Domov / III. Poglavje Dostop do osnovnih storitev

Načelo 20

Dostop do osnovnih storitev

Liberalizacija in privatizacija javnih storitev, vključno s čezmerno in neodgovorno uporabo javno-zasebnih partnerstev (s čimer dobiček postavi nad interese ljudi) družbi in večini prebivalstva odvzeti bistvena orodja za zadovoljevanje njihovih potreb. Neizpolnjene potrebe, pomanjkanje cenovno dostopnih javnih struktur in predrage zasebne ponudbe najdemo v ključnih sektorjih, ki vplivajo na kakovost življenja Evropejcev, kot so zdravje in oskrba, izobraževanje in usposabljanje, varstvo otrok in nastanitev.

Javne storitve - od zdravstva, oskrbe otrok in starejših, izobraževanja in usposabljanja ter služb za zaposlovanje, prometa, vode, odpadkov, energije, socialnih stanovanj, informacij in socialnih storitev do pravosodnih sistemov in celotne infrastrukture - predstavljajo hrbtenico evropskega zagotavljanja storitev in skupnega blaga za državljane in prebivalce. Kakovostne in dostopne javne storitve in zagotavljanje skupnega blaga so temeljna pravica. Bistvenega pomena so za boj proti neenakosti in socialni izključenosti, za zagotovitev enake obravnave in za reševanje socialnih, ekonomskih demografskih in okoljskih izzivov, s katerimi se sooča Evropa.

Socialna stanovanja in dostojna stanovanja za vsa gospodinjstva so steber številnih socialnih modelov po Evropi. V zvezi s tem bi bilo treba v povezavi s samo prehodi in vključitvijo agende UN2030 več poudarka nameniti boju proti revščini v gospodinjstvih.

Države članice bi lahko (tudi prek semestra) sprejele ukrepe za aktivnejše posredovanje pri nadzoru in oblikovanju zasebni stanovanjski trgnpr. z gradbenimi dovoljenji, nadzorom najemnin, obdavčitvijo 2. nepremičnin itd. in za preprečevanje špekulacij.

Načela 19 in 20 je treba na splošno razumeti kot most med agendo UN2030 in EPSR, da bi preprečili revščino, pregnali lakoto in pomanjkanje, spodbujali dobro zdravje, zagotovili enake možnosti in trajnostna mesta in kmetijstvo. Človekova pravica do vode in sanitarij, ki so jo Združeni narodi priznali v ciljih socialnega razvoja (SDG), mora biti podprta s konkretnimi predlogi, da bo dostopna vsem.

Lokalni delavci, mobilni delavci in delavci migranti, ne glede na njihov priseljenski status ali državljanstvo, morajo imeti enake pravice in imeti morajo enako obravnavo, kakovostna delovna mesta in dostojne delovne pogoje, vsi pa morajo imeti enake pravice do ustreznih, varnih in cenovno dostopnih stanovanj socialna zaščita.

Nekatere prednostne naloge, ki jih je mogoče spodbujati tudi s tesnejšim sodelovanjem med državami članicami in po potrebi z zakonodajo EU:

 • Spodbujati univerzalne socialne storitve kot javne storitve, organizirane skupaj na podlagi načel javnih storitev in podprte z jasnimi pravnimi okviri.
 • Boj proti krčenju proračuna v socialnih storitvah ter ustreznem financiranju in kadrovanju za socialne storitve. Podpirati dostop do usposabljanja in kvalifikacij, višjo stopnjo profesionalizacije, zastopanja in zaščite pravic delavcev s strani sindikatov; ter razviti učinkovite politike zaposlovanja in zadrževanja na vseh ravneh.
 • Nadaljujte s profesionalizacijo teh delovnih mest za boljša kolektivna jamstva. Povečati pokritost s kolektivnimi pogajanji.
 • Izboljšati delovne pogoje v sektorju oskrbe ljudi, zlasti zapolniti vrzeli med migranti in lokalnimi delavci.
 • Zavzemati se za razvoj, izvajanje in spremljanje standardov za kakovost storitev in delovnih mest na podlagi prostovoljnega okvira EU za kakovost socialnih storitev splošnega pomena (SSGI), ki priznava potrebo po visokokakovostnih storitvah in zaposlovanju.

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

 1. Raziščite izvedljivost pravnih instrumentov EU o javnih storitvah, ki temeljijo na členu 14 Pogodbe, da se razvijejo regulativni okviri za ponudnike javnih storitev.
 2. Glavno načelo 19 v direktivah EU o dostopu in delovnih pogojih za državljane tretjih držav zaradi zaposlitve. .

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

 1. Glej tudi Akcijski načrt za boj proti revščini. Vključuje lahko cilje za javne naložbe v socialna stanovanja.
 2. Razviti merila za državne izdatke v okviru Pakta za stabilnost in rast, da se zagotovi potrebno financiranje univerzalnih, cenovno dostopnih in visokokakovostnih javnih storitev (npr. Z „zlatim pravilom“).
 3. Treba je zagotoviti dostop do dostojnih stanovanj.
 4. Podpirati pobude za vključevanje elementov javne službe in temeljnih pravic v ustrezne sektorske pobude EU.