Domov / Kapitola III / Starostlivosť o deti a podpora detí

Zásada 11

Starostlivosť o deti a podpora deťom

Väčšina členských štátov nedosahovala v EÚ 2020 a Barcelonské ciele. Verejné investície v tejto oblasti namiesto zvyšovania klesajú. Chudoba medzi deťmi a príležitosti pre deti veľmi závisia od príjmu a sociálneho majetku domácnosti, v ktorej vyrastajú. Je tiež dôležité zabezpečiť prístup k vysoko kvalitnej a prístupnej starostlivosti o deti spolu s prístupom ku kvalitnému vzdelaniu, zariadeniam voľného času a zdravotnej starostlivosti v umožniť deťom plne rozvinúť ich osobnosť a talent a tiež pracovníkom, najmä ženám, možnosť plnohodnotného zapojenia sa do trhu práce a do dlhodobého zvyšovania rovnosti v spoločnosti.

Záruka na dieťa by mala pokrývať všetky deti bez výnimky a mala by zahŕňať voľný prístup k vzdelaniu, starostlivosti o deti, vzdelávaniu vo voľnom čase, zdravotnej starostlivosti, bývaniu a vysokej kvalite výživy.. EÚ by mala posilniť univerzálnosť a kvalitu verejných služieb, ktoré sú prospešné aj pre zraniteľné deti a ich rodiny. Záruka na dieťa by mala byť cestou k dosiahnutiu úplného uplatňovania UNCRC, pričom kľúčovou zásadou je univerzálnosť. Barcelonské ciele by sa mali aktualizovať a podporovať.

Pokiaľ ide o zariadenia starostlivosti o deti, musia byť prístupné (geograficky a pre deti so zdravotným postihnutím), cenovo dostupné a vysoko kvalitné.

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

  1. Všeobecná záruka EÚ pre všetky deti v rámci boja proti chudobe detí a podpory sociálneho začlenenia.
  2. Seminár európskych sociálnych partnerov o ustanoveniach o starostlivosti o deti v EÚ ako súčasť ich autonómneho pracovného programu na roky 2019 - 2021

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

  1. Akčný plán boja proti chudobe so špecifickým zameraním na: i) zabezpečenie prístupných, bezplatných a kvalitných verejných služieb vrátane sociálnych služieb a zariadení starostlivosti o deti; ii) prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti; (iii) Riešenie chudoby domácností
  2. Napĺňať požiadavky sociálnych partnerov na verejné investície do zariadení starostlivosti o deti a potenciál kolektívneho vyjednávania na uspokojenie konkrétnych potrieb pracujúcich rodičov.