HOOFDSTUK III (24 – 29)

SOCIALE BESCHERMING EN INCLUSIE

 • Zorgen volledige sociale bescherming en toegang tot betaalbare en hoogwaardige openbare diensten. Voortbouwend op de aanbeveling van de Raad over de toegang tot sociale bescherming in een volgende EU-legislatuur, om de dekking van atypische arbeidskrachten door de socialebeschermingsstelsels te verbeteren. Acties ondernemen om de monitoring van de aanbeveling van 2019 te verbeteren, waaronder een Europees netwerk van nationale socialezekerheidsinstellingen.
 • Het versterken van robuuste socialebeschermingssystemen, universeel, effectief en adequaat, in staat om een ​​behoorlijke levensstandaard te bieden aan mensen die te maken krijgen met sociale risico's zoals ouderdom, ziekte, werkloosheid, enz. als sleutelcomponent van de Europese sociale markteconomie en de Europese sociale welvaartsstaat.
 • Onderschrijven van de aanbevelingen van het rapport van de groep op hoog niveau over de toekomst van de sociale bescherming en de welvaartsstaten in de EU, overeenkomstig de belofte die is gedaan met het actieplan voor de implementatie van de EPSR: het stimuleren van het debat over beleidsherziening in overeenstemming met de aanbevelingen van het rapport onder lidstaten, waarbij de gebieden worden geïdentificeerd voor mogelijke concrete acties op nationaal niveau; het versterken van de rol van de EU voor opwaartse convergentie op specifieke gebieden, suggereert het rapport.
 • Het ontwikkelen van zeer efficiënte, betrouwbare en gecontroleerde socialebeschermingssystemen, die de rechten van werknemers volgens de EPSR moeten garanderen, zowel binnen een bepaalde lidstaat als in een grensoverschrijdende dimensie; het versterken van de digitalisering van de socialezekerheidsstelsels om de transparantie, zekerheid, monitoring en wettigheid van socialezekerheidsoperaties, zowel intern als grensoverschrijdend, te verbeteren.
 • Voortbouwend op de aanbeveling van de Raad van 2019 over Toegang tot sociale bescherming in een volgende EU-wetgevende macht: de lidstaten oproepen om substantiële hervormingen door te voeren om zowel formele als effectieve dekking van werknemers en zelfstandigen te garanderen door middel van adequate en transparante socialebeschermingsstelsels; het verbeteren van de toegang, effectiviteit en toereikendheid van de sociale bescherming van niet-standaard arbeidskrachten door de leemten in de systemen op te vullen; het aanpakken van de bestaande zwakke punten in de formele dekking voor zelfstandigen door de evolutie van de vrijwillige aanpak naar een verplichte aanpak te bevorderen, waarmee de bredere gevolgen van hun gebrek aan toegang tot regelingen voor het functioneren van de arbeidsmarkten zouden worden aangepakt, en het stabilisatievermogen van de socialezekerheidsstelsels en hun financiering.
 • Voortbouwend op de aanbeveling voor een minimuminkomen: beoordeling van de doeltreffendheid en de maatschappelijke impact ervan binnen de lidstaten; invoering van een richtlijn om gemeenschappelijke EU-normen voor minimuminkomensregelingen te definiëren en de toereikendheid, effectiviteit, benuttingsgraad en dekking ervan te vergroten, met specifiek, om mee om te gaan de armoedebestrijdingsstrategie, met het oog op het verwezenlijken van de Porto-kopdoel on Armoede vermindering.
 • Het versterken van de effectieve en opwaartse convergentie bij de uitvoering van de aanbeveling over betaalbare, hoogwaardige langdurige zorg.
 • Het ondernemen van acties om de monitoring van de aanbevelingen te verbeteren, waaronder een Europees netwerk van nationale socialezekerheidsinstellingen; het verder ontwikkelen van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren die de effectieve uitvoering van de aanbeveling verifiëren, zowel in de context van het monitoringkader als door het voorstellen van nieuwe initiatieven;
 • Het versterken van de rol van de vakbonden bij het monitoren van de aanbevelingen en beleidsontwikkelingen op het gebied van sociale bescherming: het overwegen van een driejaarlijks vlaggenschiprapport, gebaseerd op de bijdrage van de socialebeschermingsinstellingen in de lidstaten en van de sociale partners, geschreven door het Comité voor sociale bescherming en de Europese Commissie, om trends in de socialezekerheidsstelsels in de hele EU zichtbaar te maken, inclusief de voortgang bij de implementatie van de aanbevelingen van het HLG-rapport over de toekomst van de welvaart;
 • Het garanderen van op universele rechten gebaseerde toegang tot hoogwaardige openbare diensten, waaronder kinderopvang en vervoer. Actie ondernemen om de volledige eerbiediging van het recht op adequate, fatsoenlijke en betaalbare huisvesting te garanderen. Het garanderen van kwaliteitsdiensten en het recht voor werknemers om kwaliteitsdiensten te verlenen.
 • Het bevorderen van een op rechten gebaseerde aanpak en publieke investeringen in universele, op solidariteit gebaseerde en genderresponsieve socialebeschermingsstelsels op internationaal, Europees en nationaal niveau. Het nastreven van opwaartse convergentiedoelstellingen en toewijzing van financiering in de zorg voor kinderen, gezondheidszorg, ouderen, langdurige zorg, gehandicaptenzorg en afhankelijkheidszorg om universele dekking en hoogwaardige zorg te garanderen.
 • Voortbouwend op de positieve ervaringen van SURE, introduceert een initiatief om een ​​EU-instrument te ontwikkelen dat zich richt op regelingen voor baanbehoud, met een gemeenschappelijke aanpak actief arbeidsmarktbeleiden het ontwerpen van permanente EU-stabilisatoren/herverzekeringen van de overheidsuitgaven voor werkgelegenheid en sociale bescherming. Het toepassingsgebied van SURE moet worden uitgebreid werknemers en bedrijven helpen rechtvaardige transitiemaatregelen te nemen, en de reikwijdte van dergelijke maatregelen wordt uitgebreid tot alle categorieën van atypische, zelfstandige en onzekere werknemers.
 • Het sterk verankeren van de doelstelling om de genderpensioenkloof te verkleinen in de gendergelijkheidsstrategie voor de periode na 2025.
 • Voortbouwend op de aanbeveling inzake een minimuminkomen, waarbij een richtlijn om gemeenschappelijke EU-normen voor minimuminkomensregelingen te definiëren, om de armoedebestrijdingsstrategie het hoofd te bieden, met het oog op het verwezenlijken van de Porto Headline Target on Poverty Reduction.