IMPLEMENTÁCIA EURÓPSKEHO PILIERA SOCIÁLNYCH PRÁV: NÁVRHY EOK

Kapitola I

ROVNÉ PRÍLEŽITOSTI A PRÍSTUP NA TRH PRÁCE

Kapitola II

FAIR PRACOVNÉ PODMIENKY

Kapitola III

SOCIÁLNA OCHRANA A ZAČLENENIE

Akčný plán na implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv („EPSR“) by mal slúžiť ako nástroj pre členské štáty pri riešení známych výziev, ktorým Európa čelí (napr. Digitalizácia, zelený prechod, migrácia a demografické zmeny). Poskytuje usmernenie a tiež navrhuje prijať spoločné právne predpisy založené na spoločných cieľoch v rámci posilnenej spolupráce, koordinácie a solidarity. To je teraz ešte potrebnejšie, pretože čelíme negatívnym účinkom pandémie COVID-19 na zdravie, zamestnanosť, sociálne a ekonomické aspekty.

„Spravodlivý a spravodlivý prechod“ by nám umožnil spojiť ochranu životného prostredia a zdravia so sociálnou spravodlivosťou a kvalitným zamestnaním na plný úväzok.  Začína sa to zachovaním zamestnanosti. Na podporu zmeny (digitálnej a zelenej) a na prispôsobenie sa v čase krízy je potrebné pracovníkov ubezpečiť, že budú mať aj naďalej stabilné zamestnanie alebo príjem, ktorý je dostatočný na zachovanie dobrej životnej úrovne ich a ich rodiny.