Strona główna / Rozdział II / Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie

Zasada 5

Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie

Rynek pracy w Europie uległ ogromnemu pogorszeniu w pierwszej połowie 2020 r., Zapoczątkowaną pandemią Covid-19 i działaniami zapobiegającymi zarażeniu. Pracownicy wykonujący niestabilną, nisko płatną i / lub pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (w tym pracownicy nieudokumentowani i nierejestrowani) jako pierwsi odczuli społeczne konsekwencje pandemii.

Dramatyczna ekspansja niestandardowej i niepewnej pracy w ostatnich dziesięcioleciach jest bezpośrednim wynikiem modelu biznesowego, który przenosi ryzyko z pracodawcy na pracownika. Przejścia w kierunku umów na czas nieokreślony są ograniczone, ponieważ podatki i ustawodawstwo powodują negatywne nastawienie ekonomiczne do standardowych form zatrudnienia. W rzeczywistości wskaźniki nie wykazują zbieżności ani poprawy na poziomie UE w zakresie jakości pracy. Nadszedł czas, aby wprowadzić plik zestaw wskaźników mierzących jakość miejsc pracy jako podsekcja tablicy wyników społecznych. Podczas pomiaru jakości pracy na tablicy rozdzielczej można sprawdzić następujące elementy: przyzwoite płace; bezpieczeństwo pracy poprzez standardowe zatrudnienie i dostęp do ochrony socjalnej; możliwości uczenia się przez całe życie; godne warunki pracy w bezpiecznych i zdrowych miejscach pracy; rozsądne godziny pracy z dobrą równowagą między życiem zawodowym a prywatnym; oraz reprezentacja związków zawodowych i prawa do rokowań (patrz także P4). W kontekście kryzysu Covid-19 należy zawsze unikać kompromisu między pobudzeniem działalności gospodarczej z jednej strony a tworzeniem wysokiej jakości miejsc pracy z drugiej.

Pracownicy platformy dostarczają żywność i towary do domów osób poddanych kwarantannie lub zakażonych wirusem. Globalna pandemia pokazała, że ​​pracownicy niestandardowi potrzebują takiej samej ochrony prawnej, jak pracownicy zatrudnieni na podstawie stałych umów prawnych, z dostępem do prewencyjnego zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony socjalnej i wszystkich innych praw pracowniczych. Przy pełnym poszanowaniu krajowych modeli rynku pracy i autonomii krajowych partnerów społecznych oraz ich prawa do zawierania układów zbiorowych, będzie to realizowane poprzez inicjatywy mające na celu ustanowienie i zapewnienie kompleksowego zestawu praw dla wszystkich pracowników, w tym pracowników nieposiadających dokumentów, nierejestrowanych, niestandardowych i samozatrudnionych, tak aby niepewni pracownicy mieli więcej uprawnień do negocjowania warunków pracy dostosowanych do ich potrzeb.

Ramy prawne powinny zostać ulepszone i zapewnić skoordynowaną transpozycję przepisów Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (TPWCD). Taki wspólny wysiłek powinien skrócić czas potrzebny na transpozycję poprzez wykorzystanie porozumień międzybranżowych krajowych partnerów społecznych.

Kroki w kierunku zmniejszenie fragmentacji rynku pracy będzie wynikało z wdrażania i monitorowania wdrażania zalecenia UE w sprawie dostępu do ochrony socjalnej (patrz także P13). W szczególności tablica wyników społecznych będzie monitorować dyskryminację ze względu na status zatrudnienia (obecnie dyskryminację identyfikuje się na podstawie wieku, płci i poziomu wykształcenia).

Działania mające na celu ustalenie minimalnego progu praw w UE, równych szans na jednolitym rynku

  1. Wprowadzenie prawa do sprawiedliwego i równego dostępu do szkoleń dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich zatrudnienia, statusu imigracyjnego i poziomu kwalifikacji, w inicjatywie dotyczącej dostępu do szkoleń (jak w Zasadzie 1).
  2. Monitoruj wdrażanie zalecenia w sprawie dostępu do ochrony socjalnej i za cztery lata zdecyduj, czy dyrektywa byłaby bardziej skuteczna.
  3. Zapewnienie skutecznego wdrożenia przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (TPWCD).
  4. Zbliżające się rozporządzenie UE w sprawie niestandardowych pracowników i pracowników w firmach platformowych.
  5. Nadchodzący europejski plan działania na rzecz integracji i włączenia
  6. Zapewnienie skutecznego wdrożenia dyrektywy w sprawie sankcji dla pracodawców

Działania zmierzające do uzyskania pozytywnej konwergencji warunków życia i pracy

  1. Program UE na rzecz wysokiej jakości zatrudnienia: monitoruj skutki segmentacji rynku pracy i mierz postęp w kierunku bezpiecznego i dostosowującego się zatrudnienia, działania aktywizujące i usuwaj luki w oparciu o status zawodowy.
  2. Ocena dorobku prawnego krajowego i unijnego w świetle nowych form pracy i przygotowanie na przyszłość pracy: gwarancja pracy, ochrona przed niesprawiedliwym zwolnieniem, prawo do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, suwerenność pracowników nad czasem pracy.