakovostna oskrba.
 • Na podlagi pozitivne izkušnje SURE, ki predstavlja an pobuda za razvoj instrumenta EU, ki se osredotoča na sheme za ohranitev delovnih mest, s skupnim pristopom do aktivne politike trga delain oblikovanje trajnih stabilizatorjev EU/pozavarovanja državnih izdatkov za zaposlovanje in socialno zaščito. Obseg SURE je treba razširiti na pomagati delavcem in podjetjem pri sprejemanju ukrepov pravičnega prehoda, obseg tovrstnega ukrepa pa razširil na vse kategorije nestandardnih, samozaposlenih, prekarnih delavcev.
 • Močno zasidranje cilja zmanjšanja razlik v pokojninah med spoloma v strategiji za enakost spolov po letu 2025.
 • Na podlagi priporočila o minimalnem dohodku uvaja a direktivo o opredelitvi skupnih standardov EU za sheme minimalnega dohodka, za spopadanje s strategijo za boj proti revščini z vidika doseganja glavnega cilja Porta o zmanjšanju revščine.