Evropski steber socialnih pravic v središču agende EU 2024–2029: prednostne naloge ETUC

I. poglavje 

ENAKE MOŽNOSTI IN DOSTOP DO TRGA DELA

Poglavje II

PRAVILNI DELOVNI POGOJI

III. Poglavje

SOCIALNA ZAŠČITA IN VKLJUČEVANJE

Socialna Evropa mora biti v naslednjih letih v središču programa in dela evropskih institucij.

Evropska unija mora izpolniti svojo obljubo glede izboljšanja življenjskih in delovnih pogojev. Polno izvajanje evropskega stebra socialnih pravic je ključno za zagotovitev Evrope, ki je odličen kraj za življenje, delo, vzgojo otrok, skrb za naše ljubljene, upokojitev in staranje. Evropa, ki varuje temeljne človekove pravice in si prizadeva doseči enakost spolov. Evropa z močno zeleno industrijsko politiko s socialnimi pogoji. Evropa, ki razvija politike trga dela, ki so tesno povezane s podpiranjem kakovostnih delovnih mest v vseh sektorjih. Evropa, ki resnično podpira delavce, da imajo besedo na svojem delovnem mestu, z dobro delujočim socialnim dialogom in kolektivnimi pogajanji kot načinom za predvidevanje in upravljanje sprememb. Evropa, ki v celoti podpira sindikate in se bori proti razpadu sindikatov. Evropa, ki temelji na poštenem plačilu za pošteno delo, varnosti zaposlitve, napredovanju, spoštovanju in enakosti za vse delavce, ne glede na to, od kod so ali delo, ki ga opravljajo. Evropa, ki jo lahko s ponosom predajamo prihodnjim generacijam. To je potrebno tudi za obrambo in krepitev demokracije v Evropi.

Evropski steber socialnih pravic: Uradna stran EU

IZVAJANJE EVROPSKEGA STEBA SOCIALNIH PRAVIC: PREDLOGI ETUC 2021

I. poglavje (2021)

ENAKE MOŽNOSTI IN DOSTOP DO TRGA DELA

Poglavje II (2021)

PRAVILNI DELOVNI POGOJI

Poglavje III (2021) 

SOCIALNA ZAŠČITA IN VKLJUČEVANJE

Akcijski načrt za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic (EPSR) bi moral služiti državam članicam kot orodje za reševanje znanih izzivov, s katerimi se sooča Evropa (npr. Digitalizacija, zelena tranzicija, migracije in demografske spremembe). Zagotavlja smernice in predlaga tudi sprejetje skupne zakonodaje, ki temelji na skupnih ciljih v okviru okrepljenega sodelovanja, usklajevanja in solidarnosti. Zdaj je to še bolj potrebno, saj se soočamo z negativnimi učinki pandemije COVID-19 na zdravje, zaposlovanje, socialne in ekonomske vidike.

»Pošten in pravičen prehod« bi nam omogočil, da zaščito okolja in zdravja združimo s socialno pravičnostjo in kakovostno zaposlitvijo za polni delovni čas.  To se začne z ohranjanjem zaposlitve. Da bi podprli spremembo (digitalno in zeleno) ter se prilagodili v času krize, je treba delavce prepričati, da bodo še naprej imeli stabilno službo ali dohodek, ki zadostuje za ohranitev dobrega življenjskega standarda zanje in njihovega družine.