CAPITOLUL I (24-29)

OPORTUNITĂȚI EGALE ȘI ACCES LA PIAȚA MUNCII

  • Asigurarea că UE ia măsuri pentru a garanta dreptul tuturor la calitate înaltă și formare incluzivă pe tot parcursul vieții, fără costuri pentru lucrători și în timpul timpului de lucru, ca drept individual, executoriu la formare față de angajator. De asemenea, este esențial să se asigure concediului educațional plătit pentru toți lucrătorii și dreptul de acces la calificări complete, validarea învățării non-formale și informale și a experienței de muncă, precum și îndrumare și consiliere în carieră gratuite și de calitate. Este necesar să se contribuie la consolidarea dialogului social, urmărind încurajarea reabilitării și perfecționării bazate pe dialogul social și ca partenerii sociali să aibă un rol mai strategic în politicile europene și naționale și în mecanismele de finanțare pentru formare, în special în identificarea nevoilor de competențe pentru viitor, definirea cadrelor de calificări și competențe, adaptarea curriculei de formare și proiectarea acesteia la nevoile lucrătorului.
  • Luarea de măsuri mai puternice la nivelul UE pentru a elimina diferența de remunerare între femei și bărbați. Garantarea unei transpuneri și implementări rapide și ambițioase a Directivei privind transparența salariilor între femei și bărbați la nivel național, care să conducă la o reevaluare a activității desfășurate în principal de femei și la un sprijin mai puternic pentru negocierea colectivă pentru eliminarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați și pentru promovarea creșterii profesionale.
  • Luând inițiativele necesare pentru pune capăt tuturor formelor de violență de gen în lumea muncii, inclusiv online. În ceea ce privește lupta împotriva violenței de gen, este necesară o abordare cuprinzătoare care să țină seama de violența domestică, violența cibernetică, violența psihologică și violența economică. Pled pentru o directivă puternică de combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care prevede un rol important pentru sindicate.
  • Asigurarea ratificării rapide a Convenției 190 a OIM, eliminând violența și hărțuirea în lumea muncii în toate țările europene.
  • Dezvoltarea unei noi și ambițioase Strategii pentru egalitatea de gen după 2025, care ar trebui să recunoască și să sprijine rolul cheie jucat de sindicate, dialogul social, negocierea colectivă și negocierea egalității.
  • Promovarea negocierilor colective și a acordurilor colective pentru a promova activ diversitatea, toleranța și incluziunea la toate nivelurile și pentru a se opune tuturor motivelor posibile de discriminare și violență în muncă. Punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE împotriva rasismului, a strategiei UE de combatere a antisemitismului și a cadrului strategic al UE pentru romi privind egalitatea, incluziunea și participarea ar trebui să includă un rol semnificativ pentru partenerii sociali și sindicate.
  • Lucrând către servicii publice de ocupare a forței de muncă mai puternice, politici eficiente ale pieței muncii și intervenții privind crearea de locuri de muncă, cu condiționalități sociale în termeni
    a locurilor de muncă de calitate pentru subvenţiile publice de angajare.