Home / Hoofdstuk I / Onderwijs, vorming en opleiding tout au long de la vie

Principe 1

Onderwijs, vorming en stage tout au long de la vie

Het is de essentie van het verzekeren van een opleiding, een opleiding en een opleiding tot lang de la vie inclusief en de kwaliteit die een recht en een bekwaamheid vormt die toegankelijk is voor al die leerlingen en al die travailleurs. In Europa zijn er 52 miljoen volwassenen die gekwalificeerd zijn en meer betalen, een niveau van arbeidskrachten dat een niveau van alfabetisering en numerieke vaardigheden heeft bereikt. De versterking van de bekwaamheden en de omschakelingsprofessionaliteit van volwassenen in Europa vertegenwoordigt een sociale verantwoordelijkheid en de werkzoekenden van de arbeiders doivent être soutenus sur le marché du travail dans le cadre d'une transitie technologique et verte plus équitable. De projecten van gemeenschappelijke mannen van Europese partners en een Gezamenlijke verklaring démontrent que l'toegankelijkheid van salariés in een formatie varie oneormément au sein du marché unieke suivant la contractuele situatie, het genre en de socio-economische context van de travailleurs en que les droits à un formatie anders en functie van de taille van ondernemingen, industrieën en des diensten, openbare en privé-ondernemingen of kleine geografische zones. De adoptie van het principe van de vrijlating maakt het mogelijk om de basisdiscriminaties te elimineren op basis van het statutaire beroep en compteert de rol van de zoon dan de lutte tegen de onbetrouwbaarheid en de promotie van de opname van vrouwen tijdens de mars van de travail.

Het is van cruciaal belang om het belangrijkste uitgangspunt van de duurzame investeringsfondsen in het leren en de vorming te verbeteren, en het proces van het Europese semester te verbeteren en de objectieven helder te definiëren voor het sociale bord. nodig de ondernemingen uit om de financiële verantwoordelijkheid van de opleiding van de leurs travailleurs te onderschrijven. Le pandrecht tussen het fonds social européen plus (FSE+) en de mise en œuvre du SEDS is duidelijk. Hoe dan ook, een verloofde financier is niet voldoende. Onderhandelingen over de CFP-aankoop (2021-2027) omvatten een voorstel met een potentieel voor een dubbele vermindering van de dekkingstitels van FSE+, met als resultaat de afschaffing van het financiële minimum van 23,1% in de politieke samenhang dat is een overeenkomst met de leden van de FSE+-projecten. De FSE+ gebruikt de façon die geschikt is voor werkzoekenden, wat het niveau van bekwaamheid betreft, het is een voordeel van inclusieve opleidingen en kwalificaties van hoge kwaliteit en van congés-education payés.

Het is een lid van de EU dat garant staat voor de toegang en het recht op onderwijsmodaliteiten en de vorming voor de leerlingen van verschillende leeftijden. Als we niet verzekerd zijn, zullen we ons inzetten voor het kader van een sociaal dialoogeffect als de partners sociaux voor mettre ce premier principe en applicatie zijn. De acties van de États membres devraient avoir pour but d'améliorer la capacité des travailleurs à accéder à une formation inclusive de qualité en rapport avec les compétences professionneles de basis et les compétences clés, y compris numériques, tout au long de leur vie active. De meilleures pratiques monrent la valeur ajoutée des syndicats dans l'élaboration d'une approche fondée sur les droits à la formering et à l'éducation permanente des travailleurs indépendamment van leur statut professional en tenant compte des perspectives de genre.

Een Europees initiatief zichtbaar op mettre en place des « comptes de formation individuen » voor les personnes in age de travailler pourrait être l'un des outils permettant de garantir ces droits et de contribuer à one solution satisfaisante en matière de portabilité des droits à la formatie . Hoe dan ook, deze vraag heeft betrekking op de gevolgen van de arbeidsvoorwaarden en de collectieve onderhandeling in de naamloze leden van de Europese Commissie, de Europese Commissie heeft niet de mogelijkheid gekregen om een ​​voorstel te doen zonder dat de maatschappelijke partners in het proces impliqué zijn. Dit initiatief devrait combiner accès à la formatie en rechtscollectieven voor verzekeraars die comptes de formatie-individuelen relevant maken voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en des autorités en conformité met nationale pratiques. Een initiatief op niveau van de EU legt de minimumnormen vast om respectvol te zijn voor de nationale vormingssystemen en de rol van de sociale partners in de conventies van collectieven en bestaande praktijksectoren. De sociale bescherming kan tussenkomen in de financiering van het principe 1 mais doit aller de paar avec voordeel van bescherming au travail, en omvat een bescherming opgebouwd tegen licenties (collectifs). Als het tegendeel is, moedigen werkgevers seraient aan om de licenties te plutôt que d'investir dans leur propre main-d'œuvre afin d'affronter ensemble la transition.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

  1. Initiatief van de EU om een ​​plek te bemachtigen voor comptes-individuels d'apprentissage pour les personnes en age de travailler.
  2. Aanbeveling voor instaurer een recht tot een vorming van hoge kwaliteit en qualifiante menant à la validatie et/ou à la verkenning des compétences
  3. Suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Conseil relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de quality.
  4. Verplichting voor de werkgevers om een ​​contract te tekenen voor het debuut van de celui-ci.
  5. Promotie van het onderhandelingscollectief voor het opstellen van de financiële bijdragen van de werkgevers en het recht op salaris bij het ontvangen van een formatie en een congé d'études payé.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

  1. Controleer en meet de toegang van werknemers tot opleiding om een ​​minimumaantal dagen per werknemer te behalen en de investering van de werkgevers in de opleidingen van hun werknemers.
  2. Voldoende EU-middelen om de ontwikkeling van vaardigheden en een leven lang leren te ondersteunen.
  3. Monitoringindicatoren: de investeringen van bedrijven per werknemer in vergelijking met de loonaggregaten voor beroepsopleidingen die beschikbaar zijn voor werknemers.
  4. Overheidssteun verlenen aan vakbonden om werknemers op bedrijfsniveau informatie te verstrekken over opleidingsmogelijkheden
  5. Bied effectieve ondersteuning aan laaggeschoolde werknemers om toegang te krijgen tot opleidingen over sleutelcompetenties, basisvaardigheden en professionele vaardigheden.