Emplois sûrs et aanpasbare

Emplois sûrs et aanpasbare

Home / Hoofdstuk II / Emplois sûrs et adaptables

Principe 5

Emplois sûrs et aanpasbare

Le marché du travail européen s'est fortement détérioré au cours du premier semestre 2020 suite à la pandémie de Covid-19 en onze maatregelen prijzen voor besmetting. Les travailleurs bewoner des emplois instables, mal payés et / ou à temps partiel (y omvat les travailleurs zonder papiers en non déclarés) op été les premiers à subir les conséquences sociales de la pandémie.

De voortgang van de alarmcentrale zonder normen en de précaires op de cursus van de laatste decennia of een direct resultaat van een economische modaliteit tussen de risico's van de werknemer en de reis. De overgang naar de contrats à durée indéterminée est freinée and raison d'une fiscalité et d'une législation qui créent un biais économique négatif contre les formes standards d'emploi. En effet, duidt op nieuwe convergentie en verbetering op niveau européen de qualité du travail. De tijd van introductie op het sociale tableau van een tweede niveau van de tweede niveau van de eerste klas, de kwaliteit van het werk en de verschillende parameters van: salaires décents, sécurité d'emploi (contrat standard) en accès à la sociale bescherming , opportunités d'apprentissage tout au long de la vie, travail décentes dans des lieux de travail sûrs et sains, heures de travail raisonnables et bon équilibre entre vie professionnelle et vie privatee et droits à la représentation syndicale et à la négociation collectief ( voir aussi P4). Dans le context de la crise du Covid-19, un compromis entre stimulation de l'activité économique d'une part en création d'emplois de qualité d'autre part devrait toujours être évité.

Les travailleurs de plateforme on livre des repas and des biens au domicile de personnes en quarantaine or infectées par le virus. La pandémie mondiale a démontré la nécessité for les travailleurs non standard de bénéficier de la même protection legal que les travailleurs sous contrats réguliers avec un accès à la prévention and matière de santé et de sécurité, à la protection sociale en à tous les autres droits beproeving. Tout en respectant pleinement met modèles national de marché du travail et l'autonomie des partenaires sociaux nationalaux et leur droit à conclure des conventions collectives, cela se fera à travers of initiative à établir et garantir un ensemble the droits pour tous les travailleurs - y bestaat uit reizen zonder papieren, niet-gedeclareerde, niet-standaards en onafhankelijke personen - voor een aantal reizen die voorafgegaan zijn en voor een aantal reisvoorwaarden voor een bepaalde reis.

Het kader van de bewindvoering is een goed voorbeeld van een verzekeraar van een omzettingscoördinatie van de richtlijn met betrekking tot de voorwaarden voor doorschijnende en prévisibles (CTTP). Ce type d'effort concerté devrait réduire le temps nécessaire à la transposition and recourant à des accoords interprofessionals des partenaires nationalaux.

De maatregelen voor de fragmentatie van de reis door het begin van de reis en van de aanbevelingspraktijk van de europese bescherming op de bescherming van de samenleving (voir également P13). Het sociale tableau en de persoonlijke status van discriminatie op basis van het statuut beroep (actuellement, les discriminations on identifiées on base de l'âge, du sexe and du level d'études).

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Inleiding, in het begin van het relatieve à la formatie, van het niveau van de toegang tot het niveau van de opleiding, van het beroepsstatuut en van de immigratie en van het niveau van de kwalificaties (in principe 1).

 2. Contrôler la mise en œuvre de la Recommendation sur l'accès à la protection social et, dans quatre ans, décider si une richtlijn serait plus efficace.

 3. Assurer l'application effectief de la richtlijn relatief à des conditions de travail transparentes et prévisibles (CTTP).

 4. Prochain-regeling van de UE relatif aux travailleurs non standards en aux travailleurs des entreprises de plateforme.

 5. Prochain plan d'action de l'UE sur l'intégration et l'inclusion.

 6. Verzekeraar van effectieve toepassing van de richtlijn inzake sancties à l'encontre des Employeurs

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Programma voor de emplois van de kwaliteit: controle van de effecten van de segmentatie van de reis, evaluatie van de voortgang en favoriete prioriteiten en aanpassingen en maatregelen voor activering en ondersteuning van de basis van de statutaire beroepskaarten.

 2. Evaluer l'acquis national et européen compte tenu des formes nouvelles de travail and se préparer pour l'avenir du travail: garantie d'emploi, protection contre le licenciement abusif, droit à un emploi à temps square, souveraineté des travailleurs sur leur temps de beproeving.

Lonen

Lonen

Home / Hoofdstuk II / Salaires

Principe 6

Lonen

Ervoor zorgen dat kwaliteitsvol en inclusief onderwijs, opleiding en levenslang leren een recht en gelijkheid zijn die toegankelijk is voor alle lerenden en werknemers  is cruciaal. 52 miljoen volwassenen in Europa zijn laaggeschoold en in verschillende landen heeft een derde van de werknemers een zeer laag niveau van alfabetische en rekenvaardigheid. Bijscholing en omscholing van volwassenen in Europa is daarom een ​​sociale verantwoordelijkheid en werklozen en werknemers hebben effectieve ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig  voor eerlijkere technologische en groene overgangen.

Gemeenschappelijke projecten van de sociale partners van de EU en een Gezamenlijke verklaring bewijs leveren dat de toegankelijkheid van de opleiding van werknemers enorm varieert binnen de eengemaakte markt, afhankelijk van de contractuele status, het geslacht en de sociaaleconomische achtergrond van de werknemers, en dat de opleidingsrechten verschillen afhankelijk van de verschillende grootte van bedrijven, bedrijfstakken en diensten, openbare en particuliere bedrijven, en de geografische gebieden in Europa.  Bij de toepassing van dit beginsel moet ook worden gekeken naar het wegnemen van discriminatie op basis van de arbeidsstatus en moet rekening worden gehouden met het effect dat het heeft op het bestrijden van ongelijkheid en het bevorderen van de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Het is essentieel om de implementatie van het eerste principe van de pijler met te ondersteunen duurzame overheidsinvesteringen in onderwijs en opleiding, wordt versterkt door het proces van het Europees semester en duidelijke doelstellingen binnen het sociale scorebord,  en door bedrijven die financiële verantwoordelijkheid nemen voor de opleiding van werknemers,  Het verband tussen ESF + en de implementatie van de EPSR is duidelijk. Een financiële toezegging alleen is echter niet voldoende. Bij de onderhandelingen voor het volgende MFK (2021-2027) is er een voorstel dat mogelijk zou leiden tot een dubbele bezuiniging op de uitgaven door het Europees Sociaal Fonds + (ESF +), als gevolg van het schrappen van het bestaande minimumaandeel van 23.1% in de financiering van het cohesiebeleid dat moet door de lidstaten worden besteed aan ESF + -projecten. ESF + moet zodanig worden gebruikt dat alle werknemers, op alle vaardigheidsniveaus, kunnen profiteren van hoogwaardige, inclusieve opleiding van werknemers en betaald educatief verlof dat leidt tot kwalificaties.

Elke EU-lidstaat zou dat moeten doen de toegang tot en het recht op onderwijs- en opleidingsvoorzieningen garanderen voor alle leeftijdsleerlingen en landen waar dat recht niet wordt geboden, moeten maatregelen nemen in een effectieve sociale dialoog met de sociale partners om het eerste beginsel toe te passen. De acties van de lidstaten moeten erop gericht zijn het vermogen van werknemers om toegang te krijgen tot hoogwaardige en inclusieve opleidingen met betrekking tot professionele en basisvaardigheden en sleutelcompetenties, met inbegrip van digitale vaardigheden, gedurende hun hele werkzame leven te verbeteren.​ Uit de beste praktijken blijkt de meerwaarde van vakbonden bij het ontwerpen van een op rechten gebaseerde benadering van opleiding en bijscholing van werknemers, ongeacht de arbeidsstatus en rekening houdend met genderperspectieven.

Een initiatief op EU-niveau om "individuele leerrekeningen" op te zetten voor mensen in de werkende leeftijd kan een van de instrumenten zijn om deze rechten te waarborgen en kan een goede oplossing bieden voor de overdraagbaarheid van opleidingsrechten. Aangezien het onderwerp echter gevolgen heeft voor de arbeidsomstandigheden en collectieve onderhandelingen in veel lidstaten, mag de Europese Commissie niet verder gaan met het opstellen van een voorstel zonder de sociale partners bij het proces te hebben betrokken. Elk initiatief moet individuele toegang tot opleiding combineren met collectieve rechten om ervoor te zorgen dat individuele opleidingsrekeningen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en autoriteiten vallen, in overeenstemming met de nationale praktijken. Een initiatief op EU-niveau moet minimumnormen vaststellen met volledige eerbiediging van de nationale opleidingsstelsels en de rol van de sociale partners, en met volledige eerbiediging van de bestaande collectieve overeenkomsten en nationale praktijken in de sector. Sociale bescherming kan ingrijpen om financiering voor Principe 1 vast te stellen, maar het moet hand in hand gaan met meer bescherming op het werk, inclusief een betere bescherming tegen (collectief) ontslag. Anders zouden werkgevers gestimuleerd worden om voor ontslag te kiezen in plaats van te investeren in hun eigen personeel om samen de transitie door te komen.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Une richtlijn-cadre garantissant que les salaires minimums légaux ne to fixés sous un seuil de décence et sont définis and impliquant les partenaires sociaux.

 2. Une richtlijn européenne relatieve à l'écart salarial entre les hommes et les femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. De nationale actieplannen voor de leden van het college en het overleg met de sociale partners voor de promotie van een verenigingscollectief, een richtlijn-cadre voor de salaires, minimumaankopen en een verenigingscollectief.

 2. Semestre européen: program de mesures salariales favorables.

Informatie over voorwaarden van bescherming en bescherming en cas de licenciement

Informatie over voorwaarden van bescherming en bescherming en cas de licenciement

Home / Hoofdstuk II / Informatie over voorwaarden voor bescherming en bescherming en cas de licenciement

Principe 7

Informatie over voorwaarden van bescherming en bescherming en cas de licenciement

Les données sur les salaires et la négociation collectieve montrent que les tendances salariales restent moroses sans aucune convergentie à la hausse. Cela est principalement dû:

 • au manque de négociations et de conventions collectives en raison d'attaques contre les mécanismes et les processus de négociation collectives ainsi qu'à une couverture réduite des conventions collectives;
 • aux règles du pacte de stabilité and de croissance (PSC) qui imposent une pression excess sur les systèmes national ainsi qu'aux programmes de la Troïka qui ont détruit la négociation collective;
 • aux salaires minimums légaux qui - là où ils existent - peuvent encore se situer sous un seuil de décence and ne garantissent pas des conditions de vie dignes aux travailleurs et à leurs familles ainsi qu'au manque d'implication des partenaires sociaux dans la fixation de ces salaires;
 • au nombre trop élevé de travailleurs non couverts par convention collectieve mais uniquement par contrats individualels.

Les lacunes dans les cadres institutnels de négociation collectieve pénalisent aussi bien les Employeurs que les travailleurs. De herformaties van het proces van de Semestre européen worden voorgesteld door de Commissie op de plaats van de verenigingsstelsels van de collectieve en de andere leden van de vereniging.

Er zijn verschillende verschillen tussen de niveaux de salaires en de négociation collectieve persistente entre et au sein des États membres. Cela is een situatie van de sociale dumping en de afwijzing van de vraag in de binnenlanden, niet de gevolgen van een ander belangrijk hoofdbestanddeel van het segment plus de basis van het verkeer. De plus, de ongepaste fixatie en de onrechtmatige salaires liée au non-respect des droits en matière de négociation collectief effect van reizen tot salaires moyens en dégrade la dynamische macroeconomique.

Het is een van de verzekeraars die de reisagentschap van het verenigingscollectief en een une-rémunération-agentschap met respect voor alle leden van de États-leden hebben bereikt. Het is een vaste fixer van de voorwaarden van de overeenkomst tussen de binnenkomende markten en de begunstigde van de oplopende convergentie van de maatregelen en de maatregelen, die bestaan ​​uit traverses van de Europese Semestre. Een richtlijn-cadre européenne sur des salaires minimums équitables et sur la négociation collectieve devra garantir que les salaires minimum légaux ne to be fixés sous un seuil de décence and sont définis and impliquant les partenaires sociaux. De richtlijn van de faudra-également que cette vergroot de capaciteit van de syndicaten van manière à ce qu'ils puissent négocier des salaires équitables and qu'elle sauvegarde les systèmes performants de verenigingscollectief en de industriële relaties.

En Europe, une convergentie salariale ascendante comblerait les écarts salariaux entre et au sein des pays (singulièrement entre pays de l'Est et de l'Ouest), améliorerait la part salarial in l'economie, réduirait les inégalités et stimulerait la demande intérieure et la productivité. Cela peut être gereviseerd door:

 • une richtlijn-kader européenne sur des salaires minimums équitables et la négociation collectief;
 • de acties en maatregelen promoveren de droits en de capaciteiten en de matière de nég Association-collectief, en omvat het kader van de economische en sociale gemeentelijke economische en sociale zaken in de Europese semestre, de regels voor de scheepvaart, de SEDS en de sociale tableau;
 • l'assurance que seuls les Employeurs respectant le droit des travailleurs à la négociation collective et appliquant la convention collective pertinente peuvent bénéficier de marchés publics, de subventions, de paiements PAC, de SURE, du plan de relance, etc.

Une richtlijn européenne relatieve à l'écart salarial entre hommes et femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations est également nécessaire afin de combler ces écarts qu'un renforcement de la coordinated in the cadre du semestre européen n'a pas résolus .

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Verzekeraar van een zeker en effectief anticiperen op de richtlijn over de condities van het verkeer, transparant en vooraf en de bevestiging van de membres van de CES voor een snelle toepassing en een douceur.

 2. Renforcer les droits collectifs and individual des travailleurs concernés par les transitions technologique et verte.

 3. Bekrachtiging van de Conventie nr. 158 van de OIT van 1982 met een geldige vergunning en goedkeuring en een effectieve toepassing van de leden van de CSE-artikelen ter bescherming van de licenties die misbruik maken van de wet op de reisinformatie.

 4. Beslissing N ° 573/2014 / UE verwant à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) met een officiële wijziging door een decisie van de Conseil op het debuut in 2021.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. De nationale taxateur en de europese compte tenu des formes nouvelles de travail et se préparer pour l'avenir du travail worden vermeld in het principe 5.

Dialoog sociaal et participatie des travailleurs

Dialoog sociaal et participatie des travailleurs

Home / Hoofdstuk II / Dialoog sociaal et participatie des travailleurs

Principe 8

Dialoog sociaal et participatie des travailleurs

Le Semestre européen a favourisé des réformes of départé of réduisent les mesures de protection des travailleurs ainsi que les règles nationales en matière de licenciements individualels (bijv. enz.). Il ya corrélation, directe entre ces vernieuwingen en la réduction d'accès à la négociation collectief.

De analyse van de impact van de richtlijn CTTP en het bestaan ​​van het huidige principe.

Algemeen vermeld plus haut, la pandémie de Covid-19 a davantage encore démontré que les formes nouvelles de travail doivent être legal garanties afin que les travailleurs aient accès à la protection niet ils on besoin and que les travailleurs de plateforme soient reconnus en tant que tant . Bepaalde maten van het lettertype van het actieplan parmi lesquelles het instrument juridische annoncé relatif au salaire minimum et à la négociation collective, l'accès à la protection sociale, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes ou la mise and œuvre de la Recommendation sur l'accès à la sociale bescherming. La Commission européenne a and outre annoncé une réglementation prochaine concernant de travailleurs non standards en de travailleurs des entreprises de plateforme.

Aantal overgangen, aantal wijzigingen, wijzigingen in de weefsels van de UU en het aantal reizigers en het aantal wijzigingen dat u kunt zien aan de ene of de andere kant, de wijzigingen in de individuele situatie. La majorité des États leden n'enregistrent aucun progrès; de maatstaven plus efficiëntie garanderen de overgangen plus de noodzakelijke zaken voor renforcer les droits collectifs en individuen des travailleurs beïnvloedt door de overgang numérique ou verte. Ces meet zorgwekkend:

 • le droit les travailleurs sous emploi de bénéficier d'une vorming professionnelle ou d'une validation de compétences;
 • het droit de bénéficier des PAMT tijdens de professionele overgangen;
 • de verplichting voor de werknemer van de négocier naar de plannen van de overgang naar de veranderingen, de definitie van de strategieën voor het niveau van de tijdelijke en de begrenzer van externalisaties en van de volgende consequenties op de chaînes van de goedkeuring;
 • de syndicaatsverplichting tot de informatie en de raadpleging en de betrokken besluitvorming plus de 5 personnes in een of meer pluspunten betalen de verplichting van de entiteit van de négociaties met de syndicaten représentatifs en cas de décisions liées aux transitions technologique et environnementale affectant le travail de plus de 5 personnes;
 • de plannen van de overgang naar een PME op het niveau van de lokale bevolking of naar een gebied of een ondernemingsgroep.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Cadre renforcé for la participation des partenaires sociaux in le Semestre européen, mogelijk via une législative.

 2. Révision de la richtlijn sur les comites d'entreprise européens (CEE) voor de garantie van de travailleurs d'établir un CEE en de informative en consultés soient pleinement respectés.

 3. Une initiatief législative sur l'information, la consult et la participation, y omvat de normatieve minima juridische contraignantes voor de représentation des travailleurs in de conseil d'administration.

 4. Bekrachtiging van de Conventie N ° 135 de l'OIT van 1971 op de reisbureaus.

 5. Une richtlijn européenne sur le devoir de vigilance mettant l'accent sur le respect, la promotion et l'application des droits humains et d'une conduite verantwoordelijk des affaires.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Plan een strategie voor de creatie van capaciteiten en mogelijkheden voor de sociale dialoog op nationaal niveau.

 2. Soutien des partenaires sociaux pour la mise en œuvre d'accords-cadres autonomes, en particulier in les pays où ils font défaut.

 3. Accroissement des ressources in het kader van de financiële financier (CFP) voor de formatie en de georganiseerde reproducties van reizigers. Accroissement des ressources for the Initiative l'établissement et le bon fonctionnement des CEE et autres organiseert transnationaux d'information et de consultation des travailleurs.

Een privé-entreebewijs en een privéleven

Een privé-entreebewijs en een privéleven

Home / Hoofdstuk II / Équilibre tussen de professionele en de privée

Principe 9

Een privé-entreebewijs en een privéleven

Au niveau européen, les partenaires sociaux exploitent la marge que leur fournit le Traité concernant le dialoog social en incluant la négociation d'accords autonomes européens  dans leurs travail programmas. Toutefois, le manque de négociations collectives multi-Employeurs in les États leden die een difficile à mise en œuvre d'accords autonomes européens (voir également P6). Assurer l'application de ces verleent exige voordelen van inspanningen en een versterking van capaciteiten. A ce propos, tant les ressources que les outils de renforcement des capacités devraient être garanties (en niet moedigt aan comme indiqué dans le P8). Le Semestre européen peut établir les critères de référence pour mesurer les progrès in la mise en œuvre des accoords autonomes européens.

De participatie-syndicale van de CES voor de Semestre européen is de moeite waard om te zien of de partenaires sociaux à être impliqués in de Semestre se révèlent improductifs. Cela concerne en particulier la dimension nationale du Semestre. Une règle européenne (mogelijk via een nieuwe richtlijn of wijzigingen in het reglement 1466/1997) adéquat, ad-hoc toegang tot informatie en capaciteiten van de sociale en sociale partners.

De implicatie van reizen in het proces van décisionnels de l'entreprise est en het gevaar en de bestaansreden van de mobilité des entreprises au sein du marché uniek. L'expérience montre que les décisions d'entreprise sont souvent prises pour éviter l'implication des travailleurs. Bijvoorbeeld, des manquements in les lois nationales transposant les richtlijnen européennes, et een particulier in de CEE-richtlijn, font obstacle aux droits à l'information et à la consult. De sancties die voorafgaan aan de nationale normen, zijn evenredig, doeltreffend en ontradend. De informatie en de raadpleging van informatie over de implicatie en de bescherming van reizigers. La législation européenne devrait stimuler une converggence à la hausse in Europe.

Au titre du principe 8, the faudrait plaider pour le droit des travailleurs à négocier collectivement (indépendamment de la nature de leur contrat de travail). Het is een soort van fondamental et est reconnu en tant que tel par l'UE. Les bénéfices sociétaux qu'entraînent les conventions collectives en matière d'équité, de conditions équitables en de progrès tels que les accoords couvrant on travailleurs non standard et les travailleurs des entreprises de plateforme (y omvat les onafhankelijke commissies) dehors du champ d'application de l'article 101 TFUE et des règles de concurrence nationales. De européen de la concurrence en de règles de concurrence nationales doivent être interprétés à la lumière des droits fondamentaux reconnaissant the droit de négocier collectivement pour tous les travailleurs, y omvat de travailleurs non standard, de plateforme et indépendants.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Contrôler l'application anticipée de la richtlijn sur l'équilibre entre vie professionnelle and vie privée, y omvat en matière de pécule de vacances.

 2. Ontwerp van het kader CES-paneel voor de impact van de conventiescollectieven op het niveau van de beroepsuitoefening en het privé-leven van de niveaux.

 3. Evaluator van de beoordeling en de efficiëntie van de richtlijn op het materiaal.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Echange de pratiques européennes de financement d'instruments pour l'équilibre entre vie professionnelle and vie privée (moyens publics and matière de négociation collective).

 2. Le Semestre européen devrait contrôler:

  - de participatie van vrouwen in de travail en onderscheidende emploi à temps plein et à temps partiel;

  - het aandeel van de vrouw en de verhandeling in de zin van de verantwoordelijkheid en de mate van soins.

 3. Dans le cadre du Semestre, développer en contrôler les liens entre investeringspublieken in de opleiding en de vorming, politiek en diensten van activering (en particulier en matière de soins) en emploi des femmes; gebruik van de l'indice d'égalité de genre.

 4. Soutenir en het aanmoedigen van de sociale partners op het gebied van de gezondheid en het concluderen van een akkoord voor het bereiken van een bepaald doel en een richtlijn op het gebied van privé-zaken en privé. Développer outils et formations relatifs à des conventions collectives portant sur des mesures en la matière.

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des donnees

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des donnees

Home / Hoofdstuk II / Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

Principe 10

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des donnees

La Covid-19 constitue le plus belangrijke défi sanitaire, économique et social dans l'histoire de l'Union européenne. De dimensie santé en sécurité au travail (SST) is een essentiele samenstelling van de europese stratégie voor de beperking van de virusvoortplanting en het onderhoud van economische activiteiten. De nombreuses meet nationales op été prises pour combat la pandémie, y omvat de metingen van familieleden en woonplaats en reizen.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les travailleurs de nombreux secteurs (des femmes pour la plupart) sont restés physiquement présents sur leur lieu de travail and première ligne du combat contre le virus, que ce soit on the domaine des soins de santé, du nettoyage of du commerce de tail. Dans het kader van de deuxième vague de la contagion, de gouvernements op mis de opsluiting van côté en instauré en reprise contrôlée des activités and the return au travail. De succesfactor van de sortering van de UU en de grote partij van de evaluatie en de efficiëntie van de politiek van SST of geadopteerde.

De gezinsleden op het gebied van veiligheid en het onderhoud van de reis, de wacht houden bij de algemene voorwaarden van de wetgeving of de congressencollectieven, de terugkeer naar de reis. De implicatie van syndicaten in de werkingssfeer van de metingen is essentieel. Suite à l'assouplissement du confinement, des préventives adequées of the chef des workers contribueront à assurer un retour sûr and sain au travail, notamment and a la distanciation body and à la disponibilité d'équipements personnels de protection. Elles favoriet van het ralentissement van de transmissie van het virus.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Adoption rapide de la décision de la Commission du 3 juin d'inclure le virus Covid-19 (SARS-CoV-2) in the liste des agents biologiques de l'annexe III de la richtlijn 2000/54 / CE ter bescherming van reizigers tegen de risico's van de expositie van biologische agenten op reis.

 2. Reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionnelle in al les secteurs and pour tous les travailleurs quel que soit leur statut.

 3. Contrôler et renforcer la transposition des directives 2017/2398, 2019/130 et 2019/983 et l'application de l'acquis européen actuel ..

 4. Ontwerpen en schenken nos revendications voor een niveau van beroepsbeoefenaren in kankers, en bestaan ​​uit het ontwikkelen van analyses van risico's en een advies van een richtlijn.

 5. Poursuivre les richtlijnen européennes sur les risques psychosociaux en les problemen musculo-squelettiques.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Ontwerpen en storten nos revendications voor een tolerantie zéro voor les ongelukken en de voorbereiding van ongevallen op reis. Inschrijven van de notie van «dodelijke ongevallenmoordenaars» in de prochaine stratégie de santé en de sécurité (SST).

 2. Cartograaf de rol van de vertegenwoordigers van de reis en de waarde van de efficiëntie van de syndicaten voor de verzekering van de Europese legislatie op SST.

 3. Ontwikkeling van een standaard uniform / uniek en een système van informatie die gemeenschappelijk is in het EU-signaal van beroepen bij ongevallen en van informatie over het systeem van verzekering van ongevallen en beroepen tegen ziekten.