WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FILARU PRAW SPOŁECZNYCH: WNIOSKI EKZZ

Rozdział I

RÓWNE SZANSE I DOSTĘP DO RYNKU PRACY

Rozdział II

UCZCIWE WARUNKI PRACY

Rozdział III

OCHRONA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych („EREW”) powinien służyć państwom członkowskim jako narzędzie do rozwiązywania dobrze znanych wyzwań stojących przed Europą (np. Cyfryzacja, zielona transformacja, migracja i zmiany demograficzne). Wskazuje kierunek, a także sugeruje przyjęcie wspólnego prawodawstwa w oparciu o wspólne cele w ramach wzmocnionej współpracy, koordynacji i solidarności. Jest to tym bardziej konieczne, że mamy teraz do czynienia z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 dla zdrowia, zatrudnienia oraz aspektów społecznych i ekonomicznych.

„Uczciwa i sprawiedliwa transformacja” umożliwiłaby nam połączenie ochrony środowiska i zdrowia ze sprawiedliwością społeczną i wysokiej jakości zatrudnieniem w pełnym wymiarze godzin.  Zaczyna się to od zachowania zatrudnienia. Aby wesprzeć zmianę (cyfrową i zieloną) oraz dostosować się w czasie kryzysu, pracownicy muszą mieć pewność, że nadal będą mieli stabilną pracę lub dochód wystarczający do utrzymania dobrego poziomu życia ich i ich rodziny.