ROZDZIAŁ III (24 – 29)

OCHRONA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

 • zapewnienie pełną ochronę socjalną i dostęp do niedrogich i wysokiej jakości usług publicznych. Dalsze opracowywanie zalecenia Rady w sprawie dostępu do ochrony socjalnej w następnej kadencji prawodawczej UE, aby poprawić objęcie niestandardowych pracowników systemami ochrony socjalnej. Podjęcie działań na rzecz usprawnienia monitorowania Zalecenia z 2019 r., w tym europejskiej sieci krajowych instytucji zabezpieczenia społecznego.
 • Wzmocnienie solidnych systemów ochrony socjalnej, uniwersalny, skuteczny i odpowiedni, zdolny zapewnić przyzwoity poziom życia osobom zagrożonym zagrożeniami społecznymi, takimi jak podeszły wiek, choroba, bezrobocie itp., jako kluczowy element europejskiej społecznej gospodarki rynkowej i europejskiego państwa opiekuńczego.
 • Zatwierdzając zalecenia zawarte w Sprawozdaniu Grupy Wysokiego Szczebla w sprawie przyszłości ochrony socjalnej i państw opiekuńczych w UE zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w ramach planu działania na rzecz wdrożenia EPSR: stymulowanie debaty na temat rewizji polityki zgodnie z zaleceniami zawartymi w Raporcie wśród państwa członkowskie, identyfikując obszary możliwych konkretnych działań na poziomie krajowym; jak sugeruje sprawozdanie, wzmocnienie roli UE na rzecz pozytywnej konwergencji w docelowych obszarach.
 • Rozwój wysoce skutecznych, niezawodnych i monitorowanych systemów ochrony socjalnej, które powinny gwarantować prawa pracownicze zgodnie z EPSR na terenie danego państwa członkowskiego, jak i w wymiarze transgranicznym; zwiększenie cyfryzacji systemów zabezpieczenia społecznego w celu poprawy przejrzystości, pewności, monitorowania i legalności operacji związanych z zabezpieczeniem społecznym zarówno wewnętrznie, jak i transgranicznie.
 • Opierając się na zaleceniu Rady z 2019 r. ws Dostęp do Ochrony Socjalnej w następnej kadencji prawodawczej UE: wezwanie państw członkowskich do zaangażowania się w istotne reformy w celu zapewnienia zarówno formalnego, jak i skutecznego objęcia pracowników i osób samozatrudnionych odpowiednimi i przejrzystymi systemami ochrony socjalnej; poprawa dostępu, efektywności i adekwatności ochrony socjalnej niestandardowej siły roboczej poprzez uzupełnienie luk systemowych; zajęcie się istniejącymi niedociągnięciami w zakresie formalnego objęcia osób samozatrudnionych poprzez promowanie ewolucji podejścia dobrowolnego w kierunku podejścia obowiązkowego, co zaradziłoby szerszym konsekwencjom braku dostępu tych osób do systemów dla funkcjonowania rynków pracy, zdolności stabilizacyjnej systemów opieki społecznej i ich finansowanie.
 • Opierając się na zaleceniu dotyczącym dochodu minimalnego: ocena jego skuteczności i wpływu społecznego w państwach członkowskich; wprowadzenie dyrektywy mającej na celu określenie wspólnych unijnych standardów dotyczących systemów dochodu minimalnego oraz zwiększenie ich adekwatności, efektywności, wskaźnika wykorzystania i zasięgu, ze specyfiką, z którą trzeba sobie poradzić strategię walki z ubóstwem, mając na uwadze osiągnięcie Cel główny w Porto on Zmniejszenie ubóstwa.
 • Zwiększanie skutecznej i pozytywnej konwergencji we wdrażaniu zalecenia w sprawie przystępnej cenowo opieki długoterminowej wysokiej jakości.
 • Podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia monitorowania Zaleceń, w tym europejskiej sieci krajowych instytucji zabezpieczenia społecznego; dalszy rozwój wskaźników jakościowych i ilościowych weryfikujących skuteczność realizacji rekomendacji, zarówno w kontekście ram monitorowania, jak i poprzez zgłaszanie nowych inicjatyw;
 • Zwiększanie roli związków zawodowych w monitorowaniu zaleceń i rozwoju polityki w obszarze ochrony socjalnej: rozważenie sporządzania trzyletniego sprawozdania przewodniego, opartego na wkładzie instytucji ochrony socjalnej państw członkowskich i partnerów społecznych, sporządzonego przez Komitet Ochrony Socjalnej i Komisją Europejską, aby uwidocznić tendencje w systemach ochrony socjalnej w całej UE, w tym postęp we wdrażaniu zaleceń zawartych w raporcie Grupy Wysokiego Szczebla w sprawie przyszłości opieki społecznej;
 • Zagwarantowanie powszechnego, opartego na prawach dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, w tym opieki nad dziećmi i transportu. Podejmowanie działań zapewniających pełne poszanowanie prawa do odpowiednich, godnych i niedrogich mieszkań. Gwarantowanie wysokiej jakości usług i prawa pracowników do świadczenia wysokiej jakości usług.
 • Promowanie podejścia opartego na prawach i inwestycji publicznych w uniwersalne, oparte na solidarności i uwzględniające płeć systemy ochrony socjalnej na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym. Dążenie do celów pozytywnej konwergencji i przydzielanie środków w zakresie opieki nad dziećmi, opieką zdrowotną, osobami starszymi, opieką długoterminową, niepełnosprawnością i osobami niesamodzielnymi, aby zagwarantować powszechny zasięg i opiekę wysokiej jakości.
 • Opierając się na pozytywnych doświadczeniach PEWNIE, wprowadzając inicjatywę mającą na celu opracowanie instrumentu UE skupiającego się na programach utrzymania miejsc pracy, ze wspólnym podejściem do aktywne polityki rynku pracyoraz zaprojektowanie stałych unijnych stabilizatorów/reasekuracji wydatków rządowych na zatrudnienie i ochronę socjalną. Należy rozszerzyć zakres SURE pomóc pracownikom i przedsiębiorstwom w przyjęciu środków sprawiedliwej transformacji, a zakres takiego środka rozszerzono na wszystkie kategorie pracowników niestandardowych, pracujących na własny rachunek i niepewnych pracowników.
 • Zdecydowanie zakotwiczenie celu, jakim jest zmniejszenie zróżnicowania emerytur ze względu na płeć, w strategii na rzecz równouprawnienia płci po 2025 r.
 • Opierając się na zaleceniu dotyczącym dochodu minimalnego, wprowadzając: dyrektywę mającą na celu określenie wspólnych standardów UE w zakresie systemów dochodu minimalnego, aby sprostać strategii walki z ubóstwem, z myślą o osiągnięciu głównego celu z Porto dotyczącego ograniczenia ubóstwa.