KAPITOLA I (24-29)

ROVNÉ PRÍLEŽITOSTI A PRÍSTUP NA TRH PRÁCE

  • Zabezpečiť, aby EÚ prijala opatrenia na zaručenie práva všetkých na vysokú kvalitu a inkluzívne celoživotné vzdelávanie bez nákladov pre pracovníkov a počas pracovného času, ako individuálne, vymáhateľné právo na vzdelávanie voči zamestnávateľovi. Je tiež kľúčové zabezpečiť platené voľno na vzdelávanie pre všetkých pracovníkov a právo na prístup k úplnej kvalifikácii, potvrdzovanie neformálneho a informálneho vzdelávania a pracovných skúseností a bezplatné a kvalitné kariérové ​​poradenstvo a poradenstvo. Je potrebné prispieť k posilneniu sociálneho dialógu zameraného na podporu rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie poháňanej sociálnym dialógom a k tomu, aby sociálni partneri mali strategickejšiu úlohu v európskych a vnútroštátnych politikách a vo financovaní mechanizmov odbornej prípravy, najmä pri identifikácii potrieb zručností pre budúcnosť, definovanie kvalifikačných a kompetenčných rámcov, prispôsobenie učebných osnov odbornej prípravy a ich dizajnu potrebám pracovníka.
  • Prijať dôraznejšie opatrenia na úrovni EÚ na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Zaručenie rýchlej a ambicióznej transpozície a implementácie smernice o transparentnosti odmeňovania žien a mužov na vnútroštátnej úrovni, čo povedie k prehodnoteniu práce, ktorú vykonávajú prevažne ženy, ak výraznejšej podpore kolektívneho vyjednávania s cieľom odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a podporiť profesionálny rast.
  • Prevzatie potrebných iniciatív ukončiť všetky formy rodovo podmieneného násilia vo svete práce vrátane online. Pokiaľ ide o boj proti rodovo podmienenému násiliu, je potrebný komplexný prístup zohľadňujúci domáce násilie, kybernetické násilie, psychické násilie a ekonomické násilie. Presadzovať silnú smernicu o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ktorá predpokladá silnú úlohu odborov.
  • Zabezpečenie rýchlej ratifikácie dohovoru MOP 190, odstránenie násilia a obťažovania vo svete práce vo všetkých európskych krajinách.
  • Vypracovanie novej a ambicióznej stratégie rodovej rovnosti po roku 2025, ktorá by mala uznať a podporovať kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú odbory, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie a vyjednávanie o rovnosti.
  • Podpora kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv s cieľom aktívne podporovať rozmanitosť, toleranciu a začlenenie na všetkých úrovniach a postaviť sa proti všetkým možným dôvodom diskriminácie a pracovného násilia. Implementácia akčného plánu EÚ proti rasizmu, stratégie EÚ na boj proti antisemitizmu a strategického rámca EÚ pre Rómov pre rovnosť, začlenenie a účasť by mala zahŕňať zmysluplnú úlohu sociálnych partnerov a odborov.
  • Dopracovať sa k silnejšie verejné služby zamestnanostiefektívne politiky trhu práce a zásahy do tvorby pracovných miest so sociálnymi podmienkami
    kvalitných pracovných miest za verejné dotácie na zamestnávanie.