HOOFDSTUK I (24-29)

GELIJKE KANSEN EN TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT

  • Ervoor zorgen dat de EU actie onderneemt om het recht van iedereen op hoge kwaliteit te garanderen inclusieve levenslange opleiding zonder kosten voor de werknemers en tijdens de werktijd, als individueel afdwingbaar recht op scholing tegenover de werkgever. Het is ook van cruciaal belang om betaald educatief verlof voor alle werknemers te garanderen en het recht op toegang tot volledige kwalificaties, de validatie van niet-formele en informele leer- en werkervaring, en gratis en hoogwaardige loopbaanbegeleiding en -advies. Het is noodzakelijk om bij te dragen aan het versterken van de sociale dialoog, met het doel omscholing en bijscholing op basis van de sociale dialoog te bevorderen en ervoor te zorgen dat de sociale partners een meer strategische rol spelen in het Europese en nationale beleid en in de financieringsmechanismen voor opleiding, met name bij het identificeren van de behoefte aan vaardigheden voor de toekomst, het definiëren van kwalificaties en competentiekaders, het aanpassen van de opleidingscurricula en het ontwerp ervan aan de behoeften van de werknemer.
  • Krachtiger optreden op EU-niveau om de loonkloof tussen mannen en vrouwen weg te werken. Het garanderen van een snelle en ambitieuze omzetting en implementatie van de richtlijn inzake loontransparantie tussen mannen en vrouwen op nationaal niveau, wat leidt tot een herevaluatie van het werk dat voornamelijk door vrouwen wordt gedaan, en tot sterkere steun voor collectieve onderhandelingen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten en de professionele groei te bevorderen.
  • Het nemen van de nodige initiatieven om maak een einde aan alle vormen van gendergerelateerd geweld in de arbeidswereld, ook online. Wat betreft de strijd tegen gendergerelateerd geweld is een alomvattende aanpak nodig, waarbij rekening wordt gehouden met huiselijk geweld, cybergeweld, psychologisch geweld en economisch geweld. Pleit voor een krachtige richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, waarin een sterke rol voor de vakbonden is weggelegd.
  • Zorgen voor een snelle ratificatie van ILO-Verdrag 190, waardoor geweld en intimidatie op de werkvloer in alle Europese landen worden geëlimineerd.
  • Het ontwikkelen van een nieuwe en ambitieuze strategie voor gendergelijkheid na 2025, die de sleutelrol moet erkennen en ondersteunen die wordt gespeeld door vakbonden, sociale dialoog, collectieve onderhandelingen en gelijkheidsonderhandelingen.
  • Het bevorderen van collectieve onderhandelingen en collectieve overeenkomsten om diversiteit, tolerantie en inclusie op alle niveaus actief te bevorderen en alle mogelijke gronden van discriminatie en werkgerelateerd geweld tegen te gaan. De uitvoering van het EU-actieplan tegen racisme, van de EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en van het EU-strategisch raamwerk voor de Roma op het gebied van gelijkheid, inclusie en participatie moet een betekenisvolle rol voor de sociale partners en vakbonden omvatten.
  • Toewerken naar sterkere openbare diensten voor arbeidsvoorziening, effectief arbeidsmarktbeleid en interventies op het gebied van het scheppen van werkgelegenheid, met sociale voorwaarden in termen
    van kwaliteitsbanen voor publieke aanwervingssubsidies.