Emplois sûrs et aanpasbare

Emplois sûrs et aanpasbare

Home / Hoofdstuk II / Emplois sûrs et adaptables

Principe 5

Emplois sûrs et aanpasbare

De marché du travail européen s'est fortement détérioré au cours du premier semestre 2020 suite à la pandemie van Covid-19 et aux maatregelen tegen besmetting. De arbeidskrachten van de instables, mal payés et/ou à temps partiel (y omvatten les travailleurs sans papers et non declarés) tot de premiers à subir les sociale gevolgen van de pandemie.

De alarmerende progressie van de naam van het bedrijf dat niet aan de normen voldoet en de précaires au cours des dernières decennies zijn een direct gevolg van een economische modèle die de risico's van de werkgever tegen de arbeider vervangt. De overgang naar de onbepaalde duur van de contrats is vrij in de fiscale gronden en de wetgeving die een economische vooringenomenheid negatief maken tegen de standaarden van het werk. In feite, les indicaties ne révèlent ni convergence ni amélioration au niveau européen de qualité du travail. Het is een introductietempo in het sociale bord met een reeks indicatoren van het tweede niveau om de arbeidskwaliteit te meten en de parametrering ervan te verifiëren: lagere lonen, arbeidsveiligheid (contrat standard) en toegang tot sociale bescherming , mogelijkheden om te leren over de lange duur van de strijd, de omstandigheden van de travail decentes dans des lieux de travail sours et sains, heures de travail raisonnables et bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et droits à la representatieve syndicale et à la onderhandelingscollectief ( zie bijvoorbeeld P4). In de context van de crisis van Covid-19 is er een compromis tussen economische stimulering van een onderdeel en het creëren van een deel van de kwaliteit van het werk dat u kunt doen.

De belastingplichtigen van het platform hebben te maken met repas en de woonplaats van personen in quarantaine of geïnfecteerd door het virus. De pandemie van de wereld is een démontré la necessité pour les travailleurs non-standards de bénéficier de la meme protection legal que les travailleurs sous contrats réguliers avec un accès à la prévention en matière de santé et de sécurité, à la protection social et à tous les autres droits du zwoegen. Tout en respectant pleinement les modèles nationaux de marché du travail et l'autonomie des partenaires sociaux nationaux et leur droit à conclure des conventies collectibles, cela se fera à travers des initiatieven visant à établir et garantir un ensemble complet de droits pour tous les travailleurs – y omvat werklozen zonder papieren, niet-verklaringen, niet-standaarden en onafhankelijken – voor werkzoekenden die precaires zijn plus de poids voor onderhandelde arbeidsvoorwaarden die voor iedereen belangrijk zijn.

Het wettelijk kader is verbeterd voor de verzekering van een gecoördineerde omzetting van de richtlijn met betrekking tot de voorwaarden van transparant en zichtbaar werk (CTTP). Het type inspanningsconcert dat nodig is voor de omzetting en het verzoek van interprofessionele overeenstemmingen tussen nationale maatschappelijke partners.

De maatregelen kunnen de versnippering van de mars van de arbeid van de mise en œuvre en de controle van de Europese aanbeveling over de toegang tot de sociale bescherming zien (voir également P13). Het tableau de bord social en particulier permettra de detectie van basale discriminatie op het statutaire beroep (actuellement, les discriminaties sont identifiées sur base de l'age, du sexe et du niveau d'études).

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Inleiding, in het kader van het initiatief tot de vorming, het recht op een rechtvaardige toegang tot de vorming voor alle travailleurs, wat betreft de beroepsstatus en het immigratieniveau en het niveau van kwalificaties (voir Principe 1).

 2. Controleer de mise en œuvre van de aanbeveling over de toegang tot de sociale bescherming en, in ieder geval, beslis of een richtlijn serait plus efficace is.

 3. Verzekeraar van de toepassing van de richtlijn relatieve à des voorwaarden van transparante en prévisibles arbeid (CTTP).

 4. Regeling van de aankoopketen van de EU-relatif voor niet-gestandaardiseerde travailleurs en travailleurs van platformondernemingen.

 5. Prochain actieplan voor de EU op integratie en integratie.

 6. Verzekeraar van de toepassing van de richtlijn op de sancties van de werkgever

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Programme de l'UE pour des emplois de quality: contrôler de effecten van de segmentatie van de marché du travail, waardeert de voortgang van het werk en de aanpassingsmogelijkheden en de activerings- en supprimer de basiskaarten van de statutaire beroepsbevolking.

 2. Evaluer het nationale en Europese acquis compte tenu des formes nouvelles de travail et se preparer pour l'avenir du travail: garantie van werk, bescherming tegen misbruik van licentie, recht op een werkveld, souverainet des travailleurs sur leur temps de zwoegen.

Lonen

Lonen

Home / Hoofdstuk II / Salaires

Principe 6

Lonen

Ervoor zorgen dat kwaliteitsvol en inclusief onderwijs, opleiding en levenslang leren een recht en gelijkheid zijn die toegankelijk is voor alle lerenden en werknemers  is cruciaal. 52 miljoen volwassenen in Europa zijn laaggeschoold en in verschillende landen heeft een derde van de werknemers een zeer laag niveau van alfabetische en rekenvaardigheid. Bijscholing en omscholing van volwassenen in Europa is daarom een ​​sociale verantwoordelijkheid en werklozen en werknemers hebben effectieve ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig  voor eerlijkere technologische en groene overgangen.

Gemeenschappelijke projecten van de sociale partners van de EU en een Gezamenlijke verklaring bewijs leveren dat de toegankelijkheid van de opleiding van werknemers enorm varieert binnen de eengemaakte markt, afhankelijk van de contractuele status, het geslacht en de sociaaleconomische achtergrond van de werknemers, en dat de opleidingsrechten verschillen afhankelijk van de verschillende grootte van bedrijven, bedrijfstakken en diensten, openbare en particuliere bedrijven, en de geografische gebieden in Europa.  Bij de toepassing van dit beginsel moet ook worden gekeken naar het wegnemen van discriminatie op basis van de arbeidsstatus en moet rekening worden gehouden met het effect dat het heeft op het bestrijden van ongelijkheid en het bevorderen van de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Het is essentieel om de implementatie van het eerste principe van de pijler met te ondersteunen duurzame overheidsinvesteringen in onderwijs en opleiding, wordt versterkt door het proces van het Europees semester en duidelijke doelstellingen binnen het sociale scorebord,  en door bedrijven die financiële verantwoordelijkheid nemen voor de opleiding van werknemers,  Het verband tussen ESF + en de implementatie van de EPSR is duidelijk. Een financiële toezegging alleen is echter niet voldoende. Bij de onderhandelingen voor het volgende MFK (2021-2027) is er een voorstel dat mogelijk zou leiden tot een dubbele bezuiniging op de uitgaven door het Europees Sociaal Fonds + (ESF +), als gevolg van het schrappen van het bestaande minimumaandeel van 23.1% in de financiering van het cohesiebeleid dat moet door de lidstaten worden besteed aan ESF + -projecten. ESF + moet zodanig worden gebruikt dat alle werknemers, op alle vaardigheidsniveaus, kunnen profiteren van hoogwaardige, inclusieve opleiding van werknemers en betaald educatief verlof dat leidt tot kwalificaties.

Elke EU-lidstaat zou dat moeten doen de toegang tot en het recht op onderwijs- en opleidingsvoorzieningen garanderen voor alle leeftijdsleerlingen en landen waar dat recht niet wordt geboden, moeten maatregelen nemen in een effectieve sociale dialoog met de sociale partners om het eerste beginsel toe te passen. De acties van de lidstaten moeten erop gericht zijn het vermogen van werknemers om toegang te krijgen tot hoogwaardige en inclusieve opleidingen met betrekking tot professionele en basisvaardigheden en sleutelcompetenties, met inbegrip van digitale vaardigheden, gedurende hun hele werkzame leven te verbeteren.​ Uit de beste praktijken blijkt de meerwaarde van vakbonden bij het ontwerpen van een op rechten gebaseerde benadering van opleiding en bijscholing van werknemers, ongeacht de arbeidsstatus en rekening houdend met genderperspectieven.

Een initiatief op EU-niveau om "individuele leerrekeningen" op te zetten voor mensen in de werkende leeftijd kan een van de instrumenten zijn om deze rechten te waarborgen en kan een goede oplossing bieden voor de overdraagbaarheid van opleidingsrechten. Aangezien het onderwerp echter gevolgen heeft voor de arbeidsomstandigheden en collectieve onderhandelingen in veel lidstaten, mag de Europese Commissie niet verder gaan met het opstellen van een voorstel zonder de sociale partners bij het proces te hebben betrokken. Elk initiatief moet individuele toegang tot opleiding combineren met collectieve rechten om ervoor te zorgen dat individuele opleidingsrekeningen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en autoriteiten vallen, in overeenstemming met de nationale praktijken. Een initiatief op EU-niveau moet minimumnormen vaststellen met volledige eerbiediging van de nationale opleidingsstelsels en de rol van de sociale partners, en met volledige eerbiediging van de bestaande collectieve overeenkomsten en nationale praktijken in de sector. Sociale bescherming kan ingrijpen om financiering voor Principe 1 vast te stellen, maar het moet hand in hand gaan met meer bescherming op het werk, inclusief een betere bescherming tegen (collectief) ontslag. Anders zouden werkgevers gestimuleerd worden om voor ontslag te kiezen in plaats van te investeren in hun eigen personeel om samen de transitie door te komen.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Une richtlijn-cadre garantissant que les salaires minimums légaux ne to fixés sous un seuil de décence et sont définis and impliquant les partenaires sociaux.

 2. Une richtlijn européenne relatieve à l'écart salarial entre les hommes et les femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. De nationale actieplannen voor de leden van het college en het overleg met de sociale partners voor de promotie van een verenigingscollectief, een richtlijn-cadre voor de salaires, minimumaankopen en een verenigingscollectief.

 2. Semestre européen: program de mesures salariales favorables.

Informatie over voorwaarden van bescherming en bescherming en cas de licenciement

Informatie over voorwaarden van bescherming en bescherming en cas de licenciement

Home / Hoofdstuk II / Informatie over voorwaarden voor bescherming en bescherming en cas de licenciement

Principe 7

Informatie over voorwaarden van bescherming en bescherming en cas de licenciement

Les données sur les salaires et la négociation collectieve montrent que les tendances salariales restent moroses sans aucune convergentie à la hausse. Cela est principalement dû:

 • au manque de négociations et de conventions collectives en raison d'attaques contre les mécanismes et les processus de négociation collectives ainsi qu'à une couverture réduite des conventions collectives;
 • aux règles du pacte de stabilité and de croissance (PSC) qui imposent une pression excess sur les systèmes national ainsi qu'aux programmes de la Troïka qui ont détruit la négociation collective;
 • aux salaires minimums légaux qui - là où ils existent - peuvent encore se situer sous un seuil de décence and ne garantissent pas des conditions de vie dignes aux travailleurs et à leurs familles ainsi qu'au manque d'implication des partenaires sociaux dans la fixation de ces salaires;
 • au nombre trop élevé de travailleurs non couverts par convention collectieve mais uniquement par contrats individualels.

Les lacunes dans les cadres institutnels de négociation collectieve pénalisent aussi bien les Employeurs que les travailleurs. De herformaties van het proces van de Semestre européen worden voorgesteld door de Commissie op de plaats van de verenigingsstelsels van de collectieve en de andere leden van de vereniging.

Er zijn verschillende verschillen tussen de niveaux de salaires en de négociation collectieve persistente entre et au sein des États membres. Cela is een situatie van de sociale dumping en de afwijzing van de vraag in de binnenlanden, niet de gevolgen van een ander belangrijk hoofdbestanddeel van het segment plus de basis van het verkeer. De plus, de ongepaste fixatie en de onrechtmatige salaires liée au non-respect des droits en matière de négociation collectief effect van reizen tot salaires moyens en dégrade la dynamische macroeconomique.

Het is een van de verzekeraars die de reisagentschap van het verenigingscollectief en een une-rémunération-agentschap met respect voor alle leden van de États-leden hebben bereikt. Het is een vaste fixer van de voorwaarden van de overeenkomst tussen de binnenkomende markten en de begunstigde van de oplopende convergentie van de maatregelen en de maatregelen, die bestaan ​​uit traverses van de Europese Semestre. Een richtlijn-cadre européenne sur des salaires minimums équitables et sur la négociation collectieve devra garantir que les salaires minimum légaux ne to be fixés sous un seuil de décence and sont définis and impliquant les partenaires sociaux. De richtlijn van de faudra-également que cette vergroot de capaciteit van de syndicaten van manière à ce qu'ils puissent négocier des salaires équitables and qu'elle sauvegarde les systèmes performants de verenigingscollectief en de industriële relaties.

En Europe, une convergentie salariale ascendante comblerait les écarts salariaux entre et au sein des pays (singulièrement entre pays de l'Est et de l'Ouest), améliorerait la part salarial in l'economie, réduirait les inégalités et stimulerait la demande intérieure et la productivité. Cela peut être gereviseerd door:

 • une richtlijn-kader européenne sur des salaires minimums équitables et la négociation collectief;
 • de acties en maatregelen promoveren de droits en de capaciteiten en de matière de nég Association-collectief, en omvat het kader van de economische en sociale gemeentelijke economische en sociale zaken in de Europese semestre, de regels voor de scheepvaart, de SEDS en de sociale tableau;
 • l'assurance que seuls les Employeurs respectant le droit des travailleurs à la négociation collective et appliquant la convention collective pertinente peuvent bénéficier de marchés publics, de subventions, de paiements PAC, de SURE, du plan de relance, etc.

Une richtlijn européenne relatieve à l'écart salarial entre hommes et femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations est également nécessaire afin de combler ces écarts qu'un renforcement de la coordinated in the cadre du semestre européen n'a pas résolus .

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Verzekeraar van een zeker en effectief anticiperen op de richtlijn over de condities van het verkeer, transparant en vooraf en de bevestiging van de membres van de CES voor een snelle toepassing en een douceur.

 2. Renforcer les droits collectifs and individual des travailleurs concernés par les transitions technologique et verte.

 3. Bekrachtiging van de Conventie nr. 158 van de OIT van 1982 met een geldige vergunning en goedkeuring en een effectieve toepassing van de leden van de CSE-artikelen ter bescherming van de licenties die misbruik maken van de wet op de reisinformatie.

 4. Beslissing N ° 573/2014 / UE verwant à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) met een officiële wijziging door een decisie van de Conseil op het debuut in 2021.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. De nationale taxateur en de europese compte tenu des formes nouvelles de travail et se préparer pour l'avenir du travail worden vermeld in het principe 5.

Dialoog sociaal et participatie des travailleurs

Dialoog sociaal et participatie des travailleurs

Home / Hoofdstuk II / Dialoog sociaal et participatie des travailleurs

Principe 8

Dialoog sociaal et participatie des travailleurs

Le Semestre européen a favourisé des réformes of départé of réduisent les mesures de protection des travailleurs ainsi que les règles nationales en matière de licenciements individualels (bijv. enz.). Il ya corrélation, directe entre ces vernieuwingen en la réduction d'accès à la négociation collectief.

De analyse van de impact van de richtlijn CTTP en het bestaan ​​van het huidige principe.

Algemeen vermeld plus haut, la pandémie de Covid-19 a davantage encore démontré que les formes nouvelles de travail doivent être legal garanties afin que les travailleurs aient accès à la protection niet ils on besoin and que les travailleurs de plateforme soient reconnus en tant que tant . Bepaalde maten van het lettertype van het actieplan parmi lesquelles het instrument juridische annoncé relatif au salaire minimum et à la négociation collective, l'accès à la protection sociale, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes ou la mise and œuvre de la Recommendation sur l'accès à la sociale bescherming. La Commission européenne a and outre annoncé une réglementation prochaine concernant de travailleurs non standards en de travailleurs des entreprises de plateforme.

Aantal overgangen, aantal wijzigingen, wijzigingen in de weefsels van de UU en het aantal reizigers en het aantal wijzigingen dat u kunt zien aan de ene of de andere kant, de wijzigingen in de individuele situatie. La majorité des États leden n'enregistrent aucun progrès; de maatstaven plus efficiëntie garanderen de overgangen plus de noodzakelijke zaken voor renforcer les droits collectifs en individuen des travailleurs beïnvloedt door de overgang numérique ou verte. Ces meet zorgwekkend:

 • le droit les travailleurs sous emploi de bénéficier d'une vorming professionnelle ou d'une validation de compétences;
 • het droit de bénéficier des PAMT tijdens de professionele overgangen;
 • de verplichting voor de werknemer van de négocier naar de plannen van de overgang naar de veranderingen, de definitie van de strategieën voor het niveau van de tijdelijke en de begrenzer van externalisaties en van de volgende consequenties op de chaînes van de goedkeuring;
 • de syndicaatsverplichting tot de informatie en de raadpleging en de betrokken besluitvorming plus de 5 personnes in een of meer pluspunten betalen de verplichting van de entiteit van de négociaties met de syndicaten représentatifs en cas de décisions liées aux transitions technologique et environnementale affectant le travail de plus de 5 personnes;
 • de plannen van de overgang naar een PME op het niveau van de lokale bevolking of naar een gebied of een ondernemingsgroep.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Cadre renforcé for la participation des partenaires sociaux in le Semestre européen, mogelijk via une législative.

 2. Révision de la richtlijn sur les comites d'entreprise européens (CEE) voor de garantie van de travailleurs d'établir un CEE en de informative en consultés soient pleinement respectés.

 3. Une initiatief législative sur l'information, la consult et la participation, y omvat de normatieve minima juridische contraignantes voor de représentation des travailleurs in de conseil d'administration.

 4. Bekrachtiging van de Conventie N ° 135 de l'OIT van 1971 op de reisbureaus.

 5. Une richtlijn européenne sur le devoir de vigilance mettant l'accent sur le respect, la promotion et l'application des droits humains et d'une conduite verantwoordelijk des affaires.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Plan een strategie voor de creatie van capaciteiten en mogelijkheden voor de sociale dialoog op nationaal niveau.

 2. Soutien des partenaires sociaux pour la mise en œuvre d'accords-cadres autonomes, en particulier in les pays où ils font défaut.

 3. Accroissement des ressources in het kader van de financiële financier (CFP) voor de formatie en de georganiseerde reproducties van reizigers. Accroissement des ressources for the Initiative l'établissement et le bon fonctionnement des CEE et autres organiseert transnationaux d'information et de consultation des travailleurs.

Een privé-entreebewijs en een privéleven

Een privé-entreebewijs en een privéleven

Home / Hoofdstuk II / Équilibre tussen het oude beroep en het oude privé

Principe 9

Een privé-entreebewijs en een privéleven

Au niveau européen, les partenaires sociaux exploitent la marge que leur fournit le Traité concernant le dialog social and incluant la negotiation d'accords autonomes européens  dans leurs programma's de travail. Hoe dan ook, de manque de onderhandelingen collectieven multi-werkgevers dan de États leden maken het moeilijk om een ​​akkoord te bereiken met Europese autonomen (voir également P6). Verzekeraar van de toepassing van de ces verleent exige voordelen van inspanningen en een versterking van de capaciteiten. Als je het voorstelt, zijn er middelen die de beschikbare capaciteiten kunnen versterken garanties (en niet moedigt aan indiqué dans le P8). Le Semester européen kan de referentiecriteria bepalen voor het meten van de voortgang in de mise en œuvre van de akkoorden autonome européens.

De index van de syndicale deelname van de CES voor het Europese semester toont aan dat de inspanningen van de partners die sociaux zijn geïmpliceerd in het semester zichtbaar zijn als veelbelovende improductifs. Cela concerne en particulier de dimensie nationale du Semestre. Een Europese regelgeving (mogelijk via een nieuwe richtlijn of de amendementen op regelgeving 1466/1997) voor het opleggen van de verplichting voor de nationale adviseurs van de regeringen om de sociale partners tijdens het semester op te leggen aan de kwaliteitscriteria van de juiste planning, het niveau van de dialoog adéquat, ad hoc toegang tot informatie en capaciteiten van materiële en immateriële partners van maatschappelijke partners.

De implicatie van arbeidskrachten in de besluitvormingsprocedures van de onderneming is een gevaar en de beweegreden van de mobiliteit van de onderneming is uniek. De ervaren ervaring die de ondernemingsbeslissingen hebben, is afhankelijk van de implicatie van de travailleurs. Bijvoorbeeld, des manquements dans les lois nationales transposant les directives européennes, en particulier de refontein van de CEE-richtlijn, font obstakel aux droits à l'information et à la consult. De sancties die van kracht zijn in het nationale recht zijn niet zeldzaam proportioneel, effectief en ontradend. Het recht op informatie en raadpleging kan niet worden gebruikt voor implicaties en bescherming van de travailleurs. De Europese wetgeving stimuleert een convergentie in Europa.

Op titel van principe 8, het is een faudrait plaider voor het recht van de arbeiders in een négocier collectief (indépendamment de la nature de leur contrat de travail). Ce droit est un droit fondamental et est reconnu en tant que tel par l'UE. De maatschappelijke voordelen van de conventies van collectieven in de materie, de voorwaarden en de voortgang die overeenkomen met de arbeidskrachten die niet aan de normen voldoen en de arbeidskrachten van de plaatforme ondernemingen (en de onafhankelijken omvatten) die worden beschouwd als comme tombant complètement en dehors du champ d'application de l'article 101 VWEU et des reggles de concurrence nationales. Het Europese recht van de samenloop en de regels van de nationale samenloop zijn bedoeld om te worden geïnterpreteerd naar de lichtbronnen van de verkenningsgrondslagen van het onderhandelaarscollectief voor alle travailleurs, en omvatten de travailleurs niet-standaarden, de platformforme en onafhankelijken.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Beheer de anticipatieaanvraag van de richtlijn over het beroep en privéleven, en omvat een materiaal van de vacature.

 2. Ontwikkeling van een kader CES-paneuropéen voor controle van de invloed van conventies op collectieven op één niveau tussen professionele en privé-ervaringen op elk niveau.

 3. Evalueer de beoordeling en de doeltreffendheid van de richtlijn op het moederschap.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Echange de pratiques européennes de financement d'instruments pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (moyens publics et mesures en matière de negocation collection).

 2. Le Semester européen devrait controller:

  – de deelname van vrouwen aan de mars van de arbeid en onderscheidend werk in een tijdelijk plein en een tijdelijk partieel;

  – het aandeel van vrouwen en mannen is niet werkend vanwege de verantwoordelijkheidszin en de mate van zorg.

 3. In het kader van het semester, ontwikkelaar en controleur van de pandrechten tussen openbare investeringen in opleiding en vorming, politiek en activeringsdiensten (en particulier en matière de soins) en vrouwelijke werknemers; gebruik van de genre-index.

 4. Soutenir en moedigt de partners aan om onderhandeld te worden en tot overeenstemming te komen over de ambities van de mise en œuvre de la richtlijn over de gelijkwaardigheid tussen beroeps en privé. Ontwikkelaar ontwikkelt en formaties relatifs à des conventies collectieven portant sur des maten en la matière.

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des donnees

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des donnees

Home / Hoofdstuk II / Environnement de travail sain, sûr et adapté, and protection des données

Principe 10

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des donnees

La Covid-19 vormt het plus belangrijke défi sanitaire, economische en sociale dans l'histoire de l'Union européenne. De dimensie santé en sécurité au travail (SST) is een samengestelde essentie van de Europese strategie om de verspreiding van virussen en het onderhoud van economische activiteiten te beperken. De nombreuses nationale maatregelen hebben betrekking op de strijd tegen de pandemie, en omvatten de maatregelen van verwanten in de tijd van arbeid en verhuizingen tussen woonplaats en arbeid.

Bij het debuut van de pandemie van Covid-19, de travailleurs van nombreux sekteurs (des femmes pour la plupart) is het fysieke lichaam aanwezig op de plaats van de travail en de eerste ligne van de strijd tegen het virus, que ce soit dans le domaine des soins de santé, de nettowinst of de detailhandel. Als het kader van de tweedeling vaag is voor de besmetting, de regeringen ontwijken de maatregelen van de opsluiting en installeren een nieuwe controle van de activiteiten en de retourarbeid. Het succes van de strategische sortering van de EU hangt af van een grote partij van aanpassing en politieke effectiviteit van SST met geadopteerden.

Les maatregelen familieleden à la sécurité en à la santé au travail, que ce soit par le bias de la wettigheid of de conventies collectieven, soutiennent pratiquement le retour au travail. De implicatie van de syndicaten in de uitwerking van de maten is de essentie. Suite op het gebied van opsluiting, de maatregelen ter voorkoming van maatregelen door de chef-kok van de werkgevers die een bijdrage leveren aan het verzekeren van een terugkeer naar werk, noteren een sluier op afstand van het lichaam en de beschikbaarheid van beveiligingspersoneel. Ze geven de voorkeur aan de verspreiding van het virus.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Snelle goedkeuring van het besluit van de Commissie van 3 juni van de opname van het virus Covid-19 (SARS-CoV-2) in de lijst van biologische agentia van bijlage III van de richtlijn 2000/54/CE op de bescherming van de travailleurs Contre les risico's Liés à l'exposition à des agents biologiques au travail.

 2. Verkenning van la Covid-19 en tant que maladie professional dans tous les secteurs et pour tous les travailleurs quel que soit leur statut.

 3. Controle en uitvoering van de omzetting van de richtlijnen 2017/2398, 2019/130 en 2019/983 en de toepassing van het Europese acquis..

 4. Ontwikkelaar en voor het uitvoeren van aanbevelingen voor een niveau nul van kankerprofessionals, en omvat de ontwikkeling van risicoanalyses en een herziening van de gezinsrichtlijn.

 5. Geef de Europese richtlijnen over psychosociale risico's en problemen met het spier-squelettique.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Ontwikkelaar en schenker geen beweringen voor een tolerantie die nul is voor dodelijke ongevallen en het voorkomen van arbeidsongevallen. Schrijf het begrip "nul dodelijke ongevallen" in volgens de beveiligings- en veiligheidsstrategische methode (SST).

 2. Cartographier van de rol van vertegenwoordigers van de travailleurs en taxateur van de effectiviteit van de rechten van de syndicaten voor het verzekeren van de toepassing van de Europese wetgeving op de SST.

 3. Ontwikkelaar een uniforme/unieke methodologie en een gemeenschappelijk informatiesysteem over het signalement van professionele ongevallen en informatie over de verzekeringssystemen van professionele ongevallen en ziektes en deel van de praktijk.