POGLAVJE I (24-29)

ENAKE MOŽNOSTI IN DOSTOP DO TRGA DELA

  • Zagotavljanje ukrepanja EU za zagotavljanje pravice vseh do visoke kakovosti in inkluzivno vseživljenjsko usposabljanje brez stroškov za delavce in med delovnim časom, kot posameznik, iztožljiva pravica do usposabljanja nasproti delodajalcu. Ključno je tudi zagotoviti plačan izobraževalni dopust za vse delavce in pravico do dostopa do polnih kvalifikacij, potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja in delovnih izkušenj ter brezplačnega in kakovostnega kariernega usmerjanja in svetovanja. Prispevati je treba h krepitvi socialnega dialoga, katerega cilj je spodbujanje ponovnega in izpopolnjevanja, ki ga poganja socialni dialog, in da imajo socialni partnerji bolj strateško vlogo v evropskih in nacionalnih politikah ter pri mehanizmih financiranja usposabljanja, zlasti pri ugotavljanju potreb po znanju in znanju za prihodnost, opredelitev okvirov kvalifikacij in kompetenc, prilagajanje učnih načrtov usposabljanja in njegove zasnove potrebam delavca.
  • Odločnejše ukrepanje na ravni EU odpraviti razlike v plačilu med spoloma. Zagotavljanje hitrega in ambicioznega prenosa in izvajanja direktive o preglednosti plačil glede na spol na nacionalni ravni, kar bo pripeljalo do ponovne ocene dela, ki ga pretežno opravljajo ženske, ter do močnejše podpore kolektivnim pogajanjem za odpravo razlik v plačilu med spoloma in spodbujanje poklicne rasti.
  • Sprejemanje potrebnih pobud za odpraviti vse oblike nasilja na podlagi spola v svetu dela, tudi na spletu. Kar zadeva boj proti nasilju na podlagi spola, je potreben celovit pristop, ki bo upošteval nasilje v družini, kibernetsko nasilje, psihično nasilje in ekonomsko nasilje. Zavzemajte se za močno direktivo o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki predvideva močno vlogo sindikatov.
  • Zagotavljanje hitre ratifikacije konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja na področju dela v vseh evropskih državah.
  • Razvoj nove in ambiciozne strategije za enakost spolov po letu 2025, ki bi morala priznati in podpreti ključno vlogo sindikatov, socialnega dialoga, kolektivnih pogajanj in pogajanj o enakosti.
  • Spodbujanje kolektivnih pogajanj in kolektivnih pogodb za aktivno spodbujanje raznolikosti, strpnosti in vključenosti na vseh ravneh ter nasprotovanje vsem možnim razlogom za diskriminacijo in nasilje na delovnem mestu. Izvajanje akcijskega načrta EU za boj proti rasizmu, strategije EU za boj proti antisemitizmu in strateškega okvira EU za Rome o enakosti, vključevanju in sodelovanju bi moralo vključevati pomembno vlogo socialnih partnerjev in sindikatov.
  • Delo v smeri močnejše javne službe za zaposlovanje, učinkovite politike trga dela in intervencije za ustvarjanje delovnih mest s socialnimi pogoji v smislu
    kakovostnih delovnih mest za javne subvencije za zaposlovanje.