KAPITOLA II (24 – 29)

FAIR PRACOVNÉ PODMIENKY

 

 • Riešenie neistej práce musí byť uznané za prioritu. Ukončenie neistej práce zaručením zákonných práv na trvalé zmluvy a prácu na plný úväzok. Zákaz zmlúv na požiadanie a zmlúv typu nula hodín a iných dojednaní a foriem neistej práce, čím sa zmluvy na dobu neurčitú stanú štandardom, pričom sa bude venovať pozornosť pracovníkom zamestnaným v nových formách práce a v digitálnej ekonomike/platformách. Rokovanie o ambicióznej smernici o kvalitných stážach na zníženie sociálneho vylúčenia medzi mladými ľuďmi. Zabezpečenie kvalitných pracovných miest a zlepšenie pracovných podmienok je kľúčovým prvkom pri riešení nedostatku pracovnej sily. Najlepším spôsobom, ako zabezpečiť kvalitu práce a spravodlivé pracovné podmienky, je podpora a posilnenie kolektívneho vyjednávanianajmä na odvetvovej a medzisektorovej úrovni. Zvýšenie pokrytia kolektívnym vyjednávaním by malo byť prioritou vo všetkých členských štátoch a malo by podnietiť rozhodné opatrenia, a to aj prostredníctvom ambicióznej transpozície smernice o primeranej minimálnej mzde so zameraním na 80 % pokrytie a smernice o rodovej transparentnosti odmeňovania.

 • Obhajovať a posilňovať práva odborov a pracovníkov vrátane všeobecného práva organizovať sa, prístupu odborov na pracoviská, práva na kolektívne vyjednávanie a práva na štrajk. Je potrebné zabrániť útokom na odbory: rozbitie odborov musí byť trestné ako zločin! Je to nevyhnutné na obranu a posilnenie demokracie v Európe.
 • Prijatie účinných opatrení EÚ na ochranu pracovných miest a príjmov vrátane dôchodkov s rozhodnými opatreniami na riešenie sociálneho rozmeru krízy životných nákladov. Je kľúčové podporovať zvyšovanie miezd a podporovať zbližovanie príjmov a pracovných podmienok smerom nahor.
  Predstavujeme a európsky rámec na podporu vzostupnej konvergencie miezd a zabezpečiť, aby nadnárodné spoločnosti uznávali odbory a rokovali s nimi o kolektívnych zmluvách na národnej úrovni vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobia, a aby definovali cestu k rovnakej odmene za prácu rovnakej hodnoty s ohľadom na mzdy vyplácané pracovníkom v rôznych krajinách.
 • Dosiahnutie klimatických cieľov prostredníctvom a len prechod. Zavedenie smernice pre spravodlivý prechod vo svete práce prostredníctvom predvídania a riadenia zmien na základe princípov zapojenia odborov a kolektívneho vyjednávania.
 • Zvýšenie kontroly pracovníkov nad flexibilitou pracovného času a skrátenie pracovného času, pri zachovaní plnej mzdy a kompenzačného náboru vrátane pracovných opatrení, ktoré zabezpečia rodovo transformačný prístup a pre tých, ktorí nedobrovoľne pracujú na čiastočný úväzok, zvýšiť ich zmluvný čas.
 • Zavedenie výstražného mechanizmu, ktorý poskytuje sociálnym partnerom príležitosť nahlásiť, keď členské štáty nesplnili svoje záväzky v oblasti sociálneho dialógu. Takýto výstražný mechanizmus by sa mal: (i) vytvoriť po dohode s medziodvetvovými sociálnymi partnermi na úrovni EÚ, (ii) zabezpečiť, aby medziodvetvoví sociálni partneri na úrovni EÚ mohli jednotlivo alebo spoločne predložiť výstražnú správu vo svojom mene alebo na v mene národného sociálneho partnera, (iv) stanoviť štruktúru na vypracovanie varovnej správy o situáciách, v ktorých sa dostatočne nezapojí sociálnych partnerov na vnútroštátnej úrovni vo vzťahu k jasne definovaným štruktúram sociálnej politiky, (v) stanoviť opatrenia, ktoré Komisia možno očakávať následné opatrenia, vi) stanoviť typ správy, ktorú vypracuje Komisia o prijatých opatreniach a zabezpečených zmenách, vi) umožniť pravidelné stretnutia medziodvetvových sociálnych partnerov EÚ diskutovať o pokroku.
 • Zavedenie požiadavky na hodnotenie vplyvu sociálneho dialógu – ako základný nástroj na zabezpečenie rešpektovania a podpory sociálneho dialógu. Od zákonodarcov EÚ by sa malo vyžadovať, aby uviedli, ako ich návrhy podporili sociálny dialóg – bez ohľadu na oblasť (podobne ako pri teste MSP). Rada pre kontrolu regulácie by mala zabezpečiť jej uplatňovanie a podať o nej správu ako súčasť hodnotení vplyvu, pričom by mala stanoviť, ako iniciatíva zabezpečí zapojenie sociálnych partnerov, ako aj aktívnu podporu sociálneho dialógu a rešpektovanie výsad odborov. Malo by sa vykonať aj následné hodnotenie existujúcich nariadení a smerníc s cieľom identifikovať a napraviť všetky obmedzenia alebo postupy, ktoré narúšajú sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie na všetkých úrovniach.
 • EOK to zdôrazňuje Európsky sociálny dialóg vyžaduje plnú a priamu internú podporu Komisie, politicky, finančne aj administratívne, pre medziodvetvový aj odvetvový sociálny dialóg. Požiadavka Komisie na viac dohôd so sociálnymi partnermi si vyžaduje jasný politický záväzok, primerané zdroje a podporu Komisie pre sektorový a medziodvetvový sociálny dialóg.
 • Zabezpečenie účinnej regulácie AI na pracovisku zakotvením zásady „človek pod kontrolou“ do legislatívy EÚ. To okrem iného zahŕňa plné rešpektovanie práv pracovníkov a odborov, ako aj plné zapojenie odborov a kolektívneho vyjednávania na každom kroku (návrh, implementácia, prehodnotenie atď.) životného cyklu systému umelej inteligencie. ako posilniť informovanosť, konzultácie a účasť odborových zväzov a zástupcov zamestnancov pri implementácii týchto aplikácií na pracovisku.
 • Záväzok dosiahnuť nulovú úmrtnosť na pracovisku a kvôli práci. Zlepšenie a rozšírenie právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iných európskych iniciatív na dosiahnutie tohto cieľa. Predchádzanie psychosociálnym rizikám a online obťažovaniu a zahanbovaniu v práci prostredníctvom európskej smernice. Okrem toho je nevyhnutné prispôsobiť európsky legislatívny rámec týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom chrániť pracovníkov pred vznikajúcimi rizikami súvisiacimi so zmenou klímy, ako aj príslušné adaptačné a zmierňovacie stratégie. Predstavujeme legislatívu EÚ, ktorá stanovuje teplotné limity pre prácu vonku a v interiéri.
 • Rozvíjanie iniciatív na zabezpečiť plné presadzovanie práv zamestnancov a odborov a posilniť inšpekčné služby pracovného a sociálneho práva a mechanizmy sťažností.
 • Zavedenie všeobecného právneho rámca EÚ pre subdodávateľské zmluvy s cieľom obmedziť dĺžku subdodávateľského reťazca a zabezpečiť spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť, čím sa pracovníkom umožní domáhať sa svojich práv, domáhať sa nápravy a brať podniky na zodpovednosť. Riešenie umelých cezhraničných dohôd, ako sú zneužívajúce subdodávateľské a schránkové spoločnosti.
 • Zlepšenie presadzovania pravidiel pracovnej mobility efektívnejším Európskym orgánom práce (ELA). V duchu tripartity by ELA mala posilniť svoje strategické zapojenie sociálnych partnerov na všetkých úrovniach a zabezpečiť, aby sociálni európski, sektoroví a národní sociálni partneri boli zapojení do vypracúvania a vykonávania úloh a činností úradu štruktúrovaným, systematickým a včasným spôsobom.
 • Zriadenie národných asistenčných pracovísk pre spoločnosti a mobilných pracovníkov s otázkami o platných vnútroštátnych právnych predpisoch. Trvalé financovanie by sa malo poskytovať z rozpočtu EÚ posilniť odborové poradenské štruktúry na národnej a regionálnej úrovni na podporu mobilných a migrujúcich pracovníkov na mieste, ktorý odborovým zväzom účinne umožní vykonávať úlohy, ktoré im prisudzujú pravidlá EÚ, a pomôže pracovníkom uplatňovať a uplatňovať svoje práva podľa pravidiel EÚ o mobilite a pracovnej migrácii.
 • Pokiaľ ide o nástroje na zabezpečenie pracovných miest, európsky program podporujúci miestne iniciatívy na vytváranie priamych pracovných miest by poskytoval pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom štátom riadeného programu pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú schopní nájsť si príležitosti na otvorenom trhu práce. The Záruka zamestnania by mali byť postavené na týchto hlavných princípoch: i) ponúkanie pracovných príležitostí, ktoré sú v súlade s individuálnymi kompetenciami a kariérnymi ašpiráciami; ii) dobrovoľné zapojenie nezamestnaných osôb bez akýchkoľvek podmienok v prípade odmietnutia pracovných ponúk (ako je zamedzenie prístupu k dávkam v nezamestnanosti) a bez dôsledkov pre účastníkov, ktorí sa rozhodnú opustiť prácu alebo program; iii) poskytovanie kvalitných pracovných ponúk so zmluvami na dobu neurčitú, mzdami a právami v súlade s príslušnou kolektívnou zmluvou a vnútroštátnymi pracovnými normami, ako aj možnosťami zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie; iv) a územný prístup: stratégia zdola nahor založená na sociálnom dialógu a účasti ostatných aktérov regiónu, aby sa zabezpečilo, že program bude reagovať na neuspokojené potreby územia.
 • Rozvoj silného smernice o EZR zabezpečiť účinný prístup k spravodlivosti a presadzovanie práv EZR. Zavedenie legislatívnej iniciatívy a rámca EÚ pre informovanie, konzultácie a účasť pracovníkov vrátane právne záväzných minimálnych noriem pre zapojenie pracovníkov do nadnárodných procesov reštrukturalizácie.
 • Riešenie nedostatočnej úplnej a správnej transpozície Smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom v niekoľkých členských štátoch, čo už Komisia zdôraznila.
 • EOK vyzýva Európsku komisiu, aby čo najskôr predložila smernicu o práci na diaľku a práve na odpojenie, aby sa zabezpečili primerané pracovné podmienky pre ľudí pracujúcich na diaľku a lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom pre všetkých pracovníkov. Mal by: i) zaručiť existujúce právo na odpojenie; ii) Zabezpečiť rovnakú odmenu a rovnaké zaobchádzanie pre pracovníkov na diaľku; iii) chrániť súkromie a predchádzať invazívnemu dohľadu; iv) zabezpečiť, aby rozhodnutie o práci na diaľku bolo v rukách pracovníka a nešlo o nahradenie pracovísk; v) Zaručiť zapojenie odborov prostredníctvom kolektívneho vyjednávania pri navrhovaní a poskytovaní práce na diaľku.
 • Zabezpečenie silného investície do starostlivosti a vytvoriť kvalitnú verejnú infraštruktúru inkluzívnych a neziskových opatrovateľských služieb, ktoré sú dostupné a dostupné pre všetkých a poskytujú vysokokvalitné pracovné miesta vo verejnej opatrovateľskej službe. Vysokokvalitné verejné služby sú základným právom a musia podporovať demografický, demokratický a sociálno-ekonomický rozvoj. Ich dostupnosť, ktorá musí byť rodová, je hlavným nástrojom boja proti nerovnostiam a nerovnomernému rozdeleniu opatrovateľských povinností a zároveň poskytuje príležitosti a kvalitné pracovné miesta pre všetkých.
 • Zabezpečenie a spravodlivý prístup k migrácii a azylu založený na právach. Migrácia musí byť spravodlivá a založená na ľudských právach a so všetkými pracovníkmi bez ohľadu na národnosť by sa malo zaobchádzať rovnako a ich práva by sa mali rešpektovať. Pracovná migrácia z krajín mimo EÚ (3. krajiny) by sa mohla zlepšiť a poskytnúť viac príležitostí pre pravidelné a dôstojné cesty pracovnej migrácie naprieč úrovňami zručností a sektormi. Zabezpečenie pravidelných migračných ciest je jediným spôsobom, ako ochrániť migrujúcich pracovníkov a zabrániť ich zneužívaniu a vykorisťovaniu vrátane falošných dohôd o vysielaní medzi členskými štátmi EÚ.