ROZDZIAŁ I (24-29)

RÓWNE SZANSE I DOSTĘP DO RYNKU PRACY

  • Zapewnienie, że UE podejmie działania gwarantujące każdemu prawo do wysokiej jakości i włączające szkolenie przez całe życie, bez kosztów dla pracowników i w czasie pracy, jako indywidualne, egzekwowalne prawo do szkolenia w stosunku do pracodawcy. Kluczowe znaczenie ma także zapewnienie wszystkim pracownikom płatnego urlopu edukacyjnego oraz prawa dostępu do pełnych kwalifikacji, walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz doświadczenia zawodowego, a także bezpłatnego i wysokiej jakości poradnictwa zawodowego i doradztwa. Należy przyczynić się do wzmocnienia dialogu społecznego, mając na celu wspieranie przekwalifikowania się i podnoszenia kwalifikacji w oparciu o dialog społeczny, a partnerzy społeczni powinni odgrywać bardziej strategiczną rolę w politykach europejskich i krajowych oraz w mechanizmach finansowania szkoleń, w szczególności w identyfikowaniu zapotrzebowania na umiejętności dla przyszłość, zdefiniowanie ram kwalifikacji i kompetencji, dostosowanie programów szkoleń i ich konstrukcji do potrzeb pracownika.
  • Podjęcie bardziej zdecydowanych działań na poziomie UE w celu wyeliminowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Zagwarantowanie szybkiej i ambitnej transpozycji i wdrożenia dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć na szczeblu krajowym, co doprowadzi do ponownej oceny pracy wykonywanej głównie przez kobiety oraz do silniejszego wsparcia dla rokowań zbiorowych w celu wyeliminowania zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć i promowania rozwoju zawodowego.
  • Podejmowanie niezbędnych inicjatyw w celu położyć kres wszelkim formom przemocy ze względu na płeć w świecie pracy, także online. Jeśli chodzi o walkę z przemocą ze względu na płeć, potrzebne jest kompleksowe podejście, uwzględniające przemoc domową, przemoc w internecie, przemoc psychiczną i przemoc ekonomiczną. Zwolenniczka mocnej dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która przewiduje silną rolę związków zawodowych.
  • Zapewnienie szybkiej ratyfikacji Konwencji MOP nr 190, eliminującej przemoc i molestowanie w świecie pracy we wszystkich krajach europejskich.
  • Opracowanie nowej i ambitnej strategii na rzecz równości płci na okres po 2025 r., która powinna uznawać i wspierać kluczową rolę odgrywaną przez związki zawodowe, dialog społeczny, negocjacje zbiorowe i negocjacje dotyczące równości.
  • Promowanie rokowań zbiorowych i układów zbiorowych w celu aktywnego wspierania różnorodności, tolerancji i włączenia społecznego na wszystkich poziomach oraz przeciwstawiania się wszelkim możliwym przyczynom dyskryminacji i przemocy w pracy. Wdrażanie planu działania UE przeciwko rasizmowi, strategii UE na rzecz zwalczania antysemityzmu oraz strategicznych ram UE dotyczących Romów dotyczących równości, włączenia społecznego i uczestnictwa powinno uwzględniać znaczącą rolę partnerów społecznych i związków zawodowych.
  • Praca w kierunku silniejsze publiczne służby zatrudnienia, skuteczne polityki rynku pracy i interwencje dotyczące tworzenia miejsc pracy, z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych
    wysokiej jakości miejsc pracy w ramach publicznych dotacji na zatrudnienie.