Domov / Kapitola III Bývanie a pomoc pre bezdomovcov

Zásada 19

Bývanie a pomoc pre bezdomovcov

Liberalizácia a privatizácia verejných služieb, vrátane nadmerného a nezodpovedného využívania verejno-súkromných partnerstiev (čím sa zisk kladie nad záujmy ľudí) pripraviť spoločnosť a väčšinu obyvateľstva o základné nástroje potrebné na uspokojenie ich potrieb. Neuspokojené potreby, nedostatok dostupných verejných štruktúr a príliš nákladné súkromné ​​opatrenia sa nachádzajú v rozhodujúcich odvetviach ovplyvňujúcich kvalitu života Európanov, ako sú zdravotníctvo a starostlivosť, vzdelávanie a odborná príprava, starostlivosť o deti a bývanie.

Verejné služby - od zdravotníctva, starostlivosti o deti a staršie osoby, vzdelávania a odbornej prípravy a služieb zamestnanosti, dopravy, vody, odpadu, energie, sociálneho bývania, informačných a sociálnych služieb až po justičné systémy, ako aj infraštruktúru ako celok - predstavuje chrbtovú kosť európskeho poskytovania služieb a spoločného tovaru občanom a obyvateľom. Vysokokvalitné a prístupné verejné služby a poskytovanie spoločného tovaru sú základným právom. Sú nevyhnutné na boj proti nerovnostiam a sociálnemu vylúčeniu, na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a na riešenie sociálnych, ekonomických demografických a environmentálnych výziev, ktorým Európa čelí.

Sociálne bývanie a dôstojné bývanie pre všetky domácnosti je pilierom mnohých sociálnych modelov v celej Európe. V tejto súvislosti a v spojení so spravodlivými prechodmi a začlenením programu OSN do roku 2030 by sa mal klásť väčší dôraz na boj proti energetickej chudobe domácností.

Členské štáty by mohli prijať opatrenia (aj prostredníctvom semestra), aby mohli aktívnejšie zasahovať do kontroly a formovania EÚ súkromný trh s bývaním, napr. prostredníctvom stavebných povolení, kontroly nájomného, ​​daní z 2. nehnuteľností atď., a aby sa zabránilo špekuláciám.

Zásady 19 a 20 by sa mali vo všeobecnosti vykladať ako: most medzi Agendou OSN 2030 a EPSR s cieľom predchádzať chudobe, zahnať hlad a depriváciu, podporiť dobré zdravie, zabezpečiť rovnaké príležitosti a udržateľné mestá a poľnohospodárstvo. Ľudské právo na vodu a hygienu, uznané Organizáciou Spojených národov v cieľoch sociálneho rozvoja, musí byť podporené konkrétnymi návrhmi, aby bol prístupný pre všetkých.

Miestni pracovníci, mobilní pracovníci a migrujúci pracovníci bez ohľadu na ich prisťahovalecký status alebo národnosť musia mať rovnaké práva a mali by mať prospech z rovnakého zaobchádzania, kvalitných pracovných miest a dôstojných pracovných podmienok, zatiaľ čo každý by mal mať rovnaké práva na primerané, bezpečné a dostupné bývanie a sociálna ochrana.

Niektoré priority, ktoré možno podporiť užšou spoluprácou medzi členskými štátmi a v prípade potreby vedúcou k legislatíve EÚ:

 • Podporovať univerzálne sociálne služby ako verejné služby organizované kolektívne na základe zásad verejnej služby a podporené jasnými právnymi rámcami.
 • Boj proti rozpočtovým škrtom v sociálnych službách a za adekvátne financovanie a personálne zabezpečenie sociálnych služieb. Podporovať prístup k odbornej príprave a kvalifikáciám, vyššiu úroveň profesionalizácie, zastupovanie a ochranu práv pracovníkov odbormi; a rozvíjať účinné politiky náboru a zadržiavania na všetkých úrovniach.
 • Pokračovať v profesionalizácii týchto pracovných miest s cieľom získať lepšie kolektívne záruky. Zvýšiť pokrytie kolektívnym vyjednávaním.
 • Zlepšiť pracovné podmienky v sektore starostlivosti o ľudí, najmä vyplniť medzery medzi migrantmi a miestnymi pracovníkmi.
 • Zasadzovať sa za rozvoj, implementáciu a monitorovanie noriem pre kvalitu služieb a pracovných miest na základe dobrovoľného rámca kvality EÚ pre sociálne služby všeobecného záujmu (SSVZ), ktorý uznáva potrebu vysokokvalitných služieb a zamestnanosti.

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

 1. Preskúmať životaschopnosť právnych nástrojov EÚ v oblasti verejných služieb na základe článku 14 zmluvy s cieľom vytvoriť regulačný rámec (rámce) pre poskytovateľov verejných služieb.
 2. Zásada mainstreamingu 19 v smerniciach EÚ o prístupe a pracovných podmienkach pre štátnych príslušníkov tretích krajín z dôvodu zamestnania. .

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

 1. Pozri tiež Akčný plán boja proti chudobe. Môže zahŕňať ciele verejných investícií do sociálneho bývania.
 2. Vypracovať referenčné hodnoty pre vládne výdavky v rámci Paktu stability a rastu s cieľom zabezpečiť potrebné financovanie univerzálnych, cenovo dostupných a vysoko kvalitných verejných služieb (napr. Prostredníctvom „zlatého pravidla“).
 3. Musí sa zabezpečiť prístup k dôstojnému bývaniu.
 4. Podporovať iniciatívy na začlenenie prvkov verejnej služby a základných práv do príslušných odvetvových iniciatív EÚ.