Home / Rozdział I / Równość szans

Zasada 3

Równe szanse

Dostęp do możliwości zależy najczęściej od konkretnej grupy, do której należy pracownik. Celem jest wprowadzenie polityki mającej na celu eliminację dyskryminacji (ex post) wraz z proaktywną polityką zapewniającą równe szanse (ex ante). Ograniczenie ochrony w miejscu pracy zwiększa dyskryminację w pracy. Środki, które łagodzą sankcje za niesprawiedliwe zwolnienia, zmniejszają uprawnienia związków zawodowych (lub rad zakładowych) w miejscu pracy lub rozpowszechniają niestandardowe umowy o pracę, osłabiają obecny dorobek antydyskryminacyjny, który przewiduje system surowych sankcji.

Wykluczenie z rynku pracy lub słabe wyniki określonych grup zagrażają stabilności gospodarczej i społecznej. dyskryminacja w związku z tym musi być szczególnie monitorowane i zgłaszane LGBTQI *, w przypadku których istnieją luki w zakresie ochrony w prawie krajowym. Należy promować równość szans za pomocą wskaźników wyników ekonomicznych. Środki zaradcze powinny pochodzić ze wzmocnionych ram prawnych. Powinny usunąć dyskryminujące praktyki na platformach pracy. Takie praktyki mogą być zniechęcane w wyniku nadzoru związków zawodowych. Związki zawodowe potępiły już takie tendencje, głównie w kontekście dyskryminacji pracowników w związku z ich dostępem do „koncertów” po podjęciu przez nich jakiejkolwiek akcji zbiorowej. Negocjacje zbiorowe wskazują drogę do lepszej ochrony osób LGBTQI * w miejscu pracy.

Dyrektywa horyzontalna w sprawie niedyskryminacji może być bardziej odpowiednia, mimo że jak dotąd Rada nie osiągnęła konsensusu. Równe szanse należy również przyznać osobom ubiegającym się o azyl, które są obecnie wyłączone z zakresu dyrektyw antydyskryminacyjnych. Szczególnie ważne jest wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych do wzmocnienia publicznego dyskursu przeciwko ksenofobii i rasizmowi.

Partnerzy społeczni mogą wspólnie lub jednostronnie opracować narzędzia rozpoznawania dyskryminacji, zapobiegania jej i karania, koncentrując się na aktywnych środkach skierowanych do grup w niekorzystnej sytuacji. Mogą nawiązać ściślejszą współpracę z krajowymi organami ds. Równości i oprzeć się na rozwoju Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA).

Działania mające na celu ustalenie minimalnego progu praw w UE, równych szans na jednolitym rynku

  1. Dyrektywa horyzontalna w sprawie niedyskryminacji, która uznaje dyskryminację, zapobiega i nakłada na nią sankcje.
  2. Usunąć odstępstwa z istniejącej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji dla obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o ochronę.
  3. Zbliżające się zalecenie Rady w sprawie równości, integracji i uczestnictwa Romów.
  4. Nadchodząca nowa strategia UE w sprawie niepełnosprawności.

Działania zmierzające do uzyskania pozytywnej konwergencji warunków życia i pracy

  1. Zestaw narzędzi związków zawodowych do rozpoznawania, zapobiegania i karania dyskryminacji; wspierać organy ds. równości i wykorzystywać badania i wyniki Agencji Praw Podstawowych.
  2. Innowacyjna strategia komunikacji i kampanie przeciwko ksenofobii
  3. Podkreślenie powiązań między prawami związków zawodowych, prawem pracy a równością i niedyskryminacją, począwszy od praktyk rokowań zbiorowych.