Home / Hoofdstuk II / Veilige en flexibele werkgelegenheid

Principe 5

Veilige en flexibele werkgelegenheid

De arbeidsmarkt in Europa onderging een enorme verslechtering in de eerste helft van 2020, dit is een initiatief van de Covid-19 pandemie en de maatregelen die zijn genomen om de besmetting te voorkomen. Werknemers met onstabiele, laagbetaalde en / of deeltijdbanen (inclusief ongedocumenteerde en zwartwerkers) waren de eersten die de sociale gevolgen van de pandemie leden.

De dramatische toename van niet-standaard en onzeker werk in de afgelopen decennia is een direct gevolg van een bedrijfsmodel dat de risico's van de werkgever naar de werknemer verschuift. De overgang naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is beperkt omdat belastingen en wetgeving een negatieve economische voorkeur hebben voor standaard vormen van werk. De indicatoren laten inderdaad geen convergentie of verbetering zien op EU-niveau met betrekking tot de kwaliteit van het werk. Het is tijd om een reeks indicatoren die de kwaliteit van banen meten als een onderafdeling van het sociale scorebord. Bij het meten van baankwaliteit kan een dashboard kijken naar de volgende elementen: fatsoenlijke lonen; werkzekerheid via standaardarbeid en toegang tot sociale bescherming; mogelijkheden voor levenslang leren; fatsoenlijke arbeidsomstandigheden op veilige en gezonde werkplekken; redelijke werktijden met een goede balans tussen werk en privé; en vakbondsvertegenwoordiging en onderhandelingsrechten (zie ook P4). In de context van de Covid-19-crisis moet te allen tijde een afweging worden vermeden tussen het stimuleren van de economische activiteit enerzijds en het creëren van hoogwaardige banen anderzijds.

Platformmedewerkers hebben voedsel en goederen afgeleverd bij mensen in quarantaine of geïnfecteerd door het virus. De wereldwijde pandemie heeft aangetoond dat atypische werknemers dezelfde wettelijke bescherming moeten hebben als werknemers met reguliere wettelijke contracten, met toegang tot preventieve gezondheid en veiligheid, sociale bescherming en alle andere arbeidsrechten. Met volledige eerbiediging van de nationale arbeidsmarktmodellen en de autonomie van de nationale sociale partners en hun recht om collectieve overeenkomsten te sluiten, zal dit gebeuren via initiatieven gericht op het vaststellen en waarborgen van een alomvattende reeks rechten voor alle werknemers, met inbegrip van ongedocumenteerde, niet-aangegeven, atypische en zelfstandige werknemers, zodat onzekere werknemers meer macht hebben om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden die aan hun behoeften voldoen.

Het wetgevingskader moet worden verbeterd en zorgen voor een gecoördineerde omzetting van het Transparante en voorspelbare arbeidsomstandighedenrichtlijn (TPWCD)​ Een dergelijke gecoördineerde inspanning zou de hoeveelheid tijd die nodig is voor omzetting moeten verminderen door het gebruik van interprofessionele overeenkomsten van nationale sociale partners.

Stappen naar het verminderen van de versnippering van de arbeidsmarkt zal het gevolg zijn van de uitvoering van en het toezicht op de uitvoering van de EU-aanbeveling inzake toegang tot sociale bescherming (zie ook P13). In het bijzonder zal het sociale scorebord discriminatie op basis van de arbeidsstatus volgen (momenteel wordt discriminatie vastgesteld op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau).

Maatregelen om een ​​minimum aan rechten in de EU vast te stellen, een gelijk speelveld op de eengemaakte markt

  1. Het recht op eerlijke en gelijke toegang tot opleiding invoeren voor alle werknemers, ongeacht hun werk, immigratiestatus en kwalificatieniveau, in het initiatief inzake toegang tot opleiding (zoals in beginsel 1).
  2. Houd toezicht op de uitvoering van de aanbeveling inzake toegang tot sociale bescherming en besluit over vier jaar of een richtlijn effectiever zou zijn.
  3. Zorg voor een effectieve implementatie van de transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden (TPWCD).
  4. Aankomende EU-verordening over atypische werknemers en werknemers in platformbedrijven.
  5. Komend Europees actieplan voor integratie en inclusie
  6. Zorgen voor effectieve implementatie van de richtlijn sancties tegen werkgevers

Acties gericht op het bewerkstelligen van opwaartse convergentie in levens- en arbeidsomstandigheden

  1. EU-programma voor hoogwaardige werkgelegenheid: toezicht op de effecten van de segmentering van de arbeidsmarkt en meet de voortgang naar veilige en flexibele werkgelegenheid, activeringsmaatregelen en het wegwerken van hiaten op basis van beroepsstatus.
  2. Beoordeling van het nationale en EU-acquis in het licht van nieuwe vormen van werk en voorbereiding op de toekomst van werk: arbeidsgarantie, bescherming tegen onredelijk ontslag, recht op voltijds werk, de soevereiniteit van werknemers over de arbeidstijd.