Home / Rozdział III / Zakwaterowanie i pomoc dla bezdomnych

Zasada 19

Zakwaterowanie i pomoc dla bezdomnych

Liberalizacja i prywatyzacja usług publicznych, w tym nadmierne i niepodlegające odpowiedzialności wykorzystywanie partnerstw publiczno-prywatnych (stąd przedkładanie zysku ponad interesy ludzi) pozbawiają społeczeństwo i większość populacji niezbędnych narzędzi do zaspokojenia ich potrzeb. Niezaspokojone potrzeby, brak przystępnych cenowo struktur publicznych i zbyt kosztowne prywatne świadczenia występują w kluczowych sektorach wpływających na jakość życia Europejczyków, takich jak zdrowie i opieka, edukacja i szkolenia, opieka nad dziećmi i mieszkalnictwo.

Usługi publiczne - począwszy od opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, edukacji i szkoleń oraz usług w zakresie zatrudnienia, transportu, wody, odpadów, energii, mieszkalnictwa socjalnego, usług informacyjnych i socjalnych po systemy wymiaru sprawiedliwości oraz infrastrukturę jako całość - stanowią podstawę europejskiego świadczenia usług i dóbr wspólnych obywatelom i mieszkańcom. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych i dóbr wspólnych są prawem podstawowym. Są one niezbędne do zwalczania nierówności i wykluczenia społecznego, zagwarantowania równego traktowania oraz sprostania społecznym, ekonomicznym, demograficznym i środowiskowym wyzwaniom, przed którymi stoi Europa.

Mieszkania socjalne i przyzwoite mieszkania dla wszystkich gospodarstw domowych są filarem wielu modeli społecznych w całej Europie. W związku z tym, w połączeniu ze sprawiedliwymi zmianami i włączeniem Agendy ONZ2030, należy położyć większy nacisk na zwalczanie ubóstwa energetycznego gospodarstw domowych.

Państwa członkowskie mogłyby podjąć środki (również w ramach semestru), aby aktywniej interweniować w kontrolowaniu i kształtowaniu rynek mieszkań prywatnych, np. poprzez pozwolenia na budowę, kontrolę czynszu, podatek od drugich nieruchomości itp. oraz zapobieganie spekulacjom.

Ogólnie Zasady 19 i 20 należy interpretować jako pomost między Agendą ONZ 2030 a Europejskim filarem praw socjalnych w celu zapobiegania ubóstwu, eliminacji głodu i deprywacji, promowania dobrego zdrowia, zapewnienia równych szans i zrównoważonych miast i rolnictwa. Prawo człowieka do wody i urządzeń sanitarnych, uznane przez ONZ w Celach Rozwoju Społecznego (SDG), musi być poparte konkretnymi propozycjami, aby było dostępne dla wszystkich.

Pracownicy lokalni, pracownicy mobilni i pracownicy migrujący, niezależnie od ich statusu imigracyjnego lub narodowości, muszą mieć te same prawa i powinni korzystać z równego traktowania, wysokiej jakości miejsc pracy i godnych warunków pracy, podczas gdy każdy powinien mieć równe prawa do odpowiedniego, bezpiecznego i niedrogiego mieszkania oraz ochrona socjalna.

Niektóre priorytety, które można również promować poprzez ściślejszą współpracę między państwami członkowskimi i, w razie potrzeby, prowadzić do prawodawstwa UE:

 • Promowanie powszechnych usług socjalnych jako usług publicznych, zorganizowanych zbiorowo na podstawie zasad usługi publicznej i wspartych jasnymi ramami prawnymi.
 • Walcz z cięciami budżetowymi usług socjalnych oraz o odpowiednie finansowanie i personel dla usług socjalnych. Wspieranie dostępu do szkoleń i kwalifikacji, wyższego poziomu profesjonalizacji, reprezentacji i obrony praw pracowników przez związki zawodowe; oraz opracować skuteczną politykę rekrutacji i zatrzymywania na wszystkich poziomach.
 • Dążenie do profesjonalizacji tych miejsc pracy w celu uzyskania lepszych gwarancji zbiorowych. Zwiększyć zakres rokowań zbiorowych.
 • Poprawić warunki pracy w sektorze opieki nad ludźmi, zwłaszcza wypełniając luki między migrantami a lokalnymi pracownikami.
 • Opowiadać się za opracowywaniem, wdrażaniem i monitorowaniem norm jakości usług i miejsc pracy, opierając się na dobrowolnych ramach UE dotyczących jakości usług socjalnych użyteczności publicznej (SSGI), które uznają potrzebę wysokiej jakości usług i zatrudnienia.

Działania mające na celu ustalenie minimalnego progu praw w UE, równych szans na jednolitym rynku

 1. Zbadanie wykonalności instrumentów prawnych UE dotyczących usług publicznych na podstawie art. 14 Traktatu w celu opracowania ram regulacyjnych dla dostawców usług publicznych.
 2. Zasada 19 głównego nurtu w dyrektywach UE w sprawie dostępu i warunków pracy obywateli państw trzecich ze względu na zatrudnienie. .

Działania zmierzające do uzyskania pozytywnej konwergencji warunków życia i pracy

 1. Zobacz także Plan działania na rzecz przeciwdziałania ubóstwu. Może obejmować cele dotyczące inwestycji publicznych w mieszkalnictwo socjalne.
 2. Opracowanie punktów odniesienia dla wydatków rządowych w ramach paktu stabilności i wzrostu, aby zapewnić niezbędne finansowanie powszechnych, przystępnych cenowo i wysokiej jakości usług publicznych (np. Poprzez „złotą zasadę”).
 3. Należy zapewnić dostęp do godziwych warunków mieszkaniowych.
 4. Wspieraj inicjatywy mające na celu włączenie elementów usług publicznych i praw podstawowych do odpowiednich inicjatyw sektorowych UE.