Onderwijs, vorming en stage tout au long de la vie

Onderwijs, vorming en stage tout au long de la vie

Home / Hoofdstuk I / Onderwijs, vorming en opleiding tout au long de la vie

Principe 1

Onderwijs, vorming en stage tout au long de la vie

Het is de essentie van het verzekeren van een opleiding, een opleiding en een opleiding tot lang de la vie inclusief en de kwaliteit die een recht en een bekwaamheid vormt die toegankelijk is voor al die leerlingen en al die travailleurs. In Europa zijn er 52 miljoen volwassenen die gekwalificeerd zijn en meer betalen, een niveau van arbeidskrachten dat een niveau van alfabetisering en numerieke vaardigheden heeft bereikt. De versterking van de bekwaamheden en de omschakelingsprofessionaliteit van volwassenen in Europa vertegenwoordigt een sociale verantwoordelijkheid en de werkzoekenden van de arbeiders doivent être soutenus sur le marché du travail dans le cadre d'une transitie technologique et verte plus équitable. De projecten van gemeenschappelijke mannen van Europese partners en een Gezamenlijke verklaring démontrent que l'toegankelijkheid van salariés in een formatie varie oneormément au sein du marché unieke suivant la contractuele situatie, het genre en de socio-economische context van de travailleurs en que les droits à un formatie anders en functie van de taille van ondernemingen, industrieën en des diensten, openbare en privé-ondernemingen of kleine geografische zones. De adoptie van het principe van de vrijlating maakt het mogelijk om de basisdiscriminaties te elimineren op basis van het statutaire beroep en compteert de rol van de zoon dan de lutte tegen de onbetrouwbaarheid en de promotie van de opname van vrouwen tijdens de mars van de travail.

Het is van cruciaal belang om het belangrijkste uitgangspunt van de duurzame investeringsfondsen in het leren en de vorming te verbeteren, en het proces van het Europese semester te verbeteren en de objectieven helder te definiëren voor het sociale bord. nodig de ondernemingen uit om de financiële verantwoordelijkheid van de opleiding van de leurs travailleurs te onderschrijven. Le pandrecht tussen het fonds social européen plus (FSE+) en de mise en œuvre du SEDS is duidelijk. Hoe dan ook, een verloofde financier is niet voldoende. Onderhandelingen over de CFP-aankoop (2021-2027) omvatten een voorstel met een potentieel voor een dubbele vermindering van de dekkingstitels van FSE+, met als resultaat de afschaffing van het financiële minimum van 23,1% in de politieke samenhang dat is een overeenkomst met de leden van de FSE+-projecten. De FSE+ gebruikt de façon die geschikt is voor werkzoekenden, wat het niveau van bekwaamheid betreft, het is een voordeel van inclusieve opleidingen en kwalificaties van hoge kwaliteit en van congés-education payés.

Het is een lid van de EU dat garant staat voor de toegang en het recht op onderwijsmodaliteiten en de vorming voor de leerlingen van verschillende leeftijden. Als we niet verzekerd zijn, zullen we ons inzetten voor het kader van een sociaal dialoogeffect als de partners sociaux voor mettre ce premier principe en applicatie zijn. De acties van de États membres devraient avoir pour but d'améliorer la capacité des travailleurs à accéder à une formation inclusive de qualité en rapport avec les compétences professionneles de basis et les compétences clés, y compris numériques, tout au long de leur vie active. De meilleures pratiques monrent la valeur ajoutée des syndicats dans l'élaboration d'une approche fondée sur les droits à la formering et à l'éducation permanente des travailleurs indépendamment van leur statut professional en tenant compte des perspectives de genre.

Een Europees initiatief zichtbaar op mettre en place des « comptes de formation individuen » voor les personnes in age de travailler pourrait être l'un des outils permettant de garantir ces droits et de contribuer à one solution satisfaisante en matière de portabilité des droits à la formatie . Hoe dan ook, deze vraag heeft betrekking op de gevolgen van de arbeidsvoorwaarden en de collectieve onderhandeling in de naamloze leden van de Europese Commissie, de Europese Commissie heeft niet de mogelijkheid gekregen om een ​​voorstel te doen zonder dat de maatschappelijke partners in het proces impliqué zijn. Dit initiatief devrait combiner accès à la formatie en rechtscollectieven voor verzekeraars die comptes de formatie-individuelen relevant maken voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en des autorités en conformité met nationale pratiques. Een initiatief op niveau van de EU legt de minimumnormen vast om respectvol te zijn voor de nationale vormingssystemen en de rol van de sociale partners in de conventies van collectieven en bestaande praktijksectoren. De sociale bescherming kan tussenkomen in de financiering van het principe 1 mais doit aller de paar avec voordeel van bescherming au travail, en omvat een bescherming opgebouwd tegen licenties (collectifs). Als het tegendeel is, moedigen werkgevers seraient aan om de licenties te plutôt que d'investir dans leur propre main-d'œuvre afin d'affronter ensemble la transition.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Initiatief van de EU om een ​​plek te bemachtigen voor comptes-individuels d'apprentissage pour les personnes en age de travailler.
 2. Aanbeveling voor instaurer een recht tot een vorming van hoge kwaliteit en qualifiante menant à la validatie et/ou à la verkenning des compétences
 3. Suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Conseil relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de quality.
 4. Verplichting voor de werkgevers om een ​​contract te tekenen voor het debuut van de celui-ci.
 5. Promotie van het onderhandelingscollectief voor het opstellen van de financiële bijdragen van de werkgevers en het recht op salaris bij het ontvangen van een formatie en een congé d'études payé.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Controleer en meet de toegang van werknemers tot opleiding om een ​​minimumaantal dagen per werknemer te behalen en de investering van de werkgevers in de opleidingen van hun werknemers.
 2. Voldoende EU-middelen om de ontwikkeling van vaardigheden en een leven lang leren te ondersteunen.
 3. Monitoringindicatoren: de investeringen van bedrijven per werknemer in vergelijking met de loonaggregaten voor beroepsopleidingen die beschikbaar zijn voor werknemers.
 4. Overheidssteun verlenen aan vakbonden om werknemers op bedrijfsniveau informatie te verstrekken over opleidingsmogelijkheden
 5. Bied effectieve ondersteuning aan laaggeschoolde werknemers om toegang te krijgen tot opleidingen over sleutelcompetenties, basisvaardigheden en professionele vaardigheden.

Egalité entre les femmes en les hommes

Egalité entre les femmes en les hommes

Home / Hoofdstuk I / Gelijk tussen vrouwen en mannen

Principe 2

Egalité entre les femmes en les hommes

De verschillen tussen de medewerkers zijn klein en de belangrijkste verschillen tussen de medewerkers blijven bestaan. Globaal, de verminderingen van de verschillen in begeleiding van de verhogingen van het salaris van het salaris en het pensioen van de retraite tussen mannen en vrouwen. Eurostat en de suivi van de ODD's hebben de gevaren van de vrouwen niet onderschreven door de gros van de manier waarop de tâches menagères. Alors que les femmes krijgen de meilleurs resultaat in hun études, leurs carrières professionales sont moins fructueuses que celles des hommes. Les femmes sont majoritaires dans des secteurs essentials of l'economie tels que l'education, les soins, les services et le commerce de detail; Als je moeite hebt om je geld te verdienen, dan zijn er twee mannen die de secteur van de secteurs zijn. Des forces populistes remettent en vraag de voortgang van de Europese samenleving en realiseert zich over de laatste decennia. Cela pourrait compromettre la participatie des femmes au marché du travail (déjà très inégale dans l'ensemble de l'UE) et avoir un impact negatif sur la croissance potentielle de l'UE.

Het object van parvenir tot een totale gelijkheid tussen mannen en vrouwen, een totale gelijkheid van salaire voor een même travail en een gelijkwaardige relatie tussen professionele en familiale verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen.

Dit is de context van de CES-plaid voor een wetgevend initiatief voor lutter tegen lescarts salariaux tussen les femmes et les hommes qui pallierait les deficiences of l'acquis communautaire actuel. De CES heeft een strijdige juridische maatstaf met betrekking tot de belangen van een convergentiewetgeving tussen de leden van de wet die strijden tegen de onverenigbaarheid van het domein.

De CES eist een solide richtlijn met een contingent dat in strijd is met 40% vertegenwoordiging van de vrouwelijke horizonten in de raad van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.

Er is altijd een kans dat de uitgever een gids is voor de mise en œuvre van de richtlijn over het professionele en privéleven. Het is een gids die de omzetting van de Europese richtlijn aanmoedigt om tussen de interprofessionele overeenstemmingen van manières te doorlopen die tijdelijk nodig zijn tussen de goedkeuring van de richtlijn en de toepassing ervan.

Se basant sur l'Agenda 2030 et les ODD concernant la pauvreté, l'égalité des sexes et le travail decent, le Semestre européen devrait contrôler and soutenir les investissements favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privatee, combler l'écart entre les femmes en les hommes portant sur le nombre de jours de travail perdus pour soins à la famille et mettre l'accent sur la reductie van l'écart de pension tussen les sexes. De aanbevelingen die betrekking hebben op de eurozone en de aanbevelingen die van toepassing zijn op de beste voorwaarden voor optimale investeringen in openbare infrastructuur voor kinderen van grote kwaliteit en eigendommen.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Richtlijn over de transparantie van de salaires des hommes et des femmes – salaire égal pour un travail de même valeur.
 2. Mise en œuvre de la richtlijn over het beroep en de privésfeer
 3. Richtlijn over de transparantie van de salaires des hommes et des femmes – salaire égal pour un travail de même valeur.
 4. Aborder de genredimensie van manière-systématique en utilisant des données genres et un indice d'égalité des sexes; waardeer de impact van een verstandig punt van het genre
 5. Soutien à l'adhésion de l'UE à la Convention d'Istanbul sur la lutte contre la geweld à l'égard des femmes et ratification de la Convention 190 de l'OIT par tous les États membres de l'UE.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Lees en verduidelijk de déséquilibres in de retraite-pensioenen.
 2. Een pandrecht met de objectieven van duurzame ontwikkeling (ODD) 5 en 8, bepaalt de nieuwe referentiecriteria voor een professionele en privé-ervaring. Promotie des femmes à d'importants posten exécutifs.
 3. In het kader van het semester, gebruik de index d'égalité des sexes. Evalueer de toepassing van de RSP op een verstandig genre.
 4. Wissel campagne-ervaringen en communicatiestrategieën uit om de genre-stereotypes van het onderwijs en de vorming te beperken om de ségrégation-fondée op het genre in de mars van de arbeid te beperken.

Egalité des kansen

Egalité des kansen

Home / Hoofdstuk I / Egalité des chances

Principe 3

Egalité des kansen

De mogelijkheden tot het bieden van mogelijkheden tot een privégezelschap en een reisappartiënt. L'objectif est d'intégrer une politique ten opzichte van supprimer les discriminations (ex-post) à des politiques proactives offrant des opportunités égales (ex-ante). Bescherming tegen travail plus discriminatie. De maatregelen van de sancties voor misbruik van licenties, de beperkte aansprakelijkheid van de syndicaten op de plaats van het werk of de voorkeur voor de strijdigheid zonder normen affaiblissent de acceptatie van de antidiscriminatie actuel qui prévoit de strictes sancties.

De uitsluiting van de arbeidsmars of de prestatie van de groep is een compromis tussen de economische en sociale stabiliteit. Dit is de nationale wet op de bescherming en de bescherming, de onderscheidingen tussen de suivies en de dénoncées, en de particuliere lorsqu'elles van de LGBTQI +. L'égalité des chances devrait être favorisée sur base d'indicateurs de performance économique. Des maatstaven devraient être soutenues par un cadre legal renforcé et devraient and outre éliminer les pratiques discriminatoires des plateformes d'emploi. Ces pratiques peuvent être découragées au travers d'une surveillance syndicale. Les syndicats in déjà dénoncé ces situaties, principement of contexte de discriminations à l'encontre de travailleurs et à leur access à des «petits boulots» après qu'ils aient participé à n'importe à an quelconque type d'action collectief. Het verenigingscollectief van de vereniging is een van de beste voor de bescherming van LGBTQI + au travail.

Een richtlijn op het gebied van non-discriminatie voor être plus indiquée même of anexiste actuellement aucun consensus à ce sujet au sein du Conseil. De kans om te veranderen is een accordeon van de asielzoekers of een toegift exclusief de kampioen van de toepassing van richtlijnen ter bestrijding van discriminatie. Het is belangrijk dat er een belangrijk onderdeel is van het recourir à des ressources matérielles and immatérielles for renforcer le discours public contre la xénophobie et le racisme.

Les partenaires sociaux peuvent, ensemble ou indépendamment, développer des outils pour identifier, prevenir en sanctionner les discriminations tout and se concentrant sur des mesures active and faveur de groupes défavorisés. Dit is een samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Unie (FRA).

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Richtlijn horizontale sur la non-discriminatie qui reconnaît, prévient en sanctionne les discriminations.

 2. Er bestaat een richtlijn ter bestrijding van discriminatie, maar er zijn meer uitzonderingen voor de bescherming van de verschillende niveaus.

 3. Prochaine Recommendation du Conseil sur l'égalité, l'inclusion et la participation des Roms.

 4. Prochaine stratégie nouvelle de l'UE en matière de handicap.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. 1. Boite à outils syndicale soutenant l'acquis de l'UE pour reconnaître, prevenir et sanctionner les discriminations; soutenir les organes en charge de l'égalité et s'appuyer sur les recherches et les resultats de l'Agence des droits fondamentaux (FRA.)

 2. Communicatiestatistieken en innovatieve campagnes tegen xénofobie.

 3. Insister sur les liens entre droits syndicaux, droit du travail, égalité et non-discriminatie en commençant par les pratiques de négociation collective.

Soutien actief à l'emploi

Soutien actief à l'emploi

Home / Hoofdstuk I / Soutien actif à l'emploi

Principe 4

Soutien actief à l'emploi

De marché du travail européen s'est fortement détérioré au cours du premier semestre 2020 suite à la pandemie van Covid-19 et aux maatregelen tegen besmetting. Een compromis tussen economische stimulering van een onderdeel en het creëren van een deel van de kwaliteit van het werk dat deel uitmaakt van het doel. De politieke reacties op de economische crisis van 2008 zorgden ervoor dat een Europese agenda voor de kwaliteit van het werk niet een vraag was die veel groter was dan de economie en de bestaansreden van de vraag naar binnenlandse zaken. Het vormt een element dat geschikt is voor het sorteren van deze nieuwe crisis. De CES heeft een definitie van de arbeidskwaliteit ontwikkeld. Des indicators pour la controler devraient être alignments sur cette definition. De economische economie van de Europese overheid is een van de belangrijkste herhalingen, maar de kwaliteit van de arbeid is slecht voor de referenties die redelijkerwijs mogelijk zijn in de directrices van de arbeidskrachten. De indicaties van het arbeidsmaterieel en de chômage houden de laatste tijd vast aan de convergentie in opgaande lijn van de crisis. De tendens van het huis van de chômage in laquelle il faut s'attendre partout in Europa pourrait en outre être particulièrement difficile à combattre dans les États members or le taux de chômage était déjà élevé avant le debuut van de pandemie. In deze regio's is de economische reprise devrait être lente. In de EU, tussen het derde trimester van 2019 en het eerste trimester van 2020, is de index van het totale aantal arbeidsuren in de belangrijkste activiteiten (berekend per rapport in het jaaroverzicht van 2006 en een index van 100) een fortement chuté van 5,1 punten.

De pandemie van Covid-19 contraindra les États membres de l'UE d'adapter leurs politiques de l'emploi pour les rendre plus efficaces et ciblées. De pandemie vertegenwoordigt een défi commun en legt de geadopteerde een benadering op, plus een ambitieus gebruik van de soutien en de coördinatie van de politiques nationales destinées à protéger les travailleurs et la marchés du travail.

De openbare diensten van de werknemers die worden ingeschakeld, kunnen bijdragen aan de integratie van de groepen en de kwetsbaarheden van de samenleving tijdens de strijd; het parcours van de versterking van de bekwaamheden en de omschakelingsprofessionnele devraient être tracés et les partenaires sociaux devraient être impliqués dans l'élaboration et le suivi of ces politiques. In de actuele crisissituaties, de externe flexibiliteitsstrategieën (licenties faciliteren en tijdelijke contracten aanmoedigen) zijn waarschijnlijk niet van toepassing op de kwetsbaarheden van niet-standaarden. In tegendeel, de interne flexibiliteit (comme la promotion d'un télétravail sain et d'une organisatie flexibele du travail) kan een manière zijn die de protéger l'emploi en de stimuler l'activité economische.

Versterking van de vaardigheden en de omschakelingsprofessionaliteit die ervoor zorgt dat Europa tijdens de crisis tijdens de crisis van Covid-19 kan verzekeren dat Europa deze crisis plus forte en plus compétitive samenvoegt. De États ontwikkelen zich tot ontwikkelaars of verbeteren de mechanismen en systemen van het Zuiden met de app van het Europese sociale fonds en de structuur van het fonds en de Europese investeringen.

De Europese Commissie bereidt een voorstel voor een Europees systeem voor om de toekenningen van chômage te verzekeren. Het idee van mettre en place un tel systeem avait déjà été discutée avant la flambée de Covid-19. De economische en sociale gevolgen van de pandemie hebben geen enkele discussie nodig en zijn ook noodzakelijk. Het principe 4 devrait compléter cette proposition et s'accompagner d'une harmonization des critères de performance des politique actives du marché du travail (PAMT) dans les systèmes nationalaux bases sur une couverture universelle, l'adéquation des resources allouées à chaque personne sans emploi, l'égalité des opportunities (des contratts tempo) (overgangstijden tussen periodes van onbepaalde duur) en een verkorting van de periodes van de overgang (tussen chômage en travail) in vigueur in de regio.

Het is handig om op te merken dat het personeelsnummer wordt gebruikt om vrij rond te circuleren en dubbel om het debuut van de crisis te doen. Het is van belang dat jongeren die werken (bijdragen aan de bons niveaux d'emploi) mais considerés sous-performants par rapport aux indicators de qualité d'emploi. Het is dringend nodig om de prestatie van de marché du travail des États leden te harmoniseren en de indicatoren te verbeteren en de definitie van de CES-kwalificatie te integreren (voir P5). Dans ce but, il est cruciale d'améliorer l'accès aux PAMT en de bevoordeelde l'égalité des opportunities à travers des objectifs d'investissements publics plus ambitieuze liés aux activatiemaatregelen en aux infrastructuren. Bovendien, de bronnen van FSE+ zijn gericht op de beoogde doelen.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Ontwikkelaar van een gemeenschappelijke positie die zich bezighoudt met de nieuwkomers van acties en instrumenten in het kader van de politieke actieven van de marché du travail (PAMT).

 2. Het recht van de vrijwaring van de vorming tot garantie (voir Principe 1).

 3. Régimes de chômage partiel en soutien au revenu.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Mettre l'accent sur les kansen du marché de l'emploi en les arbeidsvoorwaarden van jeunes travailleurs exerçant leur droit à la libre circulatie. Versterk de rol van de maatschappelijke partners in de garantie voor de jeugd.

 2. Mise en œuvre de la aanbeveling sur le chômage de longue durée.

 3. Nieuwe referentiecriteria voor de strategie van na 2020 voor de controle van de avancées in het materiaal van de PAMT en de voorkeur geven aan overgangen tijdens de mars van arbeid en toegang tot vaardigheden en vorming.

 4. Beheer en waardeer de impact van FSE+ op de basis van de definitie van de CES-kwaliteitswerkgever.

 5. Uitbreiding van SURE (tot eind 2021) en uitgebreid met couvertures van categorieën van niet-standaarden, onafhankelijken en précaires.