CAPITOLUL III (24 – 29)

PROTECȚIE ȘI INCLUZIE SOCIALĂ

 • Asigurarea protecție socială deplină și acces la servicii publice accesibile și de calitate. Pe baza recomandării Consiliului privind accesul la protecția socială într-o viitoare legislatură a UE, pentru a îmbunătăți acoperirea forței de muncă nestandardizate de către sistemele de protecție socială. Luarea de măsuri pentru a îmbunătăți monitorizarea Recomandării din 2019, inclusiv o rețea europeană de instituții naționale de securitate socială.
 • Îmbunătățirea sistemelor robuste de protecție socială, universală, eficientă și adecvată, capabilă să asigure un nivel de trai decent persoanelor care se confruntă cu riscuri sociale precum bătrânețea, boală, șomaj etc., ca o componentă cheie a economiei sociale de piață europeană și a statului european de bunăstare socială.
 • Având în vedere recomandările Raportului grupului la nivel înalt privind viitorul protecției sociale și al statelor bunăstării în UE, conform angajamentului asumat cu Planul de acțiune pentru implementarea EPSR: stimularea dezbaterii pentru revizuirea politicilor în concordanță cu recomandările raportului în rândul statele membre, identificarea domeniilor pentru posibile acțiuni concrete la nivel național; consolidarea rolului UE pentru convergența ascendentă în domeniile vizate sugerate de raport.
 • Dezvoltarea unor sisteme de protecție socială extrem de eficiente, fiabile și monitorizate, care ar trebui să garanteze drepturile lucrătorilor conform EPSR într-un anumit stat membru, precum și într-o dimensiune transfrontalieră; consolidarea digitalizării sistemelor de securitate socială pentru a îmbunătăți transparența, certitudinea, monitorizarea și legalitatea operațiunilor de securitate socială atât pe plan intern, cât și transfrontalier.
 • Luând în continuare pe Recomandarea Consiliului din 2019 privind Accesul la Protecția Socială într-o viitoare legislatură a UE: invitând statele membre să se angajeze în reforme substanțiale pentru a asigura o acoperire atât formală, cât și eficientă a lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară activități independente prin scheme de protecție socială adecvate și transparente; îmbunătățirea accesului, eficacității și adecvării protecției sociale a forței de muncă nestandardizate prin completarea lacunelor sistemelor; abordarea deficiențelor existente în acoperirea formală a persoanelor care desfășoară activități independente prin promovarea evoluției abordării voluntare către una obligatorie, care ar aborda consecințele mai ample ale lipsei lor de acces la scheme pentru funcționarea piețelor muncii, capacitatea de stabilizare a sistemelor de asistență socială. și finanțarea acestora.
 • Bazându-se pe recomandarea privind venitul minim: evaluarea eficacității și a impactului său social în statele membre; introducerea unei directive care să definească standarde comune ale UE pentru schemele de venit minim și să crească gradul de adecvare, eficacitate, rata de utilizare și acoperire a acestora, cu specific, pentru a face față strategia de combatere a sărăciei, în vederea realizării Porto țintă on Reducerea sărăciei.
 • Îmbunătățirea convergenței efective și ascendente în punerea în aplicare a recomandării privind îngrijirea pe termen lung, la prețuri accesibile, de înaltă calitate.
 • Luarea de măsuri pentru a îmbunătăți monitorizarea Recomandărilor, inclusiv o rețea europeană de instituții naționale de securitate socială; dezvoltarea în continuare a indicatorilor calitativi și cantitativi care să verifice implementarea efectivă a recomandării, atât în ​​contextul cadrului de monitorizare, cât și prin prezentarea de noi inițiative;
 • Consolidarea rolului sindicatelor în monitorizarea recomandărilor și a evoluțiilor politicilor în domeniul protecției sociale: preconizarea unui raport emblematic trianual, bazat pe contribuția instituțiilor de protecție socială din statele membre și a partenerilor sociali, scris de Comitetul de protecție socială și Comisia Europeană, pentru a oferi vizibilitate tendințelor din sistemele de protecție socială din UE, inclusiv progresul în punerea în aplicare a recomandărilor din Raportul HLG privind viitorul bunăstării;
 • Garantarea accesului universal bazat pe drepturi la servicii publice de înaltă calitate, inclusiv îngrijirea copiilor și transportul. Luarea de măsuri pentru a asigura respectarea deplină a dreptului la locuințe adecvate, decente și la prețuri accesibile. Garantarea serviciilor de calitate și dreptul lucrătorilor de a oferi servicii de calitate.
 • Promovarea unei abordări bazate pe drepturi și a investițiilor publice în sisteme de protecție socială universale, bazate pe solidaritate și sensibile la gen la nivel internațional, european și național. Urmărirea obiectivelor de convergență ascendentă și alocarea de finanțare în îngrijirea copiilor, a sănătății, vârstnicilor, pe termen lung, a persoanelor cu dizabilități și a dependenței, pentru a garanta acoperirea universală și îngrijirea de înaltă calitate.
 • Bazându-se pe experiența pozitivă a SIGUR, introducând un inițiativă de dezvoltare a unui instrument UE care să se concentreze pe sistemele de păstrare a locurilor de muncă, cu o abordare comună a politici active ale pieței muncii, și proiectarea stabilizatorilor/reasigurărilor UE permanenți a cheltuielilor guvernamentale pentru ocuparea forței de muncă și protecția socială. Domeniul de aplicare al SURE ar trebui extins la ajuta lucrătorii și companiile să adopte măsuri de tranziție echitabilă, iar acoperirea acestei măsuri a fost extinsă la toate categoriile de lucrători anormali, independenți, precari.
 • Ancorarea puternică a obiectivului de reducere a decalajului de pensii între femei și bărbați la Strategia pentru egalitatea de gen după 2025.
 • Pe baza Recomandării privind venitul minim, introducerea a directivă de definire a standardelor comune ale UE pentru schemele de venit minim, pentru a face față strategiei de combatere a sărăciei, în vederea realizării țintei principale de la Porto privind reducerea sărăciei.