Domov / Kapitola II / Bezpečné a prispôsobivé zamestnanie

Zásada 5

Bezpečné a prispôsobivé zamestnanie

Trh práce v Európe prešiel v prvej polovici roku 2020 obrovským zhoršením, ktoré bolo iniciované pandémiou Covid-19 a prijatými opatreniami na zabránenie nákaze. Sociálne dôsledky pandémie utrpeli ako prví pracovníci s nestabilným, slabo plateným alebo čiastočným úväzkom (vrátane nelegálnych a nelegálnych pracovníkov).

Dramatický rozmach neštandardnej a neistej práce v posledných desaťročiach je priamym výsledkom obchodného modelu, ktorý prenáša riziká zo zamestnávateľa na pracovníka. Prechody k otvoreným zmluvám sú obmedzené, pretože dane a právne predpisy vytvárajú negatívnu ekonomickú zaujatosť voči štandardným formám zamestnania. V skutočnosti ukazovatele nevykazujú ani konvergenciu, ani zlepšenie na úrovni EÚ, pokiaľ ide o kvalitu práce. Je čas predstaviť a súbor ukazovateľov, ktoré merajú kvalitu pracovných miest, ako pododdiel sociálnej hodnotiacej tabuľky. Pri meraní kvality práce mohla palubná doska skontrolovať nasledujúce prvky: slušné mzdy; pracovné zabezpečenie prostredníctvom štandardného zamestnania a prístupu k sociálnej ochrane; príležitosti celoživotného vzdelávania; slušné pracovné podmienky na bezpečných a zdravých pracoviskách; primeraný pracovný čas s dobrou rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom; a zastúpenie odborov a práva na vyjednávanie (pozri tiež P4). V súvislosti s krízou Covid-19 by sa malo vždy zabrániť kompromisu medzi podporovaním hospodárskej činnosti na jednej strane a vytváraním kvalitných pracovných miest na druhej strane.

Pracovníci platformy dodávali potraviny a tovar do domovov karantény alebo osôb infikovaných vírusom. Celosvetová pandémia ukázala, že je potrebné, aby neštandardní pracovníci mali rovnakú právnu ochranu podobnú pracovníkom s riadnymi zákonnými zmluvami, s prístupom k preventívnej bezpečnosti a ochrane zdravia, sociálnej ochrane a všetkým ostatným pracovným právam. Pri úplnom rešpektovaní vnútroštátnych modelov trhu práce a autonómie národných sociálnych partnerov a ich práva na uzatváranie kolektívnych zmlúv sa to bude uskutočňovať prostredníctvom iniciatív zameraných na ustanovenie a zabezpečenie komplexného súboru práv pre všetkých pracovníkov vrátane nelegálnych, nehlásených, neštandardných a samostatne zárobkovo činných osôb, aby mali nezabezpečení pracovníci viac právomocí pri vyjednávaní pracovných podmienok zodpovedajúcich ich potrebám.

Mal by sa zlepšiť legislatívny rámec a zabezpečiť koordinovaná transpozícia Smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach (TPWCD). Takéto sústredené úsilie by malo skrátiť čas potrebný na transpozíciu pomocou medziodborových dohôd národných sociálnych partnerov.

Kroky smerom k znižovanie fragmentácie trhu práce bude výsledkom implementácie a monitorovania implementácie odporúčania EÚ o prístupe k sociálnej ochrane (pozri tiež P13). Sociálna hodnotiaca tabuľka bude predovšetkým monitorovať diskrimináciu na základe postavenia v zamestnaní (diskriminácia sa v súčasnosti identifikuje na základe veku, pohlavia a dosiahnutého vzdelania).

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

  1. Zaviesť právo na spravodlivý a rovnaký prístup k odbornej príprave pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich zamestnanie, prisťahovalecký stav a kvalifikačné úrovne v rámci iniciatívy týkajúcej sa prístupu k odbornej príprave (ako v zásade 1).
  2. Monitorovať vykonávanie odporúčania o prístupe k sociálnej ochrane a do štyroch rokov rozhodnúť, či by bola smernica účinnejšia.
  3. Zabezpečiť účinné vykonávanie transparentných a predvídateľných pracovných podmienok (TPWCD).
  4. Pripravované nariadenie EÚ o neštandardných pracovníkoch a pracovníkoch v platformových spoločnostiach.
  5. Pripravovaný európsky akčný plán pre integráciu a začlenenie
  6. Zabezpečiť účinné vykonávanie smernice o sankciách voči zamestnávateľom

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

  1. Program EÚ pre kvalitné zamestnanie: monitorovať účinky segmentácie trhu práce a merať pokrok smerom k bezpečnému a prispôsobivému zamestnaniu, aktivačné opatrenia a odstraňovať medzery na základe profesijného stavu.
  2. Posúdenie vnútroštátneho acquis a acquis EÚ z hľadiska nových foriem práce a príprava na budúcnosť práce: záruka práce, ochrana pred nespravodlivým prepustením, právo na plný pracovný úväzok, suverenita pracovníkov nad pracovným časom.