KAPITOLA III (24 – 29)

SOCIÁLNA OCHRANA A ZAČLENENIE

 • zaistenie plná sociálna ochrana a prístup k cenovo dostupným a kvalitným verejným službám. Ďalej stavať na odporúčaní Rady o prístupe k sociálnej ochrane v nasledujúcom legislatívnom období EÚ s cieľom zlepšiť pokrytie neštandardnej pracovnej sily systémami sociálnej ochrany. Prijatie opatrení na zlepšenie monitorovania odporúčania z roku 2019 vrátane európskej siete vnútroštátnych inštitúcií sociálneho zabezpečenia.
 • Posilnenie robustných systémov sociálnej ochrany, univerzálne, efektívne a primerané, schopné zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň pre ľudí, ktorí čelia sociálnym rizikám, ako je staroba, choroba, nezamestnanosť atď. ako kľúčový prvok európskeho sociálneho trhového hospodárstva a európskeho sociálneho štátu.
 • Schvaľovanie odporúčaní správy skupiny na vysokej úrovni o budúcnosti sociálnej ochrany a štátov blahobytu v EÚ v súlade so záväzkom prijatým v rámci akčného plánu na implementáciu EPSR: podnecovanie diskusie o revízii politiky v súlade s odporúčaniami správy medzi členské štáty, pričom identifikujú oblasti pre možné konkrétne opatrenia na vnútroštátnej úrovni; posilnenie úlohy EÚ pri vzostupnej konvergencii v cieľových oblastiach správa navrhuje.
 • rozvoj vysoko účinných, spoľahlivých a monitorovaných systémov sociálnej ochrany, ktoré by mali garantovať práva pracovníkov podľa EPSR v rámci daného členského štátu, ako aj v cezhraničnom rozmere; zlepšenie digitalizácie systémov sociálneho zabezpečenia s cieľom zlepšiť transparentnosť, istotu, monitorovanie a zákonnosť operácií sociálneho zabezpečenia, a to interne aj cezhranične.
 • Ďalej vychádzajúc z odporúčania Rady z roku 2019 o Prístup k sociálnej ochrane v ďalšom legislatívnom období EÚ: vyzvať členské štáty, aby sa zapojili do zásadných reforiem s cieľom zabezpečiť formálne aj efektívne pokrytie pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb prostredníctvom primeraných a transparentných systémov sociálnej ochrany; zlepšenie prístupu, účinnosti a primeranosti sociálnej ochrany neštandardnej pracovnej sily vyplnením medzier v systémoch; riešenie existujúcich nedostatkov vo formálnom pokrytí pre samostatne zárobkovo činné osoby podporovaním vývoja dobrovoľného prístupu smerom k povinnému, ktorý by riešil širšie dôsledky ich nedostatočného prístupu k systémom pre fungovanie trhov práce, stabilizačnej kapacity systémov sociálneho zabezpečenia a ich financovanie.
 • Stavať na odporúčaní o minimálnom príjme: hodnotenie jeho účinnosti a jeho spoločenského vplyvu v rámci ČŠ; zavedenie smernice na definovanie spoločných noriem EÚ pre systémy minimálneho príjmu a zvýšenie ich primeranosti, efektívnosti, miery využívania a pokrytia, s konkrétnym, vyrovnať sa stratégiu boja proti chudobe, s ohľadom na dosiahnutie Porto Headline Target on Zníženie chudoby.
 • Posilnenie efektívnej a vzostupnej konvergencie pri implementácii odporúčania o cenovo dostupnej vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti.
 • Prijímanie opatrení na zlepšenie monitorovania odporúčaní vrátane európskej siete vnútroštátnych inštitúcií sociálneho zabezpečenia; ďalší rozvoj kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov overujúcich účinné vykonávanie odporúčania v kontexte monitorovacieho rámca, ako aj predkladaním nových iniciatív;
 • Posilnenie úlohy odborov pri monitorovaní odporúčaní a vývoja politiky v oblasti sociálnej ochrany: plánovanie trojročnej hlavnej správy založenej na príspevku inštitúcií sociálnej ochrany členských štátov a sociálnych partnerov, ktorú vypracuje Výbor pre sociálnu ochranu a Európskou komisiou s cieľom zviditeľniť trendy v systémoch sociálnej ochrany v celej EÚ vrátane pokroku pri implementácii odporúčaní správy HLG o budúcnosti blahobytu;
 • Zaručenie univerzálneho prístupu založeného na právach k vysokokvalitným verejným službám vrátane starostlivosti o deti a dopravy. Prijímanie opatrení na zabezpečenie plného rešpektovania práva na primerané, dôstojné a dostupné bývanie. Zaručenie kvalitných služieb a právo pracovníkov poskytovať kvalitné služby.
 • Podpora prístupu založeného na právach a verejných investícií do univerzálnych, solidárnych a rodovo citlivých systémov sociálnej ochrany na medzinárodnej, európskej a vnútroštátnej úrovni. Sledovanie cieľov vzostupnej konvergencie a prideľovania finančných prostriedkov v oblasti starostlivosti o deti, zdravie, starších ľudí, dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím a starostlivosť o závislé osoby s cieľom zaručiť univerzálne pokrytie a vysokokvalitnú starostlivosť.
 • Stavať na pozitívnych skúsenostiach ISTÝ, ktorým sa uvádza iniciatíva na vytvorenie nástroja EÚ zameraného na systémy udržania pracovných miest, so spoločným prístupom k aktívne politiky trhu prácea navrhovanie trvalých stabilizátorov/zaisťovania vládnych výdavkov EÚ na zamestnanosť a sociálnu ochranu. Rozsah SURE by sa mal rozšíriť na pomôcť pracovníkom a spoločnostiam prijať spravodlivé prechodné opatreniaa rozsah tohto opatrenia sa rozšíril na všetky kategórie neštandardných, samostatne zárobkovo činných a neistých pracovníkov.
 • Dôrazné zakotvenie cieľa znížiť rodové rozdiely v dôchodkoch do stratégie rodovej rovnosti po roku 2025.
 • Vychádzajúc z odporúčania o minimálnom príjme, zavádzaním a smernice na definovanie spoločných noriem EÚ pre systémy minimálneho príjmu, aby sa vyrovnala so stratégiou boja proti chudobe s cieľom dosiahnuť hlavný cieľ z Porta na zníženie chudoby.